Ispravka javnog oglasa za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-04-2-2803-3

Datum: 15.07.2024.godine

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima (“Sl. novine FBiH” br. 66/13 i 100/13), člana 2, 5, 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova(„Sl.novine FBiH“ br. 17/14) i Odluke o uslovima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Kalesija („Sl.glasnik Općine Kalesija“ br. 9/14) Općinski načelnik, r a s p i s u j e

ISPRAVKU JAVNI OGLASA

za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije

U Javnom oglasu za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije

broj 02-04-2-2803 od 05.07.2024.godine objavljen u dnevnom listu Oslobođenje izdanje za 06. i 07.07.2024.godine pod brojem II Predmet prodaje i početna cijena tekst :

„ -k.č.br.273/3 zv.”Šapčanka “, oranica površine 421 m2 upisana u ZK br.1867

KO Kalesija Grad kojoj po katastarskom operatu odgovara k.č.br.273/1 zv.” Šapčanka”

oranica/njiva 5.klase površine 421 m2 upisana u PL br.61 KO Kalesija Grad

Početna cijena zemljišta iznosi 80,00 KM/m² odnosno za površinu od 421 m2 iznosi

33.680,00 KM,“ se briše i stavlja se tekst

„ -k.č.br.273/1 zv.”Šapčanka “, oranica površine 843 m2 upisana u ZK br.1867

KO Kalesija Grad kojoj po katastarskom operatu odgovara k.č.br.273/1 zv.” Šapčanka”

oranica/njiva 5.klase površine 843 m2 upisana u PL br.61 KO Kalesija Grad

Početna cijena zemljišta iznosi 80,00 KM/m² odnosno za površinu od 843 m2 iznosi

67.440,00 KM “

te tekst :

„ -k.č.br. 273/4 zv.”Šapčanka “, oranica površine 108 m2 upisana u ZK br.1867

KO Kalesija Grad kojoj po katastarskom operatu odgovara k.č.br.273/4 zv.”Šapčanka”

oranica/njiva 5.klase površine 108 m2 upisana u PL br.61 KO Kalesija Grad

Početna cijena zemljišta iznosi 80,00 KM/m² odnosno za površinu od 108 m2 iznosi

8.640,00 KM, se briše.

Fizička i pravna lica koja su već predala prijavu za gore navedene parcele, dostavljaju dopunu prijave u skladu sa ovom ispravkom, odnosno za parcelu koja je izbrisana dokumentacija će biti vraćena.

U preostalom dijelu tekst Javnog oglasa ostaje neizmjenjen.

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić,dipl.ecc

Permalink

Javni oglas za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-04-2-2803

Datum: 05.07.2024.godine

            Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima (“Sl. novine FBiH” br. 66/13 i 100/13), člana 2, 5, 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova(„Sl.novine FBiH“ br. 17/14) i Odluke o uslovima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Kalesija („Sl.glasnik Općine Kalesija“ br. 9/14) Općinski načelnik, r a s p i s u j e

 JAVNI OGLAS

 za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije

(više…)

Permalink

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2023/2024. godini

 Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj:02/3-1-11-2754/24 
Datum: 26.06.2024. godine

            Na osnovu člana 18. Pravilnika o kriterijima za stipendiranje studenata I ciklusa studija i učenika generacije osnovnih i srednjih škola sa područja općine Kalesija (“Sl.glasnik općine Kalesija” br.1/18 i 8/23), Odluke o budžetu općine Kalesija za 2024. godinu (“Sl.glasnik općine Kalesija” br. 10/23) i Odluke o raspisivanju konkursa za dodjelu stipendija sa Ekonomskog koda 614234 “Isplate stipendija” u 2024. godini br. 02/3-1-11-2754/24 od 26.06.2024. godine, Općinski načelnik dana  26.06.2024. godine,  raspisuje 

K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2023/2024. godini

(više…)

Permalink

Javni poziv za dodjelu poticaja za proljetnu sjetvu na područuju općine Kalesija za 2024.godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02/1-1-20-2532
Datum: 12.06.2024.godine

Na osnovu člana 35. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, broj 49/06 i 51/09) ,člana 42. Statuta Općine Kalesija-Prečišćeni tekst “(Službeni glasnik Općine Kalesija”, broj 10/07,7/08,10/11,3/12 i 6/13), Odluke o budžetu Općine Kalesija za 2024. godinu (“Službeni glasnik Općine Kalesija”, broj 10/23 i 5/24 ), član 22. Odluke o izvršenju Budžeta Općine Kalesija za 2024. godinu (“Službeni glasnik Općine Kalesija”, broj 10/24), Odluke o dodjeli poticaja za proljetnu sjetvu na području općine Kalesija za 2024.godinu (“Sl.glasnik Općine Kalesija” br.4/24), Općinski načelnik raspisuje:     

JAVNI POZIV

za dodjelu poticaja za proljetnu sjetvu na područuju općine Kalesija za 2024.godine

I PREDMET JAVNOG POZIVA

(više…)

Permalink

Javni poziv za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva sa područja općine Kalesija za 2024. godinu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton                                                                                   
OPĆINA KALESIJA                                                                                    
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02/3-2-11-2614/24                                                                                     
Datum: 14.06.2024. godine

            Na osnovu člana 4. 6. i 7. Pravilnika o utvrđivanju postupka i kriterija za dodjelu sredstava na ime podrške projektima iz oblasti društvenih djelatnosti organizacijama civilnog društva na području općine Kalesija (“Službeni glasnik općine Kalesija” br: 3/17), Općinski načelnik Općine Kalesije dana 14.06.2024. godine, objavljuje:

JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava na ime podrške

projektima organizacija civilnog društva sa područja općine Kalesija

(više…)

Permalink

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2023/2024. godini

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj:02/3-1-11-1334-3/24    
Datum: 02.04.2024. godine

            Na osnovu člana 18. Pravilnika o kriterijima za stipendiranje studenata I ciklusa studija i učenika generacije osnovnih i srednjih škola sa područja općine Kalesija (“Sl.glasnik općine Kalesija” br.1/18 i 8/23), Odluke o budžetu općine Kalesija za 2024. godinu (“Sl.glasnik općine Kalesija” br. 10/23) i Odluke o raspisivanju konkursa za dodjelu stipendija sa Ekonomskog koda 614234 “Isplate stipendija” u 2024. godini br. 02/3-1-11-1334-2/24 od 02.04.2024. godine, Općinski načelnik dana  02.04.2024. godine,  raspisuje 

K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2023/2024. godini

(više…)

Permalink

Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj:02-04-2-668/24
Datum:29.02.2024. godine

Na osnovu člana 23. Zakona o eksproprijaciji (“Službene novine Federacije BiH”, br. 70/07, 36/10, 25/12, 8/15 – odluka US i 34/16), a u vezi sa članom 92. Zakona o upravnom postupku (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/98, 48/99 i 61/22), Općina Kalesija objavljuje

JAVNI OGLAS

radi sporazumnog pribavljanja nekretnina

(više…)

Permalink

JAVNI POZIV

za dostavljanje projektnih prijedloga

za finansiranje projekata obnove i rekonstrukcije stambenih jedinica raseljenih lica i povratnika

Obavještavamo raseljena lica i povratnike da je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH objavilo JAVNI POZIV za dostavljanje projektnih prijedloga za finansiranje projekata obnove i rekonstrukcije stambenih jedinica raseljenih lica i povratnika.

Tekst javnog poziva možete preuzeti ovdje, a za sve dodatne informacije možete se obratiti u Općinu Kalesija, kancelarija broj 6 ili putem telefona broj 035/367-746.

Permalink