Javni pozivi

Poziv za mlade: Postani članica/član Omladinske banke!

Fondacija tuzlanske zajednice poziva sve zainteresovane mlade sa područja gradova i opština Tuzlanskog kantona da nam se pridruže i postanu dio jednog od pet regionalnih odbora Omladinske banke: OB Centar (Tuzla, Čelić), OB Zapad (Lukavac, Gračanica, Doboj Istok), OB Jug (Živinice, Kladanj, Banovići), OB Istok (Kalesija, Sapna, Teočak), OB Sjever (Srebrenik, Gradačac).

Cilj projekta: Omladinska banka kontinuirano edukuje buduće članove/članice odbora Omladinske banke o temama iz oblasti ekologije, poduzetništva, građanskog aktivizma i filantropije, te o načinu procesa demokratskog načina donošenja odluka, a koje će se raditi u okviru pet regionalnih odbora Omladinske banke. Odbori obuhvataju 13 gradova i opština Tuzlanskog kantona: Tuzla, Čelić, Srebrenik, Gradačac, Lukavac, Gračanica, Banovići, Doboj Istok, Teočak, Kalesija, Sapna, Živinice i Kladanj. Po završetku mandata članovi/članice će imati usvojena osnovna znanja o gore navedenim temama, te će biti spremni za daljnje djelovanje u nevladinom sektoru kao volonteri i aktivisti.

Ciljna grupa: Mladi između 15 i 25 godina sa područja gradova i opština Tuzlanskog kantona.

Metode rada: Kada je riječ o procesu edukacije članova Omladinske banke, bit će korištene različite metode rada sa mladima u vidu radionica, sastanaka, treninga, kampova, kao i individualni sastanci članova/članica odbora sa koordinatorima/koordinatoricama odbora Omladinske banke. Od učesnika se očekuje aktivno učešće i redovno praćenje edukacija i ostalih projektnih aktivnosti, kako bi se postigli ciljevi projekta.

Vremenska dinamika: Mandat u jednom od pet odbora Omladinske banke Fondacije tuzlanske zajednice trajat će od polovine aprila 2023. do kraja januara 2024. godine.  

Troškovi organizacije: Osim putnih troškova, Fondacija tuzlanske zajednice preuzima troškove organizacije radionica i svih ostalih aktivnosti.

Voditelji odbora su koordinatori/koordinatorice odbora Omladinske banke Fondacije tuzlanske zajednice, koji će biti odabrani do polovine aprila 2023. godine.

Način prijave: Molimo sve zainteresovane da se prijave u jednom od pet odbora Omladinske banke najkasnije do nedjelje 09.04.2023. godine putem Google obrasca koji se nalazi OVDJE. Za sve upite budite slobodni da se javite na e-mail mirza@fondacijatz.org ili na broj telefona 035 368 388.

Više informacija na: www.fondacijatz.org

Permalink

Javni pozivi

Javni poziv za angažovanje lica sa visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj:02-11-742/23
Datum:23.02.2023.godine

 

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine Federacije BiH“ br. 49/06 i 51/09), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. Glasnik Općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13) i Odluke o raspodjeli sredstava sa ekonomskog koda 613973-Izdaci za volonterski rad za 2023.godinu br.02-11-742/23 od 23.02.2023.godine, Općinski načelnik dana 23.02.2023.godine, objavljuje

 

 J   A   V   N   I    P   O   Z   I   V

 za angažovanje lica sa visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

 

I

Pozivaju se lica sa prijavljenim mjestom prebivališta na području općine Kalesija sa završenim VII stepenom stručne spreme odnosno visokim obrazovanjem prvog ili drugog stepena Bolonjskog sistema studiranja koja poslije završene visoke stručne spreme nemaju radno iskustvo, da se prijave na Javni poziv za angažovanje lica sa visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

 

II

Uz prijavu (koja se može preuzeti sa internet stranice Općine ili Centra za pružanje usluga građanima) na javni poziv potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu fotokopiju):

 1. Univerzitetsku diplomu ili uvjerenje o diplomiranju,
 2. Uvjerenje o prebivalištu (CIPS prijava ili PBA3 obrazac),
 3. Uvjerenje da se lice, nakon sticanja visoke stručne spreme, nalazi na evidenciji Službe za zapošljavanje TK-a ili uvjerenje/potvrdu iz Poreske uprave iz kojeg se može utvrditi da lice nije u radnom odnosu (izdato poslije datuma objavljivanja Javnog poziva)
 4. Saglasnost poslodavca o iskazanoj potrebi za angažovanje lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
 5. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da lice nema radnog iskustva sa završenom visokom stručnom spremom.

Prijave sa navedenom dokumentacijom mogu se dostaviti lično u pisarnicu Općine Kalesija ili putem pošte na adresu Ul.Patriotske lige br.15, 75260 Kalesija.

 

III

Sa licima koja ispunjavaju uslove iz ovog poziva i koja dostave dokumentaciju iz stava II ovog poziva i poslodavcem koji iskaže spremnost za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivaja radnog odnosa, zaključit će se Ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Prava i obaveze u vezi angažovanja lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa biti će utvrđeni ugovorom koji zaključe Općinski načelnik, poslodavac i lice na stručnom osposobljavanju.

Ugovor o stručnom osposobljavanju se zaključuje najduže do 12 mjeseci.

Općina Kalesija se obavezuje da će plaćati zakonom propisanih doprinosa u skladu sa čl.34.st.5.Zakona o radu (“Sl.Novine FBiH” br.26/16 i 89/18).

 

IV 

            Javni poziv za angažovanje lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanje radnog odnosa, objavljuje se na službenoj stranici Općine Kalesija, oglasnoj ploči Općine Kalesija i elektronskim medijima i bit će otvoren do 30.11.2023.godine ili do utroška budžetski sredstava za ovu vrstu namjene.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić,dipl.ecc.

 

Prijavni obrazac

Permalink

Javni pozivi

Prezentacija javnih poziva Fondacije tuzlanske zajednice

Općina Kalesija u saradnji sa Fondacijom tuzlanske zajednice organizuje prezentaciju javnih poziva koji su objavljeni od strane Fondacije tuzlanske zajednice.

Prezentacija navedenih poziva će se održati u srijedu 08.02.2023. godine u 13:00 sati u prostorijama mjesne zajednice Kalesija Centar.

Pozivaju se svi predstavnici mjesnih zajednica, omladinska i druga nevladina udruženja da prisustvuju navedenoj prezentaciji.

 

Otvoren javni poziv za Fond Volim svoj grad – FONDACIJA TUZLANSKE ZAJEDNICE (fondacijatz.org)

Otvoren javni poziv za Fond za mlade – FONDACIJA TUZLANSKE ZAJEDNICE (fondacijatz.org)

Permalink

Javni oglasi

Javni oglas za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-04-2-6610/22

Datum:29.12.2022.godine

 

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima (“Sl. novine FBiH” br. 66/13 i 100/13), člana 2, 5, 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova(„Sl.novine FBiH“ br. 17/14) i Odluke o uslovima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Kalesija („Sl.glasnik Općine Kalesija“ br. 9/14)Općinski načelnik , r a s p i s u j e

 JAVNI OGLAS

 za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije

 

             I.Naziv i adresa pravnog lica prodavca građevinskih parcela

 

                   Općina Kalesija,Ulica Patriotske lige broj 15,75260 Kalesija

 

 1. Predmet prodaje i početna cijena

 

k.č.br. 1216/71 zv.”Lugovi “,oranica/njiva 5.klase površine 3730 m2   upisana u PL br.706

KO Prnjavor,odnosno parcela označena sa 1216/71 zv.”Lugovi” oranica/njiva 5.klase

površine 3730  m2 upisana u ZK uložak broj 744 KO Prnjavor

 Početna cijena zemljišta iznosi  63.410,00 KM za površinu od 3730 m2,

 

k.č.br. 1216/72 zv. “Lugovi”,oranica /njiva 5.klase površine 3716 m2 upisana u PL

br.706 KO Prnjavor odnosno parcela označena sa 1216/72 zv.”Lugovi “oranica/njiva 5.klase

površine 3716 m2  upisana u ZK uložak broj 744 KO Prnjavor

Početna cijena zemljišta iznosi  63.172,00 KM za površinu od 3716 m  m2,

 

k.č.br. 1216/73 zv.”Lugovi”,oranica /njiva 5.i 4.klase  površine 3595 m2 upisana u PL br.706

 KO Prnjavor odnosno parcela označena sa 1216/73 zv. Lugovi oranica/njiva 5.i 4.klase

površine  3595 m2 upisana u ZK uložak broj. 744 KO Prnjavor

Početna cijena zemljišta iznosi  61.115,00 KM za površinu od 3595 m2,

 

k.č.br. 1252/2 zv.”Lugovi”, pašnjak 3.klase površine 818 m2 upisana u PL br. 706

KO Prnjavor odnosno parcela označena sa  1252/2 zv.”Lugovi” pašnjak 3.klase površine

818 m2  upisana u ZK uložak broj 361 KO Prnjavor

 Početna cijena zemljišta iznosi  16.360,00 KM za površinu od 818 m2,

 

 k.č.br.279/9 zv.”Kalesija Grad”,zemljište uz privrednu zgradu površine 39 m2 upisana u PL br.61

 KO Kalesija Grad odnosno parcela označena sa 1543/25 zv.”Gladovo” oranica površine

39 m2  upisana u ZK uložak broj 6759 KO SP Prnjavor

 Početna cijena zemljišta iznosi  2.730,00 KM za površinu od 39 m2,

 

 k.č.br. 279/10 zv.”Kalesija Grad “zemljište uz privrednu zgradu površine 21 m2 upisana u PL

 1. 61 KO Kalesija Grad odnosno parcela označena sa 1543/26 zv.”Kalesija Grad”

neplodno, površine 21 m2  upisana u ZK uložak broj 1328 KO SP Prnjavor

 Početna cijena zemljišta iznosi  1.470,00 KM za površinu od 21,00 m2,

 

–  k.č.br. 89/40 zv.”Kalesija Grad” ostalo neplodno zemljište površine 14 m2 upisana u PL br.

61 KO Kalesija Grad odnosno parcela označena sa 89/40 zv.”Kalesija Grad”

ostalo neplodno zemljište površine 14 m2  upisana u ZK uložak broj 1243 KO Kalesija Grad

Početna cijena zemljišta iznosi  980,00 KM za površinu od 14 m2,

 

–  k.č.br.1243/5 zv.”Lugovi”,oranica/njiva 6.klase površine 3280 m2 upisana u PL br.706 KO

Prnjavor odnosno parcela označena sa 2439/5 zv. “Zajvoda”

oranica površine 3280 m2  upisana u ZK uložak broj 1055 KO SP Prnjavor

 Početna cijena zemljišta iznosi  65.600,00 KM za površinu od 3280 m2,

 

–  k.č.br. 1243/6 zv.”Lugovi”,oranica/njiva 6.klase površine 3280 m2  upisana u PL br.706 KO

Prnjavor odnosno parcela označena sa 2439/6 zv.Zajvoda

oranica površine 3280 m2  upisana u ZK uložak broj 1055 KO SP Prnjavor

Početna cijena zemljišta iznosi  65.600,00 KM za površinu od  3280  m2,

 

                     

–  k.č.br.1279/9 zv.”Lugovi” ,oranica/njiva 4.klase površine 5643 m2 KO Prnjavor

odnosno parcela označena sa 1279/9 zv.”Lugovi”

oranica/njiva 4.klase površine 5643 m2  upisana u ZK uložak broj 38 KO Prnjavor

 Početna cijena zemljišta iznosi  67.716,00 KM za površinu od 5643 m2,

 

–  k.č.br.1279/8 zv.”Lugovi” ,oranica/njiva 4.klase površine 6578  m2   KO Prnjavor

odnosno parcela označena sa 1279/8 zv. “Lugovi”

oranica/njiva 4.klase površine 6578  m2  upisana u ZK uložak broj 38 KO Prnjavor

Početna cijena zemljišta iznosi  78.936,00 KM za površinu od 6578 m2,

 

–  k.č.br.296/54  zv.”Kalesija Grad” ,pašnjak 3.klase površine 12 m2 KO Kalesija Grad

odnosno parcela označena sa 296/54. zv.”Kalesija Grad”

pašnjak 3.klase površine 12 m2  upisana u ZK uložak broj 296 KO Kalesija Grad

 Početna cijena zemljišta iznosi 840,00 KM za površinu od 12 m2,

 

–  k.č.br.1210/7 zv. “Lugovi”, pašnjak 3.klase površine 571 m2 KO  Prnjavor

odnosno parcela označena sa 1210/7 zv.”Lugovi” pašnjak 3.klase

površine 571 m2  upisana u ZK uložak broj 744 KO Prnjavor

Početna cijena zemljišta iznosi  9.136,00 KM za površinu od 571  m2,

 

–  k.č.br. 1218/2 zv.”Lugovi “,oranica/njiva 5.klase i 4.klase površine 12338 m2 upisana u PL  br.706

KO Prnjavor odnosno parcela označena sa 1218/2 zv.”Lugovi”

oranica/njiva 5. i 4.klase ukupne  površine 12338 m2  upisana u ZK uložak broj 744 KO Prnjavor

Početna cijena zemljišta iznosi  209.746,00 KM za površinu od 12388 m2,

 

k.č.br. 1268/39 zv.”Lugovi “,ostalo nepolodno zemljište površine 197 m2 upisana u PL  br.706

 KO Prnjavor odnosno parcela označena sa 1268/39 zv.”Lugovi”

ostalo nepoldno zemljište površine 197 m2 upisana u ZK uložak broj 38 KO Prnjavor

 Početna cijena zemljišta iznosi 2.955,00  KM za površinu od 197 m2,

 

–   k.č.br. 1268/40 zv.”Lugovi “,ostalo nepolodno zemljište površine 253 m2 upisana u PL  br.706

KO Prnjavor  odnosno parcela označena sa 1268/40 zv. “Lugovi”

ostalo neplodno zemljište površine 253 m2  upisana u ZK uložak broj 38 KO Prnjvor

Početna cijena zemljišta iznosi 3.795,00 KM za površinu od 253 m2.

 

 

III. Uslovi prodaje građevinskog zemljišta

 

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju domaća i strana fizička i pravna lica koja po važećim propisima mogu steći pravo vlasništva na nekretnini koja je predmet prodaje putem ovog javnog oglasa.

Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najveća ponuđena cijena u postupku javnog nadmetanja-licitacije

Postupak javnog nadmetanja provest će se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretnina u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Sl.novine FBiH“ br. 17/14) i Odluke o uslovima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Kalesija („Sl.glasnik općine Kalesija“ br. 9/14).

            Zainteresovana lica mogu izvršiti razgledanje parcela građevinskog zemljišta svakim radnim danom u vremenu od 7,00-15,30 sati i to u periodu od objavljivanja javnog oglasa do momenta podnošenja prijave, kao i uvid u dokumentaciju nekretnina koje su predmet ovog javnog oglasa uz prethdno najavu putem telefona 035/367-700.

 

 

 

 

 

 

 1. Način polaganja kapare

 

Kapara za učešće u postupku javnog nadmetanja se utvrđuje u iznosu od 10% od početne prodajne cijene građevinskog zemljišta za svaku parcelu označenu u tački I ovog oglasa koja je predmet javnog oglasa, s tim što taj iznos ne može biti  niži od 1.000,00 KM i ista se uplaćuje na žiro račun Općine Kalesija broj 338-650-22466442-95, vrsta prihoda: 722431, općina: 044.

Dokaz o uplati kapare prilaže se uz prijavu na javni oglas. Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje na način utvrđen članom 30.Odluke o uslovima, načinu i postupku raspolaganja nekretnina u vlasništvu općine Kalesija („Sl.glasnik općine Kalesija“ br. 9/14) ili ne pristupi zaključenju ugovora po pismeno upućenom pozivu od strane općine, smatrat će se da je odustao od kupnje nekretnine i gubi pravo na povrat uplaćene kapare.

Učesniku u javnom nadmetanju koji ne ostvari pravo na kupovinu građevinskog zemljišta uplaćena kapara će se vratiti u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja-licitacije, a učesniku sa najpovoljnijom ponudom uračunava se u kupoprodajnu cijenu.

 

 1. Uslovi i način plaćanje cijene građevinskog zemljišta

 

            Sa učesnikom javnog nadmetanja -licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, zaključit će se odgovarajući kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave, u roku od 15 dana od davanja saglasnosti Općinskog vijeća na Odluku Općinskog načelnika o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije, a najpovoljniji kupac je dužan uplatiti prodajnu cijenu, umanjenu za iznos uplaćene kapare do dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora, u kojem će se regulisati međusobna prava i obaveze u pogledu kupoprodajne cijene, prenosa vlasništva i posjeda, propisanih naknada, te druga prava i obaveze ugovornih strana u skladu sa ovim javnim oglasom i pozitivnim propisima.

 

VI.Vrijeme i način predaje u posjed

 

Licima sa kojima bude zaključen ugovor u formi notarski obrađene isprave, nekretnine će se predati u posjed u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora.

 

VII. Prijava za učešće na javnom nademtanju-licitaciji

Pravo na učešće na javnom nadmetanju-licitaciju imaju sva pravna i fižička lica koja u roku utvrđenom u javnom oglasu podnesu  prijavu u pismenoj formi sa slijedećim sadržajem i prilozima :

-za fizička lica:

 • ime i prezime, adresa stanovanja i broj telefona
 • oznaku parcele za koju se podnosi prijava
 • ovjerena fotokopija lične karte
 • dokaz o uplaćenoj kapari
 • Ovjerenu fotokopiju rješenja o obavljanju samostalne djelatnosti /obrta ako je učesnik fizičko lice koje obavlja samostalnu djelatnost/obrt

 

-za pravna lica:

 • naziv i sjedište,ID broj i PDV broj, broj telefona,potpis ovlaštenog lica i pečat
 • oznaku parcele za koju se podnosi prijava
 • Ovjerenu fotokopiju aktuelnog izvoda iz sudskog registra
 • dokaz o uplaćenoj kapari

 

            VIII. Dan i mjesto održavanja postupka javnog nademtanja-licitacije

 

Postupak javnog nadmetanja-licitacije će se održati u prostorijama Općine Kalesija,dana 17.01.2023.godine sa početkom u 8,00 sati.

 

Ukoliko dođe do pomjeranja termina održavanja javnog nadmetanja-licitacije, podnosioci prijava će biti blagovremeno obaviješteni. Javnom nadmetanju je dužan da prisustvuje podnosilac prijave ili lice koje posjeduje punomoć za zastupanje podnosioca prijave za postupak javnog nadmetanja-licitacije (punomoć mora biti šačinjena u formi notarki obrađene isprave). Naznačena punomoć mora biti predata komisiji najkasnije do početka postupka javnog nadmetanja-licitacije. Fizička lica koja učestvuju lično ili kao zastupnici/punomoćnici podnosioca prijave dužni su Komisiji koja provodi javno nadmetanje najkasnije do početka javnog nadmetanja prezentirati važeći identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš).

 

 

           

 1. Rok za dostavljanje prijava

 

Rok za dostavljanje prijave za javno nadmetanje-licitaciju je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa u jednom dnevnom listu koji se izdaje u Federaciji Bosne i Hercehovine,oglasnoj ploči i web stranici Općine Kalesija.

Prijava sa naprijed navedenim dokazima podnosi se lično na protokol u Centar za pružanje usluga građanima  u zgradi općine Kalesija u vremenu od 07,00 do 15,30 sati ili putem preporučne pošte u zatvorenoj koverti sa naznakom:

 

Općina Kalesija

 

“Komisija za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije u vlasništvu općine Kalesija putem javnog nadmetanja-licitacije”

 

 

 

Na poleđini koverte obavezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv firme, kontakt telefon.

Prijava se smatra nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene sve isprave iz tačke VII ovog oglasa, odnosno ako ne sadrže sve podatke predviđene oglasom.

Podnosioci neblagovremene i nepotpune prijave neće moći da učestvuju u postupku javnog nadmetanja.

U slučaju podnošenja neblagovremene i nepotpune prijave, a ukoliko se uvidom u istu utvrdi  da je uplaćena kapara za učešće u postupku javnog nadmetanja, ista će se podnosiocu vratiti u roku od 8 dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja.

Općina Kalesija ne snosi nikakve troškove ponuđača po ovom javnom oglasu, te zadržava pravo da ovaj oglas poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima postupka javnog nadmetanja.

 

 1. Objava oglasa

 

Javni oglas će se objaviti  u jednom dnevnom listu koji se distribuira  na području cijele Federacije Bosne i Hercegovine, oglasnoj ploči i web stranici Općine Kalesija.

 

 

            XI.Dodatne informacije

 

Sve dodatne informacije u vezi sa urbanističko-tehničkim uslovima izgradnje objekta na predmetnom građevinskom zemljištu mogu se dobiti u Službi za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Kalesija svakim radnim danom  od 7,00 do 15,30 sati ili na broj telefona broj: 035-367-700, od dana objavljivanja javnog oglasa do isteka roka za dostavljanje prijave.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić, dipl.ecc.

 

Permalink

Javni oglasi

Javni oglas za podnošenje zahtjeva za jednokratnu bespovratnu dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih kategorija u 2022.godini

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj:02-11-6346-2/22

Datum:01.12.2022.godine

 

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (“Službene novine FBiH” br. 49/06 i 51/09), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik Općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13),Odluke o budžetu Općine Kalesija za 2022. godinu (“Službeni glasnik Općine Kalesija” br. 10/21, 2/22,  5/22 i 6/22),člana 13.Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku za utvrđivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih kategorija u 2022.godini broj 02-02-2286/22 od 17.11.2022.godine i Odluke o raspisivanju javnog oglasa za podnošenje zahtjeva za jednokratnu bespovratnu dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih kategorija  u 2022.godini broj 02-11-6346 od 01.12.2022.godine Općinski načelnik, o b j a v lj u j e

 

JAVNI  OGLAS

za podnošenje zahtjeva za jednokratnu bespovratnu dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u

rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih kategorija  u 2022.godini

 

I.Predmet

 Predmet Javnog oglasa je jednokratna bespovratna dodjela finansijskih sredstava u cilju rješavanja stambenih potreba socijalno ugroženih kategorija u 2022.godini iz sredstava obezbijeđenih u Budžetu Općine Kalesija  za 2022 godinu na ekonomskom kodu 614232-“pomoć za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih”.

 

 1. Korisnici prava

 Pravo na jednokratnu bespovrtanu dodjelu finansijskih sredstava imaju socijalno ugrožene kategorije sa područja općine Kalesija, odnosno lica čiji ukupni mjesečni prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 25% prosječne neto plate isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini, prema podacima Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine koji nemaju rješeno stambeno pitanje.

 

III. Uslovi i kriteriji za odobravanje jednokratne pomoći

 Pravo na jednokratnu bespovratnu dodjelu finansijskih sredstava pripada licu pod uslovom da:

a) ima stalno mjesto prebivališta na području općine Kalesija,

b) ukupni mjesečni prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 25% prosječne neto plate isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini, prema podacima Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine,

c) posjeduje dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom za učešće u postupku

d) rješava stambene potrebe na području općine Kalesija.

Red prvenstva, u okviru raspoloživih sredstava, utvrđuje se prema broju bodova koje licu pripada prema slijedećim kriterijima:

a) stambena situacija

b) broj članova porodičnog domaćinstva

c) zdravstveno stanje lica i njegovog porodičnog domaćinstva

d) imovinski cenzus lica i članova njegovog porodičnog domaćinstva.

Ograničenje za ostvarivanje prava na dodjelu jednokratne pomoći

 Pravo na jednokratnu bespovratnu dodjelu finansijskih srestava u skladu sa Pravilnikom  nema lice :

a) čiji ukupni mjesečni prihodi po članu domaćinstva prelaze 25% prosječne neto plate isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini, prema podacima Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine

b) koje je vlasnik ili posjednik kuće ili stana, ili takav stan ili kuću koji zadovoljavaju stambene potrebe posjeduje njihov član porodičnog domaćinstva,

c) vlasnik nedovršenog stambenog objekta čija je stambena površina veća za 50% stambene površine i to:

-lice (samac) – koje je vlasnik ili posjednik stambenog prostora površine do 35,00 m2

porodica od dva člana – koja je vlasnik ili posjednik stambenog prostora površine od 36, 00 m2 do 45,00 m2

– porodica od tri člana – koja je vlasnik ili posjednik stambenog prostora površine od 46,00  m2 do 55,00 m2

– porodica od 4 člana – koja je vlasnik ili posjednik stambenog prostora površine od 56,00 m2 do 65,00  m2

– porodica od 5 članova – koja je vlasnik ili posjednik stambenog prostora od 66,00 m2 do 75,00 m2

– za svakog sledećeg člana porodice, dodatnih 10,00  m2                               

           

V.Obavezna dokumentacija

 

Dokumentacija koju aplikanti uz jednoobrazan zahtjev dostavljaju na javni oglas je slijedeća:

a) CIPS prijava prebivališta- original ili ovjerena kopija

b) Kućna lista podnosioca zahtjeva -original ili ovjerena kopija  

c) Dokaz o zaposlenju svih članova uže porodice i visini stalnih izvora prihoda (tri poslednje platne liste potpisane i ovjerene od strane poslodavca ili uvjerenje poslodavca o visini tri poslednje plate – original ili ovjerena kopija

d) Za penzionere poslednji ček od penzije-ovjerena kopija

e) Za sve nezaposlene članove porodice (uvjerenje Biroa za zapošljavanje, a ukoliko se isti ne vode na evidenciji Biroa za zapošljavanje, uvjerenje iz Ispostave porezne uprave da se ne vodi u evidenciji osiguranih lica – original ili ovjerena kopija

f) Dokaz o zdravstvenom stanju podnosioca zahtjeva ili člana uže porodice, ukoliko su oboljeli od teške bolesti, izdat od strane ovlaštene zdravstvene ustanove, ne stariji od šest mjeseci-original ili ovjerena kopija

g) Za korisnike prava putem BIZ-a ili Centra za socijalni rad, Uvjerenje od BIZ-a ili Centra za socijalni rad -original ili ovjerena kopija

h) Posjedovni listi ili zemljišnoknjižni izvadak parcele na kojoj se nalazi stambeni objekat za koji se podnosi zahtjev za dodjelu finansijskih sredstava-original ili ovjerena kopija

 

VI.Bodovanje

Bodovanje zahtjeva i dokumentacije vrši se u skladu sa Pravilnikom o uslovima, kriterijima i postupku za utvrđivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih kategorija  u 2022.godini broj 02-02-2286/22 od 17.11.2022.godine.

VII.Način i rok za dostavljanje prijava

Zahtjev na Javni oglas sa pratećom dokumentacijom  aplikanti dostavljaju u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili predaju lično u Centar za pružanje usluga građanima (šalter sala) u zgradi Općine Kalesija na adresu:

OPĆINA KALESIJA

                                                        Ulica Patriotske lige broj 15

                                                                 75260 Kalesija

                                                       sa obaveznom naznakom:

“Zahtjev za jednokratnu bespovratnu dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih kategorija u 2022.godini -ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”

 

Jednoobrazan zahtjev se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima (šalter sala) u zgradi Općine Kalesija ili na zvaničnoj web stranici Općine Kalesija.

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja na zvaničnoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Kalesija.

Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi  neće se razmatrati.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić,dipl.ecc.

 

Prijavni obrazac

Konačna rang lista

Permalink

Javni pozivi

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu budžeta Općine Kalesija za 2023. godinu

Broj:02-11-2220/22

Datum:07.11.2022

 

U skladu sa odredbama člana 18. Zakona o budžetima (“Sl.novine FBiH” broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16,5/18,11/19,99/19 i 25a/22), Odluke o javnim raspravama u Općini Kalesija (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 3/04) i Zaključka Općinskog vijeća Kalesija broj 01-04-2202/22 od 04.11.2022.godine, Općinski načelnik,u p u ć u j e

 

JAVNI POZIV

za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu budžeta Općine Kalesija za 2023. godinu

 

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Budžeta Općine Kalesija za 2023.godinu.

Javna rasprava će se održati po slijedećem rasporedu:

 

Red.br. Mjesna  zajednica        Datum Vrijeme Prostorija
  1 MEMIĆI 16.11.2022.godine 18,00 Dom kulture
  2 BRDA 15.11.2021.godine 18,00 Čitaonica
  3 BULATOVCI 15.11.2022.godine 16,00 Čitaonica
  4 ZUKIĆI 14.11.2022.godine 16,00 MZ Zukići
  5 JAJIĆI 14.11.2022 godine 18,00 MZ Jajići
  6 TOJŠIĆI 24.11.2022.godine 18,00 JU OŠ Tojšići
  7 JEGINOV LUG 23.11.2022.godine 16,00 MZ
  8 KIKAČI 22.11.2022.godine 18,00 Čitaonica
  9 PETROVICE 24.11.2022.godine 16,00 Čitaonica Gutići
10 VUKOVIJE DONJE 29.11.2022.godine 18,00 Dom kulture
11 VUKOVIJE GORNJE 29.11.2022.godine 16,00 Čitaonica
12 RAINCI GORNJI 28.11.2022.godine 18,00 Dom kulture
13 SARAČI-LIPOVICE 18.11.2022.godine 16,00 Čitaonica Sarači
14 KALESIJA CENTAR 30.11.2022.godine 18,00 Dom mladih Kalesija C.
15 DUBNICA 17.11.2022.godine 16,00 Čitaonica Mahmutovići
16 PRNJAVOR 17.11.2022.godine 18,00 Čitaonica
17 MILJANOVCI 18.11.2022.godine 18,00 Dom kulture
18 KALESIJA GORNJA 16.11.2022.godine 16,00 Čitaonica
19 GOJČIN -JELOVO BRDO 30.11.2022.godine 16,00 Čitaonica
20 HRASNO GORNJE 21.11.2022.godine 16,00 Područna škola
21 HRASNO DONJE 22.11.2022.godine 16,00 Čitaonica
22 SELJUBLJE 21.11.2022.godine 18,00  Čitaonica
23 RAINCI DONJI 28.11.2022.godine 16,00 Čitaonica/objekt ambulante
24 ZATES 23.11.2022.godine 18,00 Čitaonica

 

Svoje prijedloge, mišljenja i sugestije sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti pismeno, odnosno usmeno o Nacrtu Budžeta Općine Kalesija za 2023.godinu Službi za privredu i budžet u periodu javne rasprave zaključno sa 08.12.2022.godine putem pošte, e-mailom na finansije@kalesija.ba   ili lično na zborovima građana po mjesnim zajednicama.

Tekst nacrta Budžeta općine Kalesija za 2023.godinu bit će objavljen na web stranici Općine Kalesija (www.kalesija.ba) i na oglasnoj ploči Općine Kalesija.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić,dipl.ecc.

 

Nacrt budžeta za 2023. godinu

Permalink

Javni pozivi

JAVNI POZIV za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva sa područja općine Kalesija

Bosna i Hercegovina                                                                                                                                                                   

Fedracija Bosne i Hercegovine                                                

Tuzlanski kanton                                                                                   

OPĆINA KALESIJA                                                                                    

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02/3-11-5370                                                                                         

Datum: 22.09.2022. godina

            Na osnovu člana 4. 6. i 7. Pravilnika o utvrđivanju postupka i kriterija za dodjelu sredstava na ime podrške projektima iz oblasti društvenih djelatnosti organizacijama civilnog društva na području općine Kalesija (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 3/17), Općinski načelnik Kalesije dana 22.09.2022. godine, objavljuje:

JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava na ime podrške

projektima organizacija civilnog društva sa područja općine Kalesija

             I. Predmet Javnog poziva:

            Općina Kalesija, poziva sve organizacije civilnog društva – nevladine organizacije, odnosno udruženja i fondacije (u daljem tekstu OCD) sa sjedištem na području općine Kalesija da dostave prijedloge projekata iz oblasti društvenih djelatnosti, koji će se realizirati na području općine Kalesija i koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Kalesija, a iz sljedećih prioritetnih oblasti:

 1. kultura (folklor, festivali, kulturno nasljeđe, rukotvorine),
  1. umjetnost (likovna, pozorišna, filmska, muzička),
  1. socijalna zaštita (invalidne osobe organizatori i voditelji OCD, OCD sa misijom zbrinjavanja invalidnih i osoba u stanju socijalne potrebe, psihosocijalna zaštita),
  1. humanitarni rad,
  1. sportske manifestacije (koje nisu obuhvaćene programom Sportskog saveza)
  1. ljudska prava (OCD sa nacionalnim predznakom, mladi, OCD koje promovišu ljudska prava, zaštita okoliša, edukacija, zdravlje).

            U Budžetu općine Kalesija za 2022. godinu, obezbjeđena su sredstva za podršku projektima iz oblasti društvenih djelatnosti, pozicionirana kao: 614311 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama u ukupnom iznosu od 50.000,00 KM.

            Općina Kalesija zadržava pravo da ne dodijeli sva dostupna finansijska sredstva.

            Namjenskim budžetskim sredstvima općine Kalesija zainteresirani aplikanti mogu sufinansirati projekat kojim apliciraju, a dio sredstava mogu osigurati od drugih donatora.

            Svaki aplikant može aplicirati sa maksimalno 2 (dva) projekta.

            Odobrenim budžetskim sredstvima aplikanti mogu finansirati administrativne troškove i troškove osoblja u maksimalnom iznosu od 20%, dok preostali dio od 80%, aplikanti su dužni predvidjeti za programske aktivnosti podržavanog projekta.

            II Pravo učešća:

            Pravo učešća na Javni poziv mogu ostvariti nevladine organizacije, odnosno udruženja i fondacije sa sjedištem na području općine Kalesija (u daljem tekstu: aplikanti) čije su programske aktivnosti usmjerene na stvaranje uslova i klime za razvoj i unapređenje društvenih djelatnosti, koje aktivno djeluju u oblasti podrške i unapređenja društvenog razvoja na području općine. 

            Članice Sportskog saveza nemaju pravo aplikacije.

            Sredstva se mogu dodijeliti i aplikantima sa sjedištem izvan općine, a koji su registrovani na području Bosne i Hercegovine, samo u slučaju ako je implementacija konkretnog projekta od interesa za općinu Kalesija, što će se cijeniti u svakom konkretnom slučaju.

            Na Javni poziv mogu se prijaviti aplikanti koji moraju zadovoljiti slijedeće opće uslove:

            a) da su osnovani i registrovani u Bosni i Hercegovini,

            b) da su vođeni od strane državljana Bosne i Hercegovine,

            c) da ne obavljaju aktivnosti u ime političkih partija,

            d) da svoje aktivnosti realizuju na području općine Kalesija,

            e) da su projekti namijenjeni građanima općine Kalesija,

            f) da se projekti odnose na oblasti koje je općina odredila kao prioritetne prema strateškim             dokumentima,

            g) da se radi o projektima čija se implementacija završava najkasnije do 31.12. tekuće   godine.

            III Prijavna dokumentacija:

            Prijava na javni poziv se podnosi na prijavnom obrascu kojeg propisuje nadležna Služba. Obrasci sa upustvima za prijavu projekta objavljuju se na oglasnoj tabli i web stranici općine Kalesija (www.kalesija.ba).

                IV Predaja aplikacija:

            Projektni prijedlog aplikanti dostavljaju isključivo putem prijavnog obrasca sa pratećom dokumentacijom u zatvorenoj koverti putem protokola općine Kalesija (Centar za pružanje usluga građanima) ili poslati poštom na adresu:

OPĆINA KALESIJA

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Ulica Patriotske lige br:15

75260 Kalesija

sa obaveznom naznakom:

„ JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva sa područja općine Kalesija – Ne otvarati“.

             Javni poziv se objavljuje na web stranici općine Kalesije (www.kalesija.ba), na oglasnoj ploči općine Kalesija kao i putem sredstava javnog informisanja. Javni poziv je otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

            Projektni prijedlozi koji nemaju potpunu dokumentaciju i koji su dostavljeni izvan predviđenog roka, neće se uzeti u razmatranje.

            Postupak po javnom pozivu provodi Komisija za ocjenjivanje projekata, koju rješenjem imenuje Općinski načelnik, a u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju postupka i kriterija za dodjelu sredstava na ime podrške projektima iz oblasti društvenih djelatnosti organizacijama civilnog društva na području općine Kalesija (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 3/17).

            Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća u Javnom pozivu mogu se dobiti u općini Kalesija ili putem telefona: 035/367-746.

            Program raspodjele finansijskih sredstava bit će objavljen na web stranici općine Kalesija (www.kalesija.ba), a aplikanti čiji projekti nisu uvršteni u Program raspodjele o tome će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.

                                                                                                                                                                                                                                           PO OVLAŠTENJU

OPĆINSKOG NAČELNIKA

Mujo Tosunbegović

Prilozi uz javni oglas

Permalink

Javni pozivi

Javni poziv za unapređenje industrijske resursne efikasnosti i cirkularnih lanaca vrijednosti u poljoprivredno-prehrambenom sektoru

U okviru projekta EU4AGRI-Recovery koji finansira Evropska unija, u četvrtak, 1. septembra 2022. godine, objavljen je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama za unapređenje industrijske resursne efikasnosti i cirkularnih lanaca vrijednosti u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.
 
Kroz ovaj Javni poziv, Evropska unija će podržati poljoprivredno-prehrambene poslovne subjekte koji žele da svoje poslovanje usmjere na resursno efikasnu i čistiju proizvodnju putem zelenih, digitalnih i cirkularnih poslovnih modela, s ciljem postizanja održive poljoprivrede, kontrolisane upotrebe prirodnih resursa i uvođenja dobrih praksi.

Više informacija na web stranici projekta ili na linku

Permalink

Javni pozivi

Javni poziv za uvođenje standarda i certifikaciju u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji

Obavještavamo sve zainteresovane da je otvoren novi ciklus za prijave na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške uvođenju standarda i certifikaciji u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji. Ovaj ciklus za podnošenje prijava će trajati 30 dana, kao i svaki naredni do utroška sredstava.

Broj ciklusa u sklopu kojih će potencijalni korisnici moći podnijeti prijavu će ovisiti o dinamici utroška sredstava koja su namijenjena za ovaj javni poziv. Na raspolaganju je 1 milion KM, a sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 5.000 KM do 50.000 KM. Obavezno finansijsko učešće podnosioca prijave iznosi 30% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova projekta.

Potencijalni korisnici su obavezni podnijeti kompletnu prijavu u sklopu jednog ciklusa (sa svom pratećom dokumentacijom) kako bi ista bila razmatrana od strane komisije za ocjenu prijava. Prijave koje su otvorene u jednom ciklusu a nisu kompletirane, odnosno podnešene se neće ocjenjivati od strane komisije za ocjenjivanje, niti ih podnosilac prijave može nadopuniti i podnijeti u narednom ciklusu.

Kroz ovaj javni poziv Evropska unija će podržati poslovne subjekte u poljoprivredno-prehrambenom sektoru da uvedu određene standarde u svoje poslovanje ili izvrše certifikaciju svojih proizvoda, usluga i proizvodnih procesa. Cilj ovog javnog poziva je jačanje poljoprivredno-prehrambene industrije, unapređenja kvalitete, higijene, sljedivosti i sigurnosti hrane, povećanja konkurentnosti i olakšavanja pristupa tržištima.

Više informacija na stranici projekta ili na linku

Permalink

Javni pozivi

Javni poziv fondacije tuzlanske zajednice

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) poziva zainteresovane građane/ke, sa područja Tuzlanskog kantona, koji planiraju pokrenuti vlastiti biznis i koji žele unaprijediti svoje poduzetničke vještine i kompetencije da se prijave na javni poziv za podršku start-up poduzetnicima.  

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) u okviru projekta „Snaga lokalnog“  koji implementira uz partnersku saradnju sa USAIDom realizuje i aktivnosti usmjerene na poboljšanje poduzetničkih kompetencija mladih građana/ki s ciljem povećanja zapošljivosti i samozapošljivosti građana/ki kroz podršku pokretanju malih start-up preduzeća.

Podrška se realizuje kroz projekat “Naša zajednica je naša odgovornost” koji ima za cilj da osnaži osobe i podstiču ih na samozapošljavanje, promicanje poduzetničkog duha u njihovim zajednicama i hvatanje u koštac sa problemom nezaposlenosti kako ne bi napustili zemlju.

Ukupna finansijska vrijednost izdvojena za podršku poduzetnicima u ovom pozivu iznosi 30.000,00 KM ili 6 poduzetničkih inicijativa od po 5.000 KM bez PDVa.

FTZ će organizirati i obuku u poduzetništvu za 20 građana/ki Tuzlanskog kantona, koja je posebno važna za uspostavljanje kontakata s poslovnim sektorom jer se kroz projekat planira organiziranje poslovnih susreta „Biznis kafa“ i mentorstvo s predstavnicima lokalnih biznis lidera.

Više informacija na web stranici Fonadacije tuzlanske zajednice ili na linku

Permalink