JAVNI OGLAS za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta

        Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

            Tuzlanski kanton

         OPĆINA KALESIJA

       OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-04-2-2767/20.

Datum:01.07.2020. godine

            Na osnovu člana 363. stav 1. Zakona o stvarnim pravima (“Sl. novine FBiH” br. 66/13 i 100/13), člana 2, 5, 7 i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova  („Sl.novine FBiH“ br. 17/14) i člana 4. i 11. Odluke o uslovima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Kalesija („Sl.glasnik općine Kalesija“ br. 9/14), Općinski načelnik Kalesija,  o b j a v lj u j e

 JAVNI OGLAS

 za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta

            I. PREDMET PRODAJE

            Predmet ovog javnog oglasa je prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta i to:

 1. Parcela označena sa k.č.br. 1246/26 zv. “Lugovi” ostalo neplodno zemljište površine 867 m2 upisana u PL br. 706 KO Prnjavor.

            – Početna cijena zemljišta iznosi 30,00 KM/m2 tj. ukupno 26.010,00 KM za površinu od 867       m2,  procijenjena od strane ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke.

 1. Parcela označena sa k.č.br. 1288/13 zv.  “Lugovi” Oranica/njiva 5. klase površine 553 m2, upisana u PL br. 706 KO Prnjavor.

            – Početna cijena zemjišta iznosi 22,00 KM/m2 tj. ukupno 12.166,00 KM za površinu od 553        m2, procijenjena od strane ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke.

 1. Parcela označena sa k.č.br. 1030/2 zv. “Aero klub” Pašnjak 4. klase površine 2117 m2  upisana u PL br. 201 KO Rainci Donji. 

             – Početna cijena zemljišta iznosi 12,00 KM/m2 tj. ukupno 25.404,00 KM za površinu od 2.117   m2,, procijenjena od strane ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke.

 1. Parcela označena sa k.č.br. 400/18 zv. “Mramorje” Pašnjak 5 klase površine 748 m2, upisana u PL br. 145 KO Miljanovci.

            – Početna cijena zemljišta iznosi 10,00 KM/m2 tj. 7.480,00 KM za površinu od 748,00 m2.

 1. Parcela označena sa k.č.br. 400/19 zv. “Mramorje” Pašnjak 5. klase, površine 282 m2, , upisana u PL br. 145 KO Miljanovci.
  1. Početna cijena zemljišta iznosi 10,00 KM/m2 tj. 2.820,00 KM za površinu od 282 m2.
 2. Parcela označena sa k.č.br. 400/20 zv. “Mramorje” Pašnjak 5. klase, površine 536 m2, , upisana u PL br. 145 KO Miljanovci.

            – Početna cijena zemljišta iznosi 10,00 KM/m2 tj. 5.360,00 KM za površinu od 536 m2.

 1. Parcela označena sa k.č.br. 1946/2 zv. Pašnjak 4. klase, površine 200 m2 zv. “Do” pašnjak 4. klase upisana u PL br. 145 KO Miljanovci.

            – Početna cijena zemljišta iznosi 10,00 KM/m2 tj. 2.000,00 KM za površinu od 200 m2.

 1. Parcela označena sa k.č.br. 2005/4 zv. “Tetkina voda” pašnjak 5. klase površine 727 m2 upisana u PL br. 228 KO Lipovice .

            – Početna cijena zemljišta iznosi 6,00 KM/mtj. 4.362,00 KM za površinu od 727 m2.                                                                                                                                               

      9. Parcela označena sa k.č.br. 588/92  zv. “Okrugla” pašnjak 2 klase površine 23 m2 upisana u           PL broj 113 KO Tojšići.

            – Početna cijena zemljišta iznosi 50,00 KM m2 tj. 1.150,00 KM za površinu od 23 m2.

     10. Parcela označena sa k.č.br. 588/93  zv. “Okrugla” pašnjak 2 klase površine 23 m2 upisana u          PL broj 113 KO Tojšići.

            – Početna cijena zemljišta iznosi 50,00 KM/m2 tj. 1.150,00 KM za površinu od 23 m2.

       11. Parcela označena sa k.č.br. 2462/36 zv. “Memićki lugovi” oranica/njiva 6 klase površine             500 mupisana u PL br. 225 KO Memići.

            -Početna cijena zemljišta iznosi 25,00 KM/m2, tj. 12.500,00 KM za ukupnu površinu od 500       m2,  procijenjena od strane ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke.

       12. Parcela označena sa k.č.br. 2461/36 zv. “Memićki lugovi” oranica/njiva 6 klase, površine            493 m2, , upisana u PL br. 225 KO Memići,  17 KO Bulatovci.

            – Početna cijena zemljišta iznosi 20,00 KM/m2 tj. 9.860,00 KM za površinu od 493 m2.

            II. USLOVI PRODAJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

            Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju domaća i strana fizička i pravna lica koja po važećim propisima mogu steći pravo vlasništva na nekretnini koja je predmet prodaje putem ovog javnog oglasa.

            Osnovni kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cijene u postupku javnog nadmetanja.

            Postupak javnog nadmetanja provest će se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretnina u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Sl.novine FBiH“ br. 17/14).

            Zainteresovana lica mogu izvršiti razgledanje parcela građevinskog zemljišta svakim radnim danom u vremenu od 8,00-15,00 sati i to u periodu od objavljivanja javnog oglasa do momenta podnošenja prijave, kao i uvid u dokumentaciju nekretnina koje su predmet ovog javnog oglasa.      

            III. NAČIN POLAGANJA KAPARE

            Kapara za učešće u postupku javnog nadmetanja se utvrđuje u iznosu od 10% od početne prodajne cijene građevinskog zemljišta za svaku parcelu označenu u tački I ovog oglasa koja je predmet javnog nadmetanja, s tim što taj iznos ne može biti  niži od 1.000,00 KM i ista se uplaćuje na žiro račun Općine Kalesija br. 338-650-2246644295, vrsta prihoda: 722431, općina: 044.

            Dokaz o uplati kapare je potrebno predati Komisiji za provođenje javnog nadmetanja prije početka licitacije. Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje na način utvrđen članom 30. Odluke o uslovima, načinu i postupku raspolaganja nekretnina u vlasništvu općine Kalesija („Sl.glasnik općine Kalesija“ br. 9/14) ili ne pristupi zaključenju ugovora po pismeno upućenom pozivu od strane općine, smatrat će se da je odustao od kupnje nekretnine i gubi pravo na povrat uplaćene kapare.

            Učesniku u javnom nadmetanju koji ne ostvari pravo na kupovinu građevinskog zemljišta uplaćena kapara će se vratiti u roku od 8 dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja.

            IV. USLOVI I NAČIN PLAĆANJA CIJENE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

            Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, zaključit će se odgovarajući kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave, u roku od 15 dana od davanja saglasnosti Općinskog vijeća na Odluku Općinskog načelnika o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije, a najpovoljniji kupac je dužan uplatiti prodajnu cijenu, umanjenu za iznos uplaćene kapare do dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora, u kojem će se regulisati međusobna prava i obaveze u pogledu kupoprodajne cijene, prenosa vlasništva i posjeda, propisanih naknada, te druga prava i obaveze ugovornih strana u skladu sa ovim javnim oglasom i pozitivnim propisima.

            V. VRIJEME I NAČIN PREDAJE NEKRETNINE U POSJED

            Licima sa kojima bude zaključen ugovor u formi notarski obrađene isprave, nekretnine će se predati u posjed u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora.

            VI. PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU

     1.    Sadržaj prijave:

            Prijava za učešće u javnom nadmetanju podnosi se u pismenoj formi i mora sadržavati sledeće:

           -Za fizička lica: ime i prezime, adresa stanovanja i broj telefona, naziv i  k.č.br. nekretnine za koju se podnosi prijava

         -Za pravna lica: naziv, sjedište, ID i PDV broj, broj telefona, potpis ovlaštenog lica, naziv i k.č.br. nekretnine za koju se podnosi prijava

 1. Prilozi uz prijavu:

            Uz prijavu na javni oglas potrebno je priložiti sledeće:

 1. Dokaz o uplaćenoj kapari od 10% (primjerak uplatnice),
  1. Ovjerene fotokopije rješenja/izvod iz sudskog registra za pravna lica,
  1. Ovjerenu fotokopiju rješenja o obavljanju samostalne djelatnosti/obrta, ako je učesnik fizičko lice koje obavlja  samostalnu djelatnost /obrt.

            VII. DAN I MJESTO ODRŽAVANJA I IDENTIFIKACIJA UČESNIKA POSTUPKA

           JAVNOG NADMETANJA

            Postupak održavanja javnog nadmetanja će se održati u prostorijama Općine Kalesija, dana 20.07.2020. godine u 11,00 sati.

            Ukoliko dođe do pomjeranja termina održavanja javnog nadmetanja, podnosioci prijava će biti blagovremeno obaviješteni. Javnom nadmetanju je dužan da prisustvuje podnosilac prijave ili lice koje posjeduje punomoć za zastupanje podnosioca prijave za postupak javnog nadmetanja (punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave). Naznačena punomoć mora biti predata komisiji najkasnije do početka postupka javnog nadmetanja. Fizička lica koja učestvuju lično ili kao zastupnici/punomoćnici podnosioca prijave dužni su Komisiji koja provodi javno nadmetanje najkasnije do početka javnog nadmetanja prezentirati važeći identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš).

            VIII. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

            Rok za dostavljanje prijave za javno nadmetanje je 15 dana od dana objavljivanja oglasa a računa se od posljednjeg objavljivanja u dnevnom listu.

            Prijava sa naprijed navedenim dokazima podnosi se lično na protokol šalter sale u zgradi općine Kalesija u vremenu od 08,00 do 16,30 sati. sa naznakom:         

Općina Kalesija

“Komisija za provođenje postupka prodaje nekretnina u vlasništvu općine Kalesija putem javnog nadmetanja-licitacije”

            Na poleđini koverte obavezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv firme, kontakt telefon.

            Prijava se smatra nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene sve isprave iz tačke VI ovog oglasa, odnosno ako ne sadrže sve podatke predviđene oglasom.

            Podnosioci neblagovremene i nepotpune prijave neće moći da učestvuju u postupku javnog nadmetanja.

            U slučaju podnošenja neblagovremene i nepotpune prijave, a ukoliko se uvidom u istu utvrdi  da je uplaćena kapara za učešće u postupku javnog nadmetanja, ista će se podnosiocu vratiti u roku od 8 dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja.

            Općina Kalesija ne snosi nikakve troškove ponuđača po ovom javnom oglasu, te zadržava pravo da ovaj oglas poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima postupka javnog nadmetanja.

            IX. OBJAVA OGLASA

            Javni oglas će se objaviti  u jednom dnevnom listu koji se distribuira  na području cijele FBiH,  Web stranici Općine Kalesija i oglasnoj ploči Općine Kalesija.

            DODATNE INFORMACIJE        

Sve dodatne informacije u vezi sa urbanističko-tehničkim uslovima izgradnje objekta na predmetnom građevinskom zemljištu mogu se dobiti u Službi za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Kalesija svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 sati ili na broj telefona broj: 035-367-709, od dana objavljivanja javnog oglasa do isteka roka za dostavljanje prijave. OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić dipl.ecc.