Javni poziv za angažovanje lica sa visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj:02-11-621/24
Datum:31.01.2024.godine

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine Federacije BiH“ br. 49/06 i 51/09), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. Glasnik Općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13) i Odluke o raspodjeli sredstava sa ekonomskog koda 613973-Izdaci za volonterski rad za 2024.godinu br.02-11-621/24 od 31.01.2024.godine, Općinski načelnik dana 31.01.2024.godine, objavljuje

J A V N I P O Z I V

za angažovanje lica sa visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

I

Pozivaju se lica sa prijavljenim mjestom prebivališta na području općine Kalesija sa završenim VII stepenom stručne spreme odnosno visokim obrazovanjem prvog ili drugog stepena Bolonjskog sistema studiranja koja poslije završene visoke stručne spreme nemaju radno iskustvo, da se prijave na Javni poziv za angažovanje lica sa visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

II

Uz prijavu (koja se može preuzeti sa internet stranice Općine ili Centra za pružanje usluga građanima) na javni poziv potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu fotokopiju):

  1. Univerzitetsku diplomu ili uvjerenje o diplomiranju,
  2. Uvjerenje o prebivalištu (CIPS prijava ili PBA3 obrazac),
  3. Uvjerenje da se lice, nakon sticanja visoke stručne spreme, nalazi na evidenciji Službe za zapošljavanje TK-a ili uvjerenje/potvrdu iz Poreske uprave iz kojeg se može utvrditi da lice nije u radnom odnosu (izdato poslije datuma objavljivanja Javnog poziva)
  4. Saglasnost poslodavca o iskazanoj potrebi za angažovanje lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
  5. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da lice nema radnog iskustva sa završenom visokom stručnom spremom.

Prijave sa navedenom dokumentacijom mogu se dostaviti lično u pisarnicu Općine Kalesija ili putem pošte na adresu Ul.Patriotske lige br.15, 75260 Kalesija.

III

Sa licima koja ispunjavaju uslove iz ovog poziva i koja dostave dokumentaciju iz tačke II ovog poziva i poslodavcem koji iskaže spremnost za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivaja radnog odnosa, zaključit će se Ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Prava i obaveze u vezi angažovanja lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa biti će utvrđeni ugovorom koji zaključe Općinski načelnik, poslodavac i lice na stručnom osposobljavanju.

Ugovor o stručnom osposobljavanju se zaključuje najduže do 12 mjeseci.

Općina Kalesija se obavezuje da će za period trajanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, poslodavcu, plaćati zakonom propisane doprinose u skladu sa čl.34.st.5.Zakona o radu (“Sl.Novine FBiH” br.26/16, 89/18 i 44/22).

IV

Javni poziv za angažovanje lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanje radnog odnosa, objavljuje se na službenoj stranici Općine Kalesija, oglasnoj ploči Općine Kalesija i elektronskim medijima i bit će otvoren do 30.11.2024.godine ili do utroška budžetski sredstava za ovu vrstu namjene.

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić,dipl.ecc

Prijavni obrazac