Javni poziv za dodjelu poticaja za proljetnu sjetvu na područuju općine Kalesija za 2024.godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02/1-1-20-2532
Datum: 12.06.2024.godine

Na osnovu člana 35. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, broj 49/06 i 51/09) ,člana 42. Statuta Općine Kalesija-Prečišćeni tekst “(Službeni glasnik Općine Kalesija”, broj 10/07,7/08,10/11,3/12 i 6/13), Odluke o budžetu Općine Kalesija za 2024. godinu (“Službeni glasnik Općine Kalesija”, broj 10/23 i 5/24 ), član 22. Odluke o izvršenju Budžeta Općine Kalesija za 2024. godinu (“Službeni glasnik Općine Kalesija”, broj 10/24), Odluke o dodjeli poticaja za proljetnu sjetvu na području općine Kalesija za 2024.godinu (“Sl.glasnik Općine Kalesija” br.4/24), Općinski načelnik raspisuje:     

JAVNI POZIV

za dodjelu poticaja za proljetnu sjetvu na područuju općine Kalesija za 2024.godine

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava  poljoprivrednih proizvođača za poticaj za proljetnu sjetvu na na osnovu Odluke o dodjeli poticaja za proljetnu sjetvu na području općine Kalesija za 2024.godinu (“Sl.glasnik Općine Kalesija” br.4/24) raspodjelom novčanih sredstava obezbijeđenih u Budžetu Općine Kalesija  za 2024 godinu na ekonomskom kodu 614414-Podrška razvoju poljoprivrede.

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo na dodjelu poticaja po ovom Javnom pozivu za proljetnu sjetvu mogu ostvariti poljoprivredni proizvođači koji:

a) imaju prebivalište ili sjedište na području općine Kalesija,

b) upisani su u registar poljoprivrednih proizvođača RPG-RK,

c) posjeduju poljoprivredno zemljište  ili poljoprivredno zemljište koristi po osnovu ugovora o zakupu, odnosno zemljište koje korsiti je u vlasništvu jednog od člana porodice

d) posjeduju fiskalne račune za fizička lica, odnosno fakturu sa fiskalnim računom za obrtnike i pravna lica o izvršenoj kupovini repromatrijala

III PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Iznos novčanog poticaja utvrđuje na osnovu dostavljenih fiskalnih računa na slijedeći način:

Iznos dostavljenih računaFinansijska podrška
od 200,00KM do 7.000,00 KM40 % od izračunatog iznosa
preko 7.000,00KM2 800,00 KM

Aplikacije koje imaju račune sa novčanim iznosom čiji zbir iznosi manje od 200.00 KM neće biti razmatrane.

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

Dokumentacija koju poljoprivredni proizvođači  dostavljaju  je slijedeća:

a) Zahtjev sa popunjenom tabelom o vrsti proizvodnje, površini i iznosu uloženih finansijskih sredstava potpisan od aplikanta fizičkog lica ili potpisan i ovjeren pečatom od aplikanta obrtnika i pravnog lica.

b) Posjedovni list izdat nakon objavljenog javnog poziva ili ugovor o zakupu sa posjedovnim listom koji glasi na zakupodavca (za ugovor je obavezna ovjera potpisa)

c) kućna lista uz koju se nalazi i posjedovni list za parcelu, ukoliko je parcela koju aplikant obrađuje u vlasništvu  užeg člana porodice

d) Dokaz o kupovini repromatrijala: sjemena, mineralnih đubriva, vodotopivih đubriva, zaštitnih sredstava, presadnice povrća, sjemena strnih žita, sadnice za proizvodnju voća. Prihvatljivim dokazom se smatra fiskalni račun za fizička lica ili faktura sa fiskalnim računom za obrtnike i pravna lica na kojem je jasno naveden prodavac, vrsta i cijena repromatrijala

e) Izjava o zasijanim površinama i i utrošenim novčanim sredstvima (ovjeren potpis)

f)  Rješenje o registraciji za obrtnike i pravna lica

g) PBA3 obrazac za fizička lica

h) potvrda/uvjerenje banke ili drugi validan dokaz o aktivnom žiro računu

Napomena : Sva dostavljena dokumentacija mora biti orginal ili ovjerena kopija

Prijave pristigle na javni poziv sa nepotpunom dokumentacijom ili dokumentacijom koja nije pripremljena u skladu  sa članom 4. javnog poziva, kao i prijave pristigle nakon isteka roka za dostavljanje prijava, neće se uzeti u razmatranje i kao takve bit će odbačene.

V PROCEDURA ODABIRA POTENCIJALNIH KORISNIKA SREDSTAVA

Općinski načelnik će imenovati Komisiju koja će provesti Javni poziv.

Komisija ima zadatak da pregleda, provjeri i utvrdi da li aplikanti ispunjavaju propisane uslove iz javnog poziva, vrednuje i utvrdi novčani iznos poticaja na osnovu dostavljenih dokaza na osnovu Odluke  o dodjeli poticaja za proljetnu sjetvu na području općine Kalesija za 2024.godinu(“Sl.glasnik Općine Kalesija” br.4/24).

Komisija zadržava pravo izlaska na teren radi utvrđivanja stvarnog činjeničnog stanja.Komisija će utvrditi preliminarnu rang listu prijavljenih aplikanata koji ispunjavaju uslove i istu objaviti na web stranici i oglasnoj ploči općine Kalesija.

Nezadovoljni aplikanti mogu izjaviti prigovor Komisiji za rješavanje po žalbama u drugostepenom postupku  u roku od 8 dana računajući od dana objave preliminarne rang liste na Oglasnoj tabli Općine Kalesija. Nakon odluke Drugostepene komisije Komisija će sačinit i objaviti na web stranici i Oglasnoj tabli Općine Kalesija Konačnu rang listu prijavljenih aplikanata sa iznosom finansijskih sredstava koji će se dodijeliti iz Budžeta Općine Kalesija.    

VI ROK I NAČIN PRIJAVE 

Prijavu na Javni javni sa pratećom dokumentacijom  aplikanti dostavljaju u zatvorenoj koverti putem  pošte(preporučeno),kurirske pošte  ili  lično u Centar za pružanje usluga građanima (šalter sala) u zgradi Općine Kalesija na adresu:

                                                           OPĆINA KALESIJA

                                                        Ulica Patriotske lige broj 15

                                                                 75260 Kalesija

                                                       sa obaveznom naznakom:

“JAVNI POZIV za dodjelu poticaja za proljetnu sjetvu na području općine Kalesija za 2024.godinu.”

Obrazac zahtjeva sa tabelom o vrsti proizvodnje, površine i iznosa uloženih finansijskih sredstava i obrazac izjave o zasijanim površinama i utrošenim novčanim sredstvima mogu se preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima (šalter sala) u zgradi Općine Kalesija ili na zvaničnoj web stranici Općine Kalesija.

Javni poziv će biti objavljen na oglasnoj tabli i web stranici Općine Kalesija, radio stanici i jednom elektronskom mediju.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Općine Kalesija.

Općinski načelnik zadržava pravo da u toku trajanja Javnog poziva isti izmijeni, dopuni ili poništi.

OPĆINSKI NAČELNIK                                                                                                        

Sead Džafić,dipl.ecc

Zahtjev

Izjava