Javni poziv za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva sa područja općine Kalesija za 2024. godinu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton                                                                                   
OPĆINA KALESIJA                                                                                    
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02/3-2-11-2614/24                                                                                     
Datum: 14.06.2024. godine

            Na osnovu člana 4. 6. i 7. Pravilnika o utvrđivanju postupka i kriterija za dodjelu sredstava na ime podrške projektima iz oblasti društvenih djelatnosti organizacijama civilnog društva na području općine Kalesija (“Službeni glasnik općine Kalesija” br: 3/17), Općinski načelnik Općine Kalesije dana 14.06.2024. godine, objavljuje:

JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava na ime podrške

projektima organizacija civilnog društva sa područja općine Kalesija

             I. Predmet Javnog poziva:

            Općina Kalesija, poziva sve organizacije civilnog društva – nevladine organizacije, odnosno udruženja i fondacije (u daljem tekstu OCD) sa sjedištem na području općine Kalesija da dostave prijedloge projekata iz oblasti društvenih djelatnosti, koji će se realizirati na području općine Kalesija i koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Općine Kalesija, a iz sljedećih prioritetnih oblasti:

  1. kultura (folklor, festivali, kulturno nasljeđe, rukotvorine),
  2. umjetnost (likovna, pozorišna, filmska, muzička),
  3. socijalna zaštita (invalidne osobe organizatori i voditelji OCD, OCD sa misijom zbrinjavanja invalidnih i osoba u stanju socijalne potrebe, psihosocijalna zaštita),
  4. humanitarni rad,
  5. sportske manifestacije (koje nisu obuhvaćene programom Sportskog saveza)
  6. ljudska prava (OCD sa nacionalnim predznakom, mladi, OCD koje promovišu ljudska prava, zaštita okoliša, edukacija, zdravlje).

            U budžetu Općine Kalesija za 2024. godinu, obezbjeđena su sredstva za podršku projektima iz oblasti društvenih djelatnosti, pozicionirana kao: 614311 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama u ukupnom iznosu od 40.000,00 KM.

            Općina Kalesija zadržava pravo da ne dodijeli sva dostupna finansijska sredstva.

            Namjenskim budžetskim sredstvima općine Kalesija zainteresirani aplikanti mogu sufinansirati projekat kojim apliciraju, a dio sredstava mogu osigurati od drugih donatora.

            Svaki aplikant može aplicirati sa jednim projektom.

            Odobrenim budžetskim sredstvima aplikanti mogu finansirati administrativne troškove i troškove osoblja u maksimalnom iznosu od 20%, dok preostali dio od 80%, aplikanti su dužni predvidjeti za programske aktivnosti podržavanog projekta.

            II. Pravo učešća:

            Pravo učešća na Javni poziv mogu ostvariti nevladine organizacije, odnosno udruženja i fondacije sa sjedištem na području Općine Kalesija (u daljem tekstu: aplikanti) čije su programske aktivnosti usmjerene na stvaranje uslova i klime za razvoj i unapređenje društvenih djelatnosti, koje aktivno djeluju u oblasti podrške i unapređenja društvenog razvoja na području Općine. 

            Članice Sportskog saveza nemaju pravo aplikacije.

            Organizacije civilnog društva koje su obuhvaćene programom raspodjele Javnih poziva broj: 02/3-1-11-1502 od 03.05.2023.godine i broj: 02/3-1-11-3230/23 od 13.09.2023. godine, a koje nisu dostavile izvještaj o namjenskom utrošku sredstava (narativni i finansijski) za 2023. godinu, nemaju pravo učešća na ovom Javnom pozivu.

            Sredstva se mogu dodijeliti i aplikantima sa sjedištem izvan Općine, a koji su registrovani na području Bosne i Hercegovine, samo u slučaju ako je implementacija konkretnog projekta od interesa za općinu Kalesija, što će se cijeniti u svakom konkretnom slučaju.

            Na Javni poziv mogu se prijaviti aplikanti koji moraju zadovoljiti slijedeće opće uslove:

            a) da su osnovani i registrovani u Bosni i Hercegovini,

            b) da su vođeni od strane državljana Bosne i Hercegovine,

            c) da ne obavljaju aktivnosti u ime političkih partija,

            d) da svoje aktivnosti realizuju na području Općine Kalesija,

            e) da su projekti namijenjeni građanima Općine Kalesija,

            f) da se projekti odnose na oblasti koje je Općina odredila kao prioritetne prema strateškim            dokumentima,

            g) da se radi o projektima čija se implementacija završava najkasnije do 31.12. tekuće godine.

            III. Prijavna dokumentacija:

            Prijava na javni poziv se podnosi na prijavnom obrascu kojeg propisuje nadležna Služba. Obrasci sa upustvima za prijavu projekta objavljuju se na oglasnoj tabli i web stranici Općine Kalesija (www.kalesija.ba).

             IV. Predaja aplikacija:

            Projektni prijedlog aplikanti dostavljaju isključivo putem prijavnog obrasca sa pratećom dokumentacijom u originalu ili ovjerenim fotokopijama u zatvorenoj koverti putem protokola Općine Kalesija (Centar za pružanje usluga građanima) ili poslati poštom na adresu:

OPĆINA KALESIJA

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Ulica Patriotske lige br:15

75260 Kalesija

sa obaveznom naznakom:

„ JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva sa područja Općine Kalesija – Ne otvarati“.

NAPOMENA: Uz prijavni obrazac i prateću dokumentaciju, aplikanti su obavezni dostaviti ovjerenu izjavu odgovorne osobe da OCD nema neizmirenih obaveza prema javnim prihodima, kao i broj računa ovjeren od banke.

             Javni poziv se objavljuje na web stranici Općine Kalesije (www.kalesija.ba), na oglasnoj ploči Općine Kalesija kao i putem sredstava javnog informisanja. Javni poziv je otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

            Projektni prijedlozi koji nemaju potpunu dokumentaciju i koji su dostavljeni izvan predviđenog roka, neće se uzeti u razmatranje.

            Postupak po javnom pozivu provodi Komisija za ocjenjivanje projekata, koju rješenjem imenuje Općinski načelnik, a u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju postupka i kriterija za dodjelu sredstava na ime podrške projektima iz oblasti društvenih djelatnosti organizacijama civilnog društva na području općine Kalesija (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 3/17).

            Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća u Javnom pozivu mogu se dobiti u Općini Kalesija ili putem telefona: 035/367-737.

            Program raspodjele finansijskih sredstava bit će objavljen na web stranici Općine Kalesija (www.kalesija.ba), a aplikanti čiji projekti nisu uvršteni u Program raspodjele o tome će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić, dipl.ecc.

Prilog 1

Prilog 2

Prilog 3

Prilog 4

Prilog 5

Prilog 6

Prilog 7

Napomena: Obavještavamo zainteresovane aplikante da će se, u skladu sa članom 7. Pravilnika, 24. juna (ponedjeljak) održati prezentacija Javnog poziva za zainteresovane predstavnike organizacija civilnog društva. Prezentacija će biti upriličena u 11:00 sati u Općini Kalesija (sala za sastanke, 2. sprat).