JAVNI POZIV za angažovanje lica sa visokom stručnom spremom za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj:02-05-2-373-2/18.
Datum:22.01.2018. godine

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl. novine FBiH” br. 49/06 i 51/09), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13) i Odluke o rspodijeli sredstava sa Ekonomskog koda 613973 – Izdaci za volonterski rad u 2018. godini broj 02-05-2-373/18. od 22.01.2018. godine, Općinski načelnik Kalesija, dana 22.01.2018. godine, o b j a v lj u j e

JAVNI POZIV
za angažovanje lica sa visokom stručnom spremom za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

U cilju stvaranja uslova za brže zapošljavanje mladih na području općine Kalesija, Općina Kalesija poziva sve zainteresovane osobe sa Visokom stručnom spremom, I ili II ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, koje se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavnje u Kalesiji, a koji su bez radnog iskustva, da se prijave kako bi bili angažovani na poslovima stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, a koji će im omogućiti sticanje uslova za zapošljavanje.

Uslovi angažovanja u svojstvu lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, bit će utvrđeni ugovorom koji će biti zaključen između općine Kalesija, Poslodavca i Lica na stručnom osposobljavanju.
Općina Kalesija, kao davalac sredstava, obavezuje se da će obezbijediti plaćanje zakonom propisanih doprinosa za svakog angažovanog lica u skladu sa članom 34. stav 5. Zakona o radu (“Sl. novine FBiH” br. 62/15).

Kriteriji za izbor lica:
1. Prebivalište/boravak na području općine Kalesija (kopija LK i CIPS obrazac)
2. Univerzitetska diploma I ili II ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (Ovjerena kopija diplome ili ovjereno Uvjerenje o diplomiranju),
3. Uvjerenje o evidenciji Biroa za zapošljavanje Kalesija,
4. Saglasnost poslodavca o iskazanoj spremnosti i potrebi za angažovanjem lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Javni poziv ostaje otvoren do kraja 2018. godine, odnosno do iscrpljivanja sredstava za obaveze koje ima općina Kalesija za angažovanje lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u skladu sa Zakonom, a koja su planirana Budžetom općine Kalesija za ove namjene.

Dodatne informacije mogu se dobiti svaki radni dan u Stručnoj službi Općinskog načelnika na broj 035-367-700.
Javni poziv je objavljen na web stranici općine Kalesija, u programu Radija “Feral” Kalesija, oglasnoj ploči općine Kalesija i drugim portalima na području općine Kalesija.

OPĆINSKI NAČELNIK
Sead Džafić

 

Permalink

Javni poziv za odabir korisnika za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica uništenih ili oštećenih u poplavama 2014.godine

UNDP u saradnji sa Općinom Kalesija raspisuje Javni poziv za odabir korisnika za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica uništenih ili oštećenih u poplavama 2014.godine.

Javni poziv otvoren je za gradove/općine: Cazin, Doboj Istok, Domaljevac – Šamac, Goražde, Gračanica, Kakanj, KALESIJA, Maglaj, Odžak, Orašje, Sapna, Srebrenik, Tešanj, Travnik, Tuzla, Vareš, Vogošća, Zavidovići, Zenica i Žepče.

Javni poziv je otvoren od 09.oktobra do 09.novembra 2017.godine.

Javni poziv možete preuzeti Javni poziv FBIH

Obrazac za prijavu preuzmite Obrazac za prijavu – FBIH

Permalink

USMENO JAVNO NADMETANJE za dodjelu u zakup lokacije za postavljanje kioska

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-05-2-4438/17.

Datum: 04.07.2017. godine

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl. novine FBiH” br. 49/06), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07 i 7/08), člana 42 Odluke o komunalnom redu (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 7/01) i Programa utvrđivanja lokacija za zauzimanje javnih površina (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 3/16), Općinski načelnik Kalesija, o b j a v lj u j e

USMENO JAVNO NADMETANJE

za dodjelu u zakup lokacije za postavljanje kioska

PREDMET JAVNOG NADMETANJA:

1. Jedna lokacija za postavljanje kioska površine 13 m2 u centru Kalesije ul. Patriotske lige bb ispred Policijske uprave na zemljištu označenom sa k.č.br. 299/1 Kalesija Grad “kuća i zgrada” površine 419 m2 upisana u PL 61/14 KO Kalesija Grad.

PERIOD ZAKUPA: 2 godine.

CIJENA: Početna cijena zakupa javne površine iznosi 10,00 KM/m2 mjesečno.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM NADMETANJU: Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja prije početka usmenog javnog nadmetanja uplate kaparu u iznosu od 10% početne cijene zakupa zemljišta za mjesec dana.

USLOVI I NAČIN DODJELE: Javna površina se dodjeljuje u zakup fizičkim i pravnim licima pod slijedećim urbanističko-tehničkim uslovima:

Karakter objekta je privremeni.

Spratnost: prizemna.

Tip objekta: kiosk industrijske proizvodnje.

Namjena: trgovinsko-uslužna.

Vanjsko uređenje popločanjem mjesta za postavljanje kante za otpatke od željeznog pletiva 4/4 cm.

Nikakvi drugi radovi nisu dozvoljeni.

Usmeno javno nadmetanje provodi Komisija, a isto će se održati 20.07.2017. godine sa početkom u 14,00 sati u sali za sjednice Općinskog vijeća Kalesija.

Za sve dodatne informacije, zainteresovani kandidati mogu se obratiti na telefon 035/367-700 svaki radni dan u periodu od 07,30 do 17,00 sati.

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić

Permalink

Usmeno javno nadmetanje za dodjelu u zakup kompleksa kasarne “Masle” u Gornjim Vukovijama

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-05-2-3672/17.
Datum: 11.05.2017. godine

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl. novine FBiH” br. 49/06), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13), člana 4. Odluke o uslovima i načinu dodjele u zakup kompleksa kasarne “Masle” u Gornjim Vukovijama (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 7/16), Općinski načelnik Kalesija, o b j a v lj u j e

USMENO JAVNO NADMETANJE

za dodjelu u zakup kompleksa kasarne “Masle” u Gornjim Vukovijama

PREDMET JAVNOG NADMETANJA:

Kompleks kasarne “Masle” u Gornjim Vukovijama u općini Kalesija sa dijelom pripadajućeg zemljišta u površini od 14.000 m2 od parcele označene sa k.č.br. 1379 zv. “Dubrave” u naravi ostalo neplodno zemljište ukupne površine 28216 m2 upisano u PL br 263 KO Vukovije, po novom premjeru.

PERIOD ZAKUPA: 10 godina.

POČETNA CIJENA: Početna cijena zakupa nekretnine koja je predmet ovog javnog poziva utvrđena je na osnovu procjene stalnog sudskog vještaka i iznosi 980,00 KM mjesečno.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM NADMETANJU: Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja prije početka usmenog javnog nadmetanja uplate kaparu u iznosu od 10% početne cijene zakupa zemljišta za mjesec dana.

USLOVI I NAČIN DODJELE: Kompleks kasarne “Masle” se dodjeljuje u zakup fizičkim i pravnim licima za obavljanje djelatnosti iz oblasti: proizvodno-privredne, poljoprivrede, zanatstva, kulture, sporta i drugih djelatnosti.

Usmeno javno nadmetanje provodi Komisija koju imenuje Općinski načelnik, a isto će se održati 29.05.2017. godine (ponedjeljak) sa početkom u 14,00 sati u sali za sjednice Općinskog vijeća Kalesija.

Za sve dodatne informacije, zainteresovani kandidati mogu se obratiti na telefon 035/367-700 svaki radni dan u periodu od 08,30 do 17,00 sati.

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić

Permalink

JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

Na osnovu člana 7. Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 48/15 i 60/15) i Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 89/15 i 11/17), Federalno ministarstvo kulture i sporta- Federalno ministarstvo kulture i športa, raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

Dio sredstava ostvarenog prihoda po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću odnosi se na sufinansiranje projekata i programa koji se odnose na:

 • promoviranje kulture i
 • promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate.

I Pravo učestvovanja

Pravo učestvovanja na ovom javnom konkursu imaju udruženja građana i humanitarne organizacije osnovane u skladu sa važećim propisima o udruženjima i fondacijama, koje imaju sjedište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Na ovaj javni konkurs moguće je aplicirati samo sa projektima/programima koji se trebaju realizirati u 2017. godini.

II Opći i posebni kriteriji

Opći kriteriji:

 1. doprinos projekata i programa za ostvarivanje javnog interesa u određenoj oblasti (broj korisnika, realizirani programi, ostvareni i predviđeni socijalni učinci i sl.),
 2. povezanost predloženog projekta i programa sa prethodnim aktivnostima udruženja ili humanitarne organiozacije,
 3. precizno definirane ciljne grupe i broj korisnika,
 4. detaljno obrazloženje problema, odnosno potrebe za realizacijom projekta/programa,
 5. transparentnost i mogućnosti vršenja kontrole ostvarenih rezultata i ocjene uspješnosti projekta/programa,
 6. preporuka stručnjaka iz oblasti u kojoj je projekat ili program pripremljen i
 7. iznos sredstava potrebnih za finansiranje realizacije projekta, odnosno učešća u finansiranju projekta (sopstvena sredstva, donacija, sredstva iz budžeta Federacije, sredstva iz budžeta jedinica lokalne samouprave i drugih sredstava).

Posebni kriteriji za promoviranje kulture:

 1. kvalitet projekta,
 2. afirmacija kulture od značaja za FBiH i BiH,
 3. jasno definirani ciljevi i metode provođenja projektnih aktivnosti,
 4. interes kulturne javnosti i rezultati ranije realiziranih projekata,
 5. značaj projekta za razvoj kulturnih djelatnosti.

Posebni kriteriji za promicanje razvoja profesionalnog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate:

 1. kvalitet projekta,
 2. ostvareni sportski rezultati sportista do 16 godina (kategorija kadeta) na zvaničnim međunarodnim takmičenjima (pojedinačni i klupski),
 3. ostvareni rezultati u prethodnoj natjecateljskoj sezoni za one sportove koji imaju liga sistem natjecanja,
 4. projekat doprinosi stvaranju boljih uvjeta za postizanje vrhunskih sportskih rezultata,
 5. značaj projekta za afirmaciju sporta u FBiH, BiH i na međunarodnom nivou.

Posebni kriteriji za promicanje razvoja amaterskog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate:

 1. kvalitet projekta,
 2. ostvareni rezultati u amaterskom sportu (pojedinačni i klupski) koji promoviraju sport u FBiH i BiH,
 3. definirani ciljevi i metode rada za unapređenje određene sportske grane,
 4. doprinos postizanju rezultata u amaterskom sportu,
 5. značaj projekta za razvoj sporta.

Projekti i programi u oblasti kulture i sporta podržat će se u maksimalnom iznosu do 8.000,00 KM po korisniku.

III Zahtjev za dodjelu sredstava i potrebna dokumentacija

Zahtjev-prijavni obrazac za dodjelu sredstava treba da sadrži sljedeće podatke:

 1. naziv udruženja ili organizacije, sa osnovnim podacima,
 2. imena lica odgovornih za realizaciju programa/projekta,
 3. broj transakcijskog računa,
 4. realizirane programe/projekte,
 5. naziv programa/projekta,
 6. oblast na koju se program/projekat odnosi,
 7. opis programa/projekta sa ciljevima,
 8. indikatore učinka,
 9. iznos traženih sredstava,
 10. struktura sredstava finansiranja programa/projekta (sopstvena sredstva, donacije, sredstva iz budžeta Federacije BiH, sredstva iz budžeta općina, i dr.),
 11. ovlašteno/odgovorno lice za realizaciju programa i
 12. rok realizacije projekta.

Aplikant je dužan da prilikom prijavljivanja na javni konkurs priloži sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju, ne stariju od 6 mjeseci):

 1. dokaz o registraciji,
 2. uvjerenje o poreznoj registraciji – ID broj,
 3. potvrdu od banke u kojoj je naveden broj transakcijskog računa,
 4. posljednji godišnji obračun o poslovanju, s izuzećem udruženja i humanitarnih organizacija koje su registrirane manje od godinu dana,
 5. projektnu dokumentaciju, detaljan opis projekta/programa, metodologija rada, jasno definirana korisnička grupa i broj korisnika, broj članstva i CV članova uključenih u realizaciju projekta/programa, ocjena krajnjih rezultata i očekivani rezultati realizacije projekta/programa,
 6. dokaz o realiziranim projektima (kratak opis realiziranih projekata u prethodnoj godini ili u nekoliko prethodnih godina, fotografije, medijski istupi, štampani materijal).

Svaki podnosilac zahtjeva, može aplicirati sa jednim istim projektom iz pojedine oblasti, samo kod jednog od pet resornih ministarstava koja raspisuju javni konkurs za finansiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

Prijavni obrazac za javni konkurs preuzima se na službenoj stranici Federalnog ministarstva kulture i sporta – Federalnog ministarstva kulture i športa www.fmks.gov.ba.

Prijave se dostavljaju lično ili putem pošte na sljedeću adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta- Federalno ministarstvo kulture i športa
Ul. Obala Maka Dizdara br. 2
71000 Sarajevo

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa napomenom: „Za Javni konkurs – sredstva ostvarena po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću“

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 14. 4. 2017. godine.

Prijave koje ne ispunjavaju kriterije iz ovog Javnog konkursa i koje ne budu dostavljene u propisanom roku, neće biti razmatrane.

IV Dodatne informacije aplikantima

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanom aplikacijskom obrascu, netačne i nepotpune prijave, bit će formalno-pravno neispravne.
 • Prijave korisnika koji do 27.02.2017. godine nisu dostavili finansijski izvještaj o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih u prethodnom periodu iz igara na sreću, neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za dostavu tačnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakt i ovlaštene osobe se moraju dostaviti u pisanoj formi ovom ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.
 • Nakon provedenog konkursa i dostavljenog prijedloga rang liste korisnika od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta, Odluku o raspodjeli sredstava korisnicima sa listama korisnika donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i bit će objavljena u Službenim novinama Federacije BiH te na web portalu Ministarstva.

M I N I S T R I C A

Zora Dujmović

PRIJAVNI OBRAZAC – PREUZIMANJE/DOWNLOAD

Permalink

Javni konkurs za odabir korisnika grant sredstava tekućeg transfera za 2017. godinu

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Služba za poljoprivredu, budžet i inspekcijske poslove

 

Javni konkurs za odabir korisnika grant sredstava tekućeg transfera za 2017 godinu

Dopisom od Ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Tuzlanskog kantona, obaviješteni smo da je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta u srijedu,15. marta 2017.godine, objavilo Javni konkurs za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2017.godinu – Grant 2017 i Javni konkurs za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu “Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta” za 2017 godinu – Kreditna sredstva 2017.

 1. Predmet Javnog konkursa Grant 2017 je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava po sljedećim projektima:

-Projekt br.1: Izgradnja poduzetničkih zona

Korisnici sredstava: Općine i gradovi u Federaciji BiH

-Projekt br.2 :Poticaji inovatorima-pojedincima

Korisnici sredstava:Inovatori-pojedinci koji imaju prebivalište u Federaciji BiH

-Projekt br.3 :Unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture

Korisnici sredstava:Poduzetničke potporne institucije s područja FBiH (poduzetnički inkubatori,tehnološki parkovi,klasteri i poduzetnički centri)koje imaju najmanje 1(jednog)zaposlenog na neodređeno vrijeme

-Projekt br.4 : Poticaj udruženjima,komorama i obrazovnim institucijama

Korisnici sredstava: Udruženja, komore i obrazovne institucije koje svojim projektima promovišu i potiču razvoj poduzetništva i obrta u FBiH i imaju najmanje 1(jednog)zaposlenog na neodređeno vrijeme

-Projekt br.5 : Poticaji opstanku tradicionalnih i starih zanata

Korisnici sredstava:Obrtnici koji obavljaju djelatnost u skladu s Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih obrta (“Sl.novine FBiH “,br.66/09;38/10 i 16/12) i posluju najmanje 12 mjeseci.

Svi korisnici sredstava moraju imati sjedište na području FBiH, nalaziti se u većinskom privatnom vlasništvu državljana BiH, te najmanje 1(jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme

-Projekt br.6 : Poticaji razvoju vezanih i posebnih obrta

Korisnici sredstava: Obrtnici koji obavljaju djelatnost u skladu s Uredbom o vezanim i posebnim obrtima(“Sl.novine FBiH “,br.66/09 ;62/10: i 16/12),pripadaju područjima C i F ,G/45.20 i S/95 vezanih obrta i području F posebnih obrta ,propisanom ovom Uredbom i posluju najmanje 12 mjseci.Svi korisnici sredstava moraju imati sjedište na području FBiH ,nalaziti se u većinskom privatnom vlasništvu državljana BiH, te najmanje 1(jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme

-Projekt br.7 : Poticaji novoosnovanim subjektima

Korisnici sredstava: Subjekti male privrede definisani po Zakonu o poticanju razvoja male privrede i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima koji imaju sjedište na području FbiH, nalaze se u većinskom privatnom vlasništvu državljana BiH,te najmanje 1(jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme, a registrovani su poslije 18.05.2016.godine.

Podnosioci prijava mogu podnijeti prijavu samo po jednom projektu iz ovog Javnog konkursa.

 1. Predmet Javnog konkursa Kreditna sredstva 2017 je prikupljanje prijava za odabir korisnika kreditnih sredstava, iz sredstava koja su na računu namjenskog depozita Vlade FBiH-Fedaralno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine.

Kreditna sredstva će se plasirati putem Razvojne banke s rokom povrata sredstava do 7 godina, Grace periodom do dvije godine, uključenim u rok povrata sredstava i kamatnom stopom od 1,5 %.

Potrebna dokumentacija za uključivanje u konkurs i smjernice za podnosioce prijava mogu se preuzeti na web stranici federalnog ministrstva razvoja, poduzetništva i obrta: http://www.fmrpo.gov.ba.

Sve dodatne informacije vezane za ovaj Javni konkurs mogu se dobiti isključivo putem elektronske pošte, najkasnije 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava, za Javni natječaj Grant 2017 na e-mail adresi :grant2017@fmrpo.gov.ba i za Javni natječaj Kreditna sredstva 2017 na e-mail adresi :kredit2017@fmrpo.gov.ba.

Svi odgovori na pitanja koji mogu biti relavantni i za ostale podnosioce prijava bit će objavljeni na Internet stranici ministrastva.

Zainteresovana pravna i fizička lica registrovana na području općine Kalesija mogu se za pomoć obratiti u Službu za poljoprivredu budžet i inspekcijske poslove općine Kalesija.

Sve prijave se dostavljaju zaključno sa 14.04.2017. godine.

 

 

 

S poštovanjem POMOĆNIK NAČELNIKA

Gutić Abdulah, dipl.ecc.

Permalink

Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova i javnih preduzeća

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

TUZLANSKI KANTON

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKO VIJEĆE

Komisija za izbor na pozicije u reguliranim organima

Broj: 01-05-2-1415-8/17.

Datum: 22.03.2017. godine

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH“, broj 12/03, 34/03 i 65/03) člana 13 Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl. novine FBiH” br. 49/06), člana 42. Statuta općine Kalesija (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13), člana 7. Odluke o utvrđivanju standarda, kriterija i postupka imenovanja na pozicije u reguliranim organima općine Kalesija (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 9/15 i 3/16) i člana 2 Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za pozicije predsjednika i članova Upravnih i nadzornih odbora Javnih ustanova i Javnih preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija i KP „Komunalac“ dd Kalesija („Sl. glasnik općine Kalesija“ br. 1/17), Komisija za izbor na pozicije u reguliranim organima,

PONIŠTAVA DJELIMIČNO JAVNI OGLAS

za izbor i imenovanje predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova

i javnih preduzeća, čiji je osnivač općina Kalesija i KP „Komunalac“ dd Kalesija

I – Poništava se djelimično javni oglas za izbor kandidata za imenovanja predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova i javnih preduzeća čiji je osnivač Općina Kalesija i KP „Komunalac“ dd Kalesija, objavljen 10.02.2017. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“ i 17.02.2017. godine u „Službenim novinama FBiH“ br. 12/17, i to:

 1. Upravni odbor

1.1. JU BKC„Alija Izetbegović“ Kalesija

– predsjednik …………………………………………… 1

– član – iz reda osnivača…………………………….. 1

– član – iz reda stručnih radnika ustanove ….. 1

 1. Nadzorni odbor

2.1.JP „Veterinarska stanica Kalesija“ Kalesija

Prijedlog kandidata za:

– predsjednik ………………………………………….. 1

– član – iz reda osnivača……………………………. 1

– član – iz reda stručnih radnika preduzeća…. 1

2.2. KP „Komunalac“ DD Kalesija

Prijedlog kandidata za:

– član – predstavnik državnog kapitala ………. 3

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Emina Ramić-Omerović

Emina Ramić-Omerović

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

TUZLANSKI KANTON

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKO VIJEĆE

Komisija za izbor na pozicije u

reguliranim organima

Broj: 01-05-2-1415-9/17.

Datum: 22.03.2017. godina

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH«, broj 12/03, 34/03 i 65/03) člana 13 Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl. novine FBiH” br. 49/06), člana 42. Statuta općine Kalesija (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13), člana 7. Odluke o utvrđivanju standarda, kriterija i postupka imenovanja na pozicije u reguliranim organima općine Kalesija (“Sl. glasnik općine Kalesija” 9/15 i 3/16) i člana 2 Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za pozicije predsjednika i članova Upravnih i nadzornih odbora Javnih ustanova i Javnih preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija i KP „Komunalac“ dd Kalesija („Sl. glasnik općine Kalesija“ br. 1/17), Komisija za izbor na pozicije u reguliranim organima, objavljuje

PONOVNI JAVNI OGLAS

za izbor i imenovanje predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova

i javnih preduzeća, čiji je osnivač općina Kalesija i KP „Komunalac“ dd Kalesija

I – Objavljuje se Ponovni javni oglas za izbor kandidata za imenovanja predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova i javnih preduzeća čiji je osnivač Općina Kalesija, i KP „Komunalac“ dd Kalesija i to:

 1. Upravni odbor

1.2. JU BKC„Alija Izetbegović“ Kalesija

– predsjednik …………………………………………… 1

– član – iz reda osnivača…………………………….. 1

– član – iz reda stručnih radnika ustanove ….. 1

 1. Nadzorni odbor

2.1.JP „Veterinarska stanica Kalesija“ Kalesija

Prijedlog kandidata za:

– predsjednik ………………………………………….. 1

– član – iz reda osnivača……………………………. 1

– član – iz reda stručnih radnika preduzeća….. 1

2.3. KP „Komunalac“ DD Kalesija

Prijedlog kandidata za:

– član – predstavnik državnog kapitala ………. 3

Predsjednik Upravnih odbora svih ustanova/preduzeća se bira iz reda osnivača.

Kandidati su dužni u prijavi naznačiti u ime koga se kandidiraju (u ime osnivača ili u ime uposlenih)

II – OPIS POZICIJE

Predsjednik upravnog odbora javne ustanove/preduzeća rukovodi sjednicama upravnog odbora, stara se o pripremi materijala za sjednice upravnog odbora i o izvršavanju akata upravnog odbora i obaveza prema Općini Kalesija, te obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, pravilima ustanove/preduzeća i drugim aktima ustanove.

Član upravnog odbora prisustvuje sjednicama upravnog odbora, učestvuje u radu i donošenju odluka upravnog odbora i obavlja druge poslove utvrđene Zakonom, pravilima ustanove/preduzeća i drugim propisima.

Mandat predsjednika i članova upravnog odbora je 4 godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Konačno imenovana lica ostvarit će pravo na naknadu za rad u upravnom odboru u skladu sa zakonom i uslovima utvrđenim općim aktom ustanove/preduzeća.

III – KANDIDATI TREBAJU ISPUNJAVATI

SLIJEDEĆE USLOVE

 1. OPĆI USLOVI
 2. da su državljani BiH;
 3. da su stariji od 18 godina;
 4. da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, u periodu od 3 godine prije objavljivanja javnog oglasa;
 5. da nisu osuđivani za krivično djelo, te da se protiv njih ne vodi krivični postupak;
 6. da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
 7. f) da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Boane i Hercegovine („Sl. novine FBiH“ br. 12/03, 34/03 i 65/03);
 8. g) da nemaju smetnji u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti FBiH („Sl. novine FBiH“ br. 70/08)
 1. POSEBNI USLOVI
 2. da imaju visoku stučnu spremu, I ciklus visokog obrazovanja najmanje 180 ETCS kredita, odnosno stručnu spremu iz oblasti koja je ista ili srodna osnovnoj djelatnosti preduzeća/ustanove;
 3. da imaju najmanje 1 godinu radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme;
 4. da nisu članovi upravnog ili nadzornog odbora u nekom od reguliranih organa općine Kalesija, a ukoliko jeste član drugog upravnog ili nadzorngo odbora, kandidat će dostaviti ovjerenu izjavu da će po konačnom imenovanju odstupiti od pozicije u roku od 7 (sedam) dana od dana imenovanja;
 5. da posjeduju sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obnašanje pozicije (dokaz: ocjena sa intervjua)
 6. da nisu dioničari sa 50% ili više dionica, direktor ili član uprave bilo kojeg dioničkog društva kao i vlasnik sa 50% i više vlasništva, direktor i član uprave bilo kojeg društva sa ograničenom odgovornošću;

IV – Za sve kandidate koji u potpunosti ispunjavaju opće, posebne uslove i kriterije ovog javnog oglasa, u postupku sačinjavanja konačne rang liste, uzet će se u obzir slijedeći kriteriji:

 • iskustvo na rukovodećim poslovima ili poslovima organa upravljanja;
 • iskustvo u najsloženijim poslovima i poslovima organizacione prirode;
 • komunikacijske i organizacijske sposobnosti;
 • minimum znanja o organizaciji i djelatnosti reguliranog organa;
 • da imaju sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima i ljudskim resursima, kao sklonost timskom radu;
 • rezultati rada tokom poslovne karijere;

V – POTREBNI DOKUMENTI

Pismene prijave kandidata treba da sadrže adresu stana i kontakt telefon.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na javni oglas moraju biti originalni ili ovjerene fotokopije. Uz pismenu prijavu treba dostaviti:

 • kraću biografiju;
 • dokaz o stručnoj spremi;
 • dokaz o radnom iskustvu;
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od tri mjeseca);
 • izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci);
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili kopiju CIPS obrasca
 • ovjerenu izjavu kandidata na okolnosti iz tačke III A oglasa pod c) e) f) i na okolnosti iz III B oglasa pod c) e).

VI – Oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH“, dnevnom listu „Oslobođenje“ Sarajevo i oglasnoj ploči općine Kalesija, računajući od dana poslednjeg objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično u pisarnici Općine Kalesija (prizemlje zgrade Općine Kalesija) ili preporučenom poštom u zatvorenim kovertama sa naznakom Javne ustanove/preduzeća za čiji upravni – nadzorni odbor se vrši kandidovanje na slijedeću adresu: Općina Kalesija – Općinski načelnik, Ul. Patriotske lige bb 75260 Kalesija, sa naznakom „Za oglas – ne otvarati“.

U prijavi kandidati su dužni naznačiti na koju poziciju se kandiduju i u koju ustanovu ili preduzeće.

Prijava se može podnijeti samo za poziciju u upravnom – nadzornom odboru jedne ustanove/preduzeća.

Sve prijave koje stignu u propisanom roku pregledat će Komisija za izbor na pozicije u reguliranim organima koju imenuje Općinsko vijeće.

Komisija za izbor u okviru svojih nadležnosti vrši pregled prijava kandidata i sastavlja rang-listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju uslove.

Svi kandidati koji su ušli u uži izbor, pozivaju se na intervju.

Prilikom pozivanja kandidata na intervju, svaki kandidat mora ispuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje ili mogućnost koja bi mogla dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja.

Kandidati sa kojima se nije stupilo u kontakt, kao i kandidati koji su uredno pozvani a nisu se pojavili na intervjuu smatra se da su odustali od kandidature.

Nakon provedenog intervjua sa prijavljenim kandidatima, Komisija za izbor će Općinskom vijeću putem pismene preporuke predložiti rang listu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje,

utvrditi prijedloge odluke o imenovanju predsjednika i članova upravnih odbora JU BKC „Alija Izetbegović“ Kalesija, na konačno imenovanje, te prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini JP „Veterinarska stanica“ Kalesija i Skupštini KP „Komunalac“ DD Kalesija za imenovanje predsjednika i članova Nadzornih odbora.

Na odluku o konačnom imenovanju, a u slučaju kada postoje dokazi da principi utvrđeni Zakonom ili da postupci, standardi i kriteriji nisu ispoštovani, zainteresovana stranka, može podnijeti prigovor na konačno imenovanje.

Prigovor se podnosi Općinskom vijeću u roku od 7 dana od dana donošenja odluke, a kopija se dostavlja Ombudsmenu za ljudska prava u Federaciji BiH.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kontakt telefon. 035/367-700 i fax: 035/631-286.

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Emina Ramić-Omerović

Permalink

Javni poziv za prikupljanje arhivske građe

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl. novine FBiH” br. 49/06) i člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13) Općinski načelnik Kalesija, dana 09.03.2017. godine, o b j a v lj u j e

JAVNI POZIV

U cilju opremanja i otvaranja Spomen sobe posvećene kalesijskim borcima iz vremena agresije na BiH 1992 – 1995. godine, općina Kalesija objavljuje javni poziv za prikupljanje arhivske građe iz tog perioda.

S tim u vezi, pozivamo sve građane, pravne subjekte, javne ustanove i preduzeća, privredna društva, da nam ustupe ratne fotografije, ratne dnevnike, zvanične i lične, sve vrste dokumenata: odluke, naredbe, rješenja, ratne karte, naoružanje ručne izrade koje je korišteno na početku agresije, oštećeno naoružanje, lično ili zarobljeno hladno oružje, municija svih kalibara i dijelovi granata koje su padale po Kalesiji, zarobljeni dijelovi opreme agresorskih vojnika (šljemovi, uniforme, okviri za municiju, amblemi kalesijskih ratnih jedinica, uniforme kalesijskih ratnih jedinica, novinski članci iz ratnog perioda, predmeti koji su se koristili u toku agresije, poput mašinice ručne izrade za motanje cigara i bilo koji drugi predmet ili dokument koji će čuvati uspomenu na herojske dane otpora.

Sva zaprimljena građa bit će popisana i evidentirana, uz navođenje davaoca određenog eksponata. Vlasnici ratnih fotografija i ratnih dokumenata, ako žele zadržati originale, iste nam mogu ustupiti da bismo izvršili njihovo skeniranje i snimanje u digitalnoj formi.

Svi eksponati se mogu dostaljati svaki radni dan u prostorije JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija.

Ukoliko je građanima problem prevoz i dostava tražene građe, možete pozvati na kontakt telefon broj: 035-631-881, kako bismo organizirali preuzimanje građe.

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić

Permalink

Švicarska ambasada objavila Poziv za dostavljanje prijedloga za Male akcije u kulturi

Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini objavila je Poziv za dostavljanje prijedloga za Male akcije u kulturi koji će biti podržan kroz grantove za Male akcije Švicarskog programa saradnje u Bosni i Hercegovini.

Cilj Švicarskog programa saradnje u Bosni i Hercegovini je da kroz grantove za Male akcije u kulturi podrži akcije, koje su kreativne, usmjerene na promjene i društveno relevantne, te koje se u idealnom slučaju mogu realizovati u roku od godinu dana ili najkasnije do 31.01.2019. godine.

Maksimalni raspoloživi iznos kontribucije je 15.000 KM. Viši iznosi se mogu razmotriti za projekte čiji cilj su strateške intervencije, koje mogu doprinijeti razvoju kulturne politike zemlje i imaju potencijal za postupno širenje. Finansijski ili nenovčani doprinos od strane podnosioca prijave (najmanje 15 % ukupnog budžeta) smatra se obaveznim.

Svaka organizacija ili ustanova može dobiti sredstva samo za jedan projekat u tekućoj fazi grantova za Male akcije (2017.-januar 2019.).

Ustanove kulture i nevladine organizacije zainteresirane za Poziv više infomacija i obrasce za prijavu mogu pronaći na linku: https://www.eda.admin.ch/countries/bosnia-and-herzegovina/bs/home/svicarska/kultura.html

Permalink

JAVNI POZIV za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva sa područja općine Kalesija

Na osnovu člana 6. Pravilnika o utvrđivanju postupka i kriterija za dodjelu sredstava na ime podrške projektima iz oblasti društvenih djelatnosti organizacijama civilnog društva na području općine Kalesija , broj: 01-05-1027 od 27.02.2017.godine, Služba za opću upravu, boračko invalidsku zaštitu i raseljena lica općine Kalesija, dana 02.03.2017. godine, objavljuje:

JAVNI POZIV
za dodjelu sredstava na ime podrške
projektima organizacija civilnog društva sa područja općine Kalesija

I Predmet Javnog poziva:

Služba za opću upravu, boračko invalidsku zaštitu i raseljena lica oćine Kalesija poziva sve organizacije civilnog društva – nevladine organizacije (u daljem tekstu OCD) sa područja općine Kalesija da dostave prijedloge projekata iz oblasti društvenih djelatnosti, koji će se realizovati na području općine Kalesija i koji su uskladu sa razvojnim ciljevima općine Kalesija, a iz sljedećih prioritetnih oblasti:

1. kultura (folklolor, festivali, kulturno nasljeđe, rukotvorine),
2. umjetnost (likovna, pozorišna, filmska, muzička),
3. socijalna zaštita (invalidne osobe organizatori i voditelji OCD, OCD sa misijom zbrinjavanja invalidnih i osoba u stanju socijalne potrebe, psihosocijalna zaštita),
4. sportske manifestacije(koje nisu obuhvaćene programom Sprtskog saveza)
5. ljudska prava (OCD sa nacionalnim predznakom, mladi, OCD koje promovišu ljudska prava, zaštita okoliša, edukacija, zdravlje).

U Budžetu općine Kalesija za 2017. godinu, obezbjeđena su sredstva za podršku projektima iz oblasti društvenih djelatnosti, pozicionirana kao:

Transferi neprofitnim organizacijama u ukupnom iznosu od 50.000,00 KM.

Općina Kalesija zadržava pravo da ne dodijeli sva dostupna finansijska sredstva.

Namjenskim budžetskim sredstvima općine Kalesija zainteresovani aplikanti mogu sufinansirati projekat kojim apliciraju, a dio sredstava mogu osigurati od drugih donatora.

Svaki aplikant može aplicirati sa maksimalno 2 (dva) projekta.

Odobrenim budžetskim sredstvima aplikanti mogu finansirati administrativne troškove i troškove osoblja u maksimalnom iznosu od 20%, dok preostali dio od 80%, aplikanti su dužni predvidjeti za programske aktivnosti podržavanog projekta.

II Pravo učešća:

Pravo učešća na Javni poziv mogu ostvariti nevladine organizacije odnosno udruženja i fondacije sa sjedištem na području općine Kalesija (u daljem tekstu: aplikanti) čije su programske aktivnosti usmjerene na stvaranje uslova i klime za razvoj i unapređenje društvenih djelatnosti, koje aktivno djeluju u oblasti podrške i unapređenja društvenog razvoja na području općine.

Članice Sportskog saveza nemaju pravo aplikacije.

Sredstva se mogu dodijeliti i aplikantima sa sjedištem izvan općine, a koji su registrovani na području Bosne i Hercegovine, samo u slučaju ako je implementacija konkretnog projekta od interesa za općinu Kalesija, što će se cijeniti u svakom konkretnom slučaju.

Na Javni poziv mogu se prijaviti aplikanti koji moraju zadovoljiti slijedeće opće uslove:

a) da su osnovani i registrovani u Bosni i Hercegovini,

b) da su vođeni od strane državljana Bosne i Hercegovine,

c) da ne obavljaju aktivnosti u ime političkih partija,

d) da svoje aktivnosti realizuju na području općine Kalesija,

e) da su projekti namijenjeni građanima općine Kalesija,

f) da se projekti odnose na oblasti koje je općina odredila kao prioritetne prema strateškim dokumentima,

g) da se radi o projektima čija se implementacija završava najkasnije do 31.12. tekuće godine.

III Prijavna dokumentacija:

Spisak dokumentacije koju je uz prijavu na Javni poziv aplikant obavezan dostaviti, naveden je u listi za provjeru koja se sa obrascima i upustvima za prijavu, zajedno sa ovim Javnim pozivom objavljuje na oglasnoj tabli i web stranici općine Kalesija (www.kalesija.ba).

IV Predaja aplikacija:

Prijave na Javni poziv na propisanom obrascu (sa pratećom dokumentacijom), potrebno je u zatvorenoj koverti dostaviti na protokol općine Kalesija ili poslati poštom na adresu:

OPĆINA KALESIJA

Služba za opću upravu, boračko invalidsku zaštitu i raseljena lica

Ulica Patriotske lige br:15

75260 Kalesija

sa obaveznom naznakom:

„ JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva sa područja općine Kalesija- Ne otvarati“.

Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 17.03.2017. godine.

Projektni prijedlozi koji nemaju potpunu dokumentaciju i koji su dostavljeni izvan predviđenog roka, neće se uzeti u razmatranje.

Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća u Javnom pozivu mogu se dobiti u Službi za opću upravu, boračko invalidsku zaštitu i raseljena lica direktno ili putem telefona: 035/367-707

Program raspodjele finansijskih sredstava bit će objavljeni na web stranici općine Kalesija (www.kalesija.ba), a aplikanti čiji projekti nisu uvršteni u Program raspodjele o tome će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.

Služba za opću upravu, boračko invalidsku zaštitu i raseljena lica

Prilog 1 Prijavni obrazac
Prilog 2 Projektni prijedlog
Prilog 3 Pregled budzeta
Prilog 4 Finansijski identifikacioni formular
Prilog 5 Izjava o podobnosti
Prilog 6 Lista za provjeru
Prilog 7 Smjernice-za-OCD-društvene-2017

Permalink