Javni oglasi

Javni oglas za podnošenje zahtjeva za jednokratnu bespovratnu dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih kategorija u 2022.godini

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj:02-11-6346-2/22

Datum:01.12.2022.godine

 

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (“Službene novine FBiH” br. 49/06 i 51/09), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik Općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13),Odluke o budžetu Općine Kalesija za 2022. godinu (“Službeni glasnik Općine Kalesija” br. 10/21, 2/22,  5/22 i 6/22),člana 13.Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku za utvrđivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih kategorija u 2022.godini broj 02-02-2286/22 od 17.11.2022.godine i Odluke o raspisivanju javnog oglasa za podnošenje zahtjeva za jednokratnu bespovratnu dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih kategorija  u 2022.godini broj 02-11-6346 od 01.12.2022.godine Općinski načelnik, o b j a v lj u j e

 

JAVNI  OGLAS

za podnošenje zahtjeva za jednokratnu bespovratnu dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u

rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih kategorija  u 2022.godini

 

I.Predmet

 Predmet Javnog oglasa je jednokratna bespovratna dodjela finansijskih sredstava u cilju rješavanja stambenih potreba socijalno ugroženih kategorija u 2022.godini iz sredstava obezbijeđenih u Budžetu Općine Kalesija  za 2022 godinu na ekonomskom kodu 614232-“pomoć za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih”.

 

 1. Korisnici prava

 Pravo na jednokratnu bespovrtanu dodjelu finansijskih sredstava imaju socijalno ugrožene kategorije sa područja općine Kalesija, odnosno lica čiji ukupni mjesečni prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 25% prosječne neto plate isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini, prema podacima Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine koji nemaju rješeno stambeno pitanje.

 

III. Uslovi i kriteriji za odobravanje jednokratne pomoći

 Pravo na jednokratnu bespovratnu dodjelu finansijskih sredstava pripada licu pod uslovom da:

a) ima stalno mjesto prebivališta na području općine Kalesija,

b) ukupni mjesečni prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 25% prosječne neto plate isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini, prema podacima Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine,

c) posjeduje dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom za učešće u postupku

d) rješava stambene potrebe na području općine Kalesija.

Red prvenstva, u okviru raspoloživih sredstava, utvrđuje se prema broju bodova koje licu pripada prema slijedećim kriterijima:

a) stambena situacija

b) broj članova porodičnog domaćinstva

c) zdravstveno stanje lica i njegovog porodičnog domaćinstva

d) imovinski cenzus lica i članova njegovog porodičnog domaćinstva.

Ograničenje za ostvarivanje prava na dodjelu jednokratne pomoći

 Pravo na jednokratnu bespovratnu dodjelu finansijskih srestava u skladu sa Pravilnikom  nema lice :

a) čiji ukupni mjesečni prihodi po članu domaćinstva prelaze 25% prosječne neto plate isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini, prema podacima Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine

b) koje je vlasnik ili posjednik kuće ili stana, ili takav stan ili kuću koji zadovoljavaju stambene potrebe posjeduje njihov član porodičnog domaćinstva,

c) vlasnik nedovršenog stambenog objekta čija je stambena površina veća za 50% stambene površine i to:

-lice (samac) – koje je vlasnik ili posjednik stambenog prostora površine do 35,00 m2

porodica od dva člana – koja je vlasnik ili posjednik stambenog prostora površine od 36, 00 m2 do 45,00 m2

– porodica od tri člana – koja je vlasnik ili posjednik stambenog prostora površine od 46,00  m2 do 55,00 m2

– porodica od 4 člana – koja je vlasnik ili posjednik stambenog prostora površine od 56,00 m2 do 65,00  m2

– porodica od 5 članova – koja je vlasnik ili posjednik stambenog prostora od 66,00 m2 do 75,00 m2

– za svakog sledećeg člana porodice, dodatnih 10,00  m2                               

           

V.Obavezna dokumentacija

 

Dokumentacija koju aplikanti uz jednoobrazan zahtjev dostavljaju na javni oglas je slijedeća:

a) CIPS prijava prebivališta- original ili ovjerena kopija

b) Kućna lista podnosioca zahtjeva -original ili ovjerena kopija  

c) Dokaz o zaposlenju svih članova uže porodice i visini stalnih izvora prihoda (tri poslednje platne liste potpisane i ovjerene od strane poslodavca ili uvjerenje poslodavca o visini tri poslednje plate – original ili ovjerena kopija

d) Za penzionere poslednji ček od penzije-ovjerena kopija

e) Za sve nezaposlene članove porodice (uvjerenje Biroa za zapošljavanje, a ukoliko se isti ne vode na evidenciji Biroa za zapošljavanje, uvjerenje iz Ispostave porezne uprave da se ne vodi u evidenciji osiguranih lica – original ili ovjerena kopija

f) Dokaz o zdravstvenom stanju podnosioca zahtjeva ili člana uže porodice, ukoliko su oboljeli od teške bolesti, izdat od strane ovlaštene zdravstvene ustanove, ne stariji od šest mjeseci-original ili ovjerena kopija

g) Za korisnike prava putem BIZ-a ili Centra za socijalni rad, Uvjerenje od BIZ-a ili Centra za socijalni rad -original ili ovjerena kopija

h) Posjedovni listi ili zemljišnoknjižni izvadak parcele na kojoj se nalazi stambeni objekat za koji se podnosi zahtjev za dodjelu finansijskih sredstava-original ili ovjerena kopija

 

VI.Bodovanje

Bodovanje zahtjeva i dokumentacije vrši se u skladu sa Pravilnikom o uslovima, kriterijima i postupku za utvrđivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih kategorija  u 2022.godini broj 02-02-2286/22 od 17.11.2022.godine.

VII.Način i rok za dostavljanje prijava

Zahtjev na Javni oglas sa pratećom dokumentacijom  aplikanti dostavljaju u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili predaju lično u Centar za pružanje usluga građanima (šalter sala) u zgradi Općine Kalesija na adresu:

OPĆINA KALESIJA

                                                        Ulica Patriotske lige broj 15

                                                                 75260 Kalesija

                                                       sa obaveznom naznakom:

“Zahtjev za jednokratnu bespovratnu dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih kategorija u 2022.godini -ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”

 

Jednoobrazan zahtjev se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima (šalter sala) u zgradi Općine Kalesija ili na zvaničnoj web stranici Općine Kalesija.

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja na zvaničnoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Kalesija.

Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi  neće se razmatrati.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić,dipl.ecc.

 

Prijavni obrazac

Permalink

Javni pozivi

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu budžeta Općine Kalesija za 2023. godinu

Broj:02-11-2220/22

Datum:07.11.2022

 

U skladu sa odredbama člana 18. Zakona o budžetima (“Sl.novine FBiH” broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16,5/18,11/19,99/19 i 25a/22), Odluke o javnim raspravama u Općini Kalesija (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 3/04) i Zaključka Općinskog vijeća Kalesija broj 01-04-2202/22 od 04.11.2022.godine, Općinski načelnik,u p u ć u j e

 

JAVNI POZIV

za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu budžeta Općine Kalesija za 2023. godinu

 

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Budžeta Općine Kalesija za 2023.godinu.

Javna rasprava će se održati po slijedećem rasporedu:

 

Red.br. Mjesna  zajednica        Datum Vrijeme Prostorija
  1 MEMIĆI 16.11.2022.godine 18,00 Dom kulture
  2 BRDA 15.11.2021.godine 18,00 Čitaonica
  3 BULATOVCI 15.11.2022.godine 16,00 Čitaonica
  4 ZUKIĆI 14.11.2022.godine 16,00 MZ Zukići
  5 JAJIĆI 14.11.2022 godine 18,00 MZ Jajići
  6 TOJŠIĆI 24.11.2022.godine 18,00 JU OŠ Tojšići
  7 JEGINOV LUG 23.11.2022.godine 16,00 MZ
  8 KIKAČI 22.11.2022.godine 18,00 Čitaonica
  9 PETROVICE 24.11.2022.godine 16,00 Čitaonica Gutići
10 VUKOVIJE DONJE 29.11.2022.godine 18,00 Dom kulture
11 VUKOVIJE GORNJE 29.11.2022.godine 16,00 Čitaonica
12 RAINCI GORNJI 28.11.2022.godine 18,00 Dom kulture
13 SARAČI-LIPOVICE 18.11.2022.godine 16,00 Čitaonica Sarači
14 KALESIJA CENTAR 30.11.2022.godine 18,00 Dom mladih Kalesija C.
15 DUBNICA 17.11.2022.godine 16,00 Čitaonica Mahmutovići
16 PRNJAVOR 17.11.2022.godine 18,00 Čitaonica
17 MILJANOVCI 18.11.2022.godine 18,00 Dom kulture
18 KALESIJA GORNJA 16.11.2022.godine 16,00 Čitaonica
19 GOJČIN -JELOVO BRDO 30.11.2022.godine 16,00 Čitaonica
20 HRASNO GORNJE 21.11.2022.godine 16,00 Područna škola
21 HRASNO DONJE 22.11.2022.godine 16,00 Čitaonica
22 SELJUBLJE 21.11.2022.godine 18,00  Čitaonica
23 RAINCI DONJI 28.11.2022.godine 16,00 Čitaonica/objekt ambulante
24 ZATES 23.11.2022.godine 18,00 Čitaonica

 

Svoje prijedloge, mišljenja i sugestije sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti pismeno, odnosno usmeno o Nacrtu Budžeta Općine Kalesija za 2023.godinu Službi za privredu i budžet u periodu javne rasprave zaključno sa 08.12.2022.godine putem pošte, e-mailom na finansije@kalesija.ba   ili lično na zborovima građana po mjesnim zajednicama.

Tekst nacrta Budžeta općine Kalesija za 2023.godinu bit će objavljen na web stranici Općine Kalesija (www.kalesija.ba) i na oglasnoj ploči Općine Kalesija.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić,dipl.ecc.

 

Nacrt budžeta za 2023. godinu

Permalink

Javni pozivi

JAVNI POZIV za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva sa područja općine Kalesija

Bosna i Hercegovina                                                                                                                                                                   

Fedracija Bosne i Hercegovine                                                

Tuzlanski kanton                                                                                   

OPĆINA KALESIJA                                                                                    

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02/3-11-5370                                                                                         

Datum: 22.09.2022. godina

            Na osnovu člana 4. 6. i 7. Pravilnika o utvrđivanju postupka i kriterija za dodjelu sredstava na ime podrške projektima iz oblasti društvenih djelatnosti organizacijama civilnog društva na području općine Kalesija (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 3/17), Općinski načelnik Kalesije dana 22.09.2022. godine, objavljuje:

JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava na ime podrške

projektima organizacija civilnog društva sa područja općine Kalesija

             I. Predmet Javnog poziva:

            Općina Kalesija, poziva sve organizacije civilnog društva – nevladine organizacije, odnosno udruženja i fondacije (u daljem tekstu OCD) sa sjedištem na području općine Kalesija da dostave prijedloge projekata iz oblasti društvenih djelatnosti, koji će se realizirati na području općine Kalesija i koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Kalesija, a iz sljedećih prioritetnih oblasti:

 1. kultura (folklor, festivali, kulturno nasljeđe, rukotvorine),
  1. umjetnost (likovna, pozorišna, filmska, muzička),
  1. socijalna zaštita (invalidne osobe organizatori i voditelji OCD, OCD sa misijom zbrinjavanja invalidnih i osoba u stanju socijalne potrebe, psihosocijalna zaštita),
  1. humanitarni rad,
  1. sportske manifestacije (koje nisu obuhvaćene programom Sportskog saveza)
  1. ljudska prava (OCD sa nacionalnim predznakom, mladi, OCD koje promovišu ljudska prava, zaštita okoliša, edukacija, zdravlje).

            U Budžetu općine Kalesija za 2022. godinu, obezbjeđena su sredstva za podršku projektima iz oblasti društvenih djelatnosti, pozicionirana kao: 614311 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama u ukupnom iznosu od 50.000,00 KM.

            Općina Kalesija zadržava pravo da ne dodijeli sva dostupna finansijska sredstva.

            Namjenskim budžetskim sredstvima općine Kalesija zainteresirani aplikanti mogu sufinansirati projekat kojim apliciraju, a dio sredstava mogu osigurati od drugih donatora.

            Svaki aplikant može aplicirati sa maksimalno 2 (dva) projekta.

            Odobrenim budžetskim sredstvima aplikanti mogu finansirati administrativne troškove i troškove osoblja u maksimalnom iznosu od 20%, dok preostali dio od 80%, aplikanti su dužni predvidjeti za programske aktivnosti podržavanog projekta.

            II Pravo učešća:

            Pravo učešća na Javni poziv mogu ostvariti nevladine organizacije, odnosno udruženja i fondacije sa sjedištem na području općine Kalesija (u daljem tekstu: aplikanti) čije su programske aktivnosti usmjerene na stvaranje uslova i klime za razvoj i unapređenje društvenih djelatnosti, koje aktivno djeluju u oblasti podrške i unapređenja društvenog razvoja na području općine. 

            Članice Sportskog saveza nemaju pravo aplikacije.

            Sredstva se mogu dodijeliti i aplikantima sa sjedištem izvan općine, a koji su registrovani na području Bosne i Hercegovine, samo u slučaju ako je implementacija konkretnog projekta od interesa za općinu Kalesija, što će se cijeniti u svakom konkretnom slučaju.

            Na Javni poziv mogu se prijaviti aplikanti koji moraju zadovoljiti slijedeće opće uslove:

            a) da su osnovani i registrovani u Bosni i Hercegovini,

            b) da su vođeni od strane državljana Bosne i Hercegovine,

            c) da ne obavljaju aktivnosti u ime političkih partija,

            d) da svoje aktivnosti realizuju na području općine Kalesija,

            e) da su projekti namijenjeni građanima općine Kalesija,

            f) da se projekti odnose na oblasti koje je općina odredila kao prioritetne prema strateškim             dokumentima,

            g) da se radi o projektima čija se implementacija završava najkasnije do 31.12. tekuće   godine.

            III Prijavna dokumentacija:

            Prijava na javni poziv se podnosi na prijavnom obrascu kojeg propisuje nadležna Služba. Obrasci sa upustvima za prijavu projekta objavljuju se na oglasnoj tabli i web stranici općine Kalesija (www.kalesija.ba).

                IV Predaja aplikacija:

            Projektni prijedlog aplikanti dostavljaju isključivo putem prijavnog obrasca sa pratećom dokumentacijom u zatvorenoj koverti putem protokola općine Kalesija (Centar za pružanje usluga građanima) ili poslati poštom na adresu:

OPĆINA KALESIJA

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Ulica Patriotske lige br:15

75260 Kalesija

sa obaveznom naznakom:

„ JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva sa područja općine Kalesija – Ne otvarati“.

             Javni poziv se objavljuje na web stranici općine Kalesije (www.kalesija.ba), na oglasnoj ploči općine Kalesija kao i putem sredstava javnog informisanja. Javni poziv je otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

            Projektni prijedlozi koji nemaju potpunu dokumentaciju i koji su dostavljeni izvan predviđenog roka, neće se uzeti u razmatranje.

            Postupak po javnom pozivu provodi Komisija za ocjenjivanje projekata, koju rješenjem imenuje Općinski načelnik, a u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju postupka i kriterija za dodjelu sredstava na ime podrške projektima iz oblasti društvenih djelatnosti organizacijama civilnog društva na području općine Kalesija (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 3/17).

            Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća u Javnom pozivu mogu se dobiti u općini Kalesija ili putem telefona: 035/367-746.

            Program raspodjele finansijskih sredstava bit će objavljen na web stranici općine Kalesija (www.kalesija.ba), a aplikanti čiji projekti nisu uvršteni u Program raspodjele o tome će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.

                                                                                                                                                                                                                                           PO OVLAŠTENJU

OPĆINSKOG NAČELNIKA

Mujo Tosunbegović

Prilozi uz javni oglas

Permalink

Javni pozivi

Javni poziv za unapređenje industrijske resursne efikasnosti i cirkularnih lanaca vrijednosti u poljoprivredno-prehrambenom sektoru

U okviru projekta EU4AGRI-Recovery koji finansira Evropska unija, u četvrtak, 1. septembra 2022. godine, objavljen je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama za unapređenje industrijske resursne efikasnosti i cirkularnih lanaca vrijednosti u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.
 
Kroz ovaj Javni poziv, Evropska unija će podržati poljoprivredno-prehrambene poslovne subjekte koji žele da svoje poslovanje usmjere na resursno efikasnu i čistiju proizvodnju putem zelenih, digitalnih i cirkularnih poslovnih modela, s ciljem postizanja održive poljoprivrede, kontrolisane upotrebe prirodnih resursa i uvođenja dobrih praksi.

Više informacija na web stranici projekta ili na linku

Permalink

Javni pozivi

Javni poziv za uvođenje standarda i certifikaciju u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji

Obavještavamo sve zainteresovane da je otvoren novi ciklus za prijave na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške uvođenju standarda i certifikaciji u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji. Ovaj ciklus za podnošenje prijava će trajati 30 dana, kao i svaki naredni do utroška sredstava.

Broj ciklusa u sklopu kojih će potencijalni korisnici moći podnijeti prijavu će ovisiti o dinamici utroška sredstava koja su namijenjena za ovaj javni poziv. Na raspolaganju je 1 milion KM, a sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 5.000 KM do 50.000 KM. Obavezno finansijsko učešće podnosioca prijave iznosi 30% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova projekta.

Potencijalni korisnici su obavezni podnijeti kompletnu prijavu u sklopu jednog ciklusa (sa svom pratećom dokumentacijom) kako bi ista bila razmatrana od strane komisije za ocjenu prijava. Prijave koje su otvorene u jednom ciklusu a nisu kompletirane, odnosno podnešene se neće ocjenjivati od strane komisije za ocjenjivanje, niti ih podnosilac prijave može nadopuniti i podnijeti u narednom ciklusu.

Kroz ovaj javni poziv Evropska unija će podržati poslovne subjekte u poljoprivredno-prehrambenom sektoru da uvedu određene standarde u svoje poslovanje ili izvrše certifikaciju svojih proizvoda, usluga i proizvodnih procesa. Cilj ovog javnog poziva je jačanje poljoprivredno-prehrambene industrije, unapređenja kvalitete, higijene, sljedivosti i sigurnosti hrane, povećanja konkurentnosti i olakšavanja pristupa tržištima.

Više informacija na stranici projekta ili na linku

Permalink

Javni pozivi

Javni poziv fondacije tuzlanske zajednice

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) poziva zainteresovane građane/ke, sa područja Tuzlanskog kantona, koji planiraju pokrenuti vlastiti biznis i koji žele unaprijediti svoje poduzetničke vještine i kompetencije da se prijave na javni poziv za podršku start-up poduzetnicima.  

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) u okviru projekta „Snaga lokalnog“  koji implementira uz partnersku saradnju sa USAIDom realizuje i aktivnosti usmjerene na poboljšanje poduzetničkih kompetencija mladih građana/ki s ciljem povećanja zapošljivosti i samozapošljivosti građana/ki kroz podršku pokretanju malih start-up preduzeća.

Podrška se realizuje kroz projekat “Naša zajednica je naša odgovornost” koji ima za cilj da osnaži osobe i podstiču ih na samozapošljavanje, promicanje poduzetničkog duha u njihovim zajednicama i hvatanje u koštac sa problemom nezaposlenosti kako ne bi napustili zemlju.

Ukupna finansijska vrijednost izdvojena za podršku poduzetnicima u ovom pozivu iznosi 30.000,00 KM ili 6 poduzetničkih inicijativa od po 5.000 KM bez PDVa.

FTZ će organizirati i obuku u poduzetništvu za 20 građana/ki Tuzlanskog kantona, koja je posebno važna za uspostavljanje kontakata s poslovnim sektorom jer se kroz projekat planira organiziranje poslovnih susreta „Biznis kafa“ i mentorstvo s predstavnicima lokalnih biznis lidera.

Više informacija na web stranici Fonadacije tuzlanske zajednice ili na linku

Permalink

Javni pozivi

Javni poziv Fondacije tuzlanske zajednice

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) poziva zainteresovane mlade do 30 godina, sa područja Tuzlanskog kantona, koji planiraju pokrenuti vlastiti biznis i koji žele unaprijediti svoje poduzetničke vještine i kompetencije da se prijave na javni poziv za podršku start-up poduzetnicima.  

Više informacija možete dobiti ovdje!

Permalink

Javni oglasi

JAVNI OGLAS

za privremeno zauzimanje javnih površina za postavljanje kioskaputem usmenog javnog nadmetanja -licitacije

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-04-2-4755/22

Datum: 23.08.2022.godine

            Na osnovu člana 43. Odluke o komunalnom redu (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 7/01 i 5/09) a u vezi sa Odlukom o uslovima,načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Kalesija(“Sl.glasnik općine Kalesija” br.9/14), člana II Programa utvrđivanja lokacija za zauzimanje javnih površina (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 3/16, 8/18 i 5/22) i Programa o izmjeni Programa utvrđivanja lokacija za zauzimanje javnih površina br.02-27-1641-1/22 od 15.08.2022.godine, člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl. novine FBiH” br. 49/06 i 51/) i člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13),Općinski načelnik  Kalesije, o b j a v lj u j e

JAVNI OGLAS

za privremeno zauzimanje javnih površina za postavljanje kioska

putem usmenog javnog nadmetanja -licitacije

I Predmet privremenog zauzimanja i početna cijena

            Predmet javnog oglasa je privremeno zauzimanje javnih površina, za postavljanje kioska, koje su u posjedu Općine Kalesija i to:

 1. Lokacija br. 1 – dio u površini od 9 m² od k.č.br.279/1 zv.”Kalesija Grad” upisana u Pl.br.61 KO Kalesija Grad
 2. Lokacija br. 2 – dio u površini od 9 m² od k.č.br.279/1 zv.”Kalesija Grad” upisana u Pl.br.61 KO Kalesija Grad
 3. Lokacija br. 3 – dio u  površini od 9 m² od k.č.br.279/2 zv.”Kalesija Grad” upisana u Pl.br.61 KO Kalesija Grad,

Sve lokacije se nalaze u Ul.Patriotske lige ispod autobuskog stajališta prema Tuzli (iza zida Robne kuće).

            Početna cijena po m² za zauzimanje predmetnh javnih površina iznosi 13,00 KM odnosno ukupno na mjesečnom nivou 117,00 KM.

            Razgledanje lokacija za postavljanje kioska kao i uvid u dokumenatciju o nekretninama iz stava 1.ove tačke može se izvršiti svakog radnog dana u periodu od 08:00 do 16:00 sati, uz prethodnu najavu na broj telefona 035-367-700.

II Vrijeme i mjesto održavanja licitacije       

            Usmeno javno nadmetanje-licitacija, održat će se dana 12.09.2022.godine (ponedjeljak) sa početkom u 09:00 sati u prostorijama zgrade Općine Kalesija.

            Ukoliko dođe do pomjeranja termina održavanja javnog nadmetanja, podnosioci prijava će biti blagovremeno obaviješteni. Javnom nadmetanju je dužan da prisustvuje podnosilac prijave ili lice koje posjeduje punomoć za zastupanje podnosioca prijave za postupak javnog nadmetanja (punomoć mora biti šačinjena u formi notarski obrađene isprave). Naznačena punomoć mora biti predata komisiji najkasnije do početka postupka javnog nadmetanja. Fizička lica koja učestvuju lično ili kao zastupnici/punomoćnici podnosioca prijave dužni su Komisiji koja provodi javno nadmetanje najkasnije do početka javnog nadmetanja prezentirati važeći identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš).

III Pravo učešća na licitaciji i kriterij odabira ponuđača

            Pravo učešća na javnom nademetanju imaju sva fizička i pravna lica koja blagovremeno izvrše uplatu kapare i dostave ponudu.

            Kriterij za dodjelu javne površine koja je predmet licitacije, a radi postavljanja kioska, jeste najveća ponuđena cijena na licitaciji.

            Ponude niže od početne cijene neće biti prihvaćene.

IV Kapara

            Za učešće u postupku licitacije ponuđači su dužni uplatiti kaparu prije početka licitacije, za svaku lokaciju za koju dostavljaju ponudu, na račun Općine Kalesija br.338-650-224-664-4295 otvoren kod UniCredit Bank dd Mostar, vrsta prihoda 721122, koja iznosi 10% od početne cijene, s tim što taj iznos ne može biti niži od 1.000,00 KM.Povrat kapare učesnicima u licitaciji čija ponuda ne bude prihvaćena izvršit će se poslije okončanog postupka licitacije.

            U slučaju odustajanja najpovoljnijeg ponuđača za privremeno zauzimanje javnih površina za postavljanje kioska, ponuđač gubi pravo na povrat kapare.Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije kapara se vraća u roku od 8 dana od dana održavanja licitacije, bez prava na kamatu,od njezine uplate do isplate.

V Postupak licitacije

            Postupak licitacije provodi komisija koju imenuje Općinski načelnik.Postupak licitacije provodi se u skladu sa Odlukom o uslovima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Kalesija (“Sl.glasnik općine Kalesija” br.9/14).

            Nakon provedenog postupka licitacije nadležna Služba će donijeti Rješenje o odobrenju za zauzimanje javnih površina za najpovoljnije ponuđače na licitaciji, a u navedenom rješenju će biti naveden način i vrijeme predaje javnih površina za zauzimanje.

            Nadležna Služba će Rješenja o odbrenju za zauzimanje javnih površina donijeti u roku od pet dana od dana okončanog postupka licitacije.

VI Ponude

            Popunjen  i potpisan obrazac za ponudu za učešće na javnom nadmetanju-licitaciji uz dokaz o izvršenoj uplati kapare dostaviti u zatvorenoj koverti, lično ili preporučenom poštom u Centar za pruženje usluga građanima (Šalter sala) u zgradi Općine Kalesija, na adresu :

OPĆINA KALESIJA

 Patriotske lige broj 15

75260 Kalesija

            “Komisija za provođenja postupka usmenog javnog nadmetanja-licitacije za privremeno zauzimanje javnih površina za postavljanje kioska – NE OTVARATI”

            Neblagovremene i nepotpune ponude neće biti uzete u razmatranje.

            Obrazac ponude može se preuzeti u šalter sali ili na Internet stranici Općine.

            Ovaj Javni oglas se objavljuje u dnevnom listu “Oslobođenje”, oglasnoj ploči i Internet stranici Općine najkasnije 15 dana prije dana određenog za dan licitacije.

                                                                                                                                     OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                  Sead Džafić,dipl.ecc.

Obrazac ponude

Permalink

Javni pozivi

Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2022. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona – prečišćeni tekst („Sl. novine Tuzlanskog kantona” broj: 10/18) i člana 78. stav 5. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”,broj: 23/21 i 8/22), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona donosi


P R O G R A M

raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe
za 2022. godinu

Više infomracija na web stranici Vlade TK ili na linku.

Permalink