Usmeno javno nadmetanje za dodjelu u zakup lokacija za postavljanje kioska

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl. novine FBiH” br. 49/06), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13),  člana 42. Odluke o komunalnom redu (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 7/01) i Programa utvrđivanja lokacija za zauzimanje javnih površina (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 3/16 i 8/18),Općinski načelnik  Kalesije, o b j a v lj u j e

USMENO JAVNO NADMETANJE

za dodjelu u zakup lokacija za postavljanje kioska

PREDMET JAVNOG NADMETANJA:

Lokacije za postavljanje kioska u gradu Kalesija i to:

  1. Dvije (2) lokacije u površini od po 9 m2 u centru Kalesije na parkingu sa južne strane NLB Banke, označena sa k.č.br.  279/1 Zv. “Kalesija grad” u površini od 7309 m2 upisana u PL br. 61 KO Kalesija Grad.
  2. Jedna (1) lokacija  u površini od 9 m2 u centru Tojšića pored autobuskog stajališta za Tuzlu , označene sa k.č.br.602/1 zv.Medaš Pož.R421. u površini od 22207 m2 upisana u PL br. 108 KO Tojšići.

            PERIOD ZAKUPA: 5 godina.

CIJENA: Početna cijena zakupa javne površine iznosi 12,00 KM/m2 mjesečno za lokacije broj jedan (1) ,a za lokaciju broj dva (2) 11,00 KM/m2 .

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM NADMETANJU: Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja prije početka usmenog javnog nadmetanja uplate kaparu u iznosu od 10% početne cijene zakupa zemljišta, a ne manje od 1.000,00 KM.

USLOVI I NAČIN DODJELE: Javna površina se dodjeljuje u zakup fizičkim i pravnim licima pod slijedećim urbanističko-tehničkim uslovima:

  • Karakter objekta je privremeni.
  • Spratnost: prizemna.
  • Tip objekta: kiosk industrijske proizvodnje.
  • Namjena: trgovinsko-uslužna.
  • Vanjsko uređenje popločanjem mjesta za postavljanje kante za otpatke od željeznog pletiva 4/4 cm.
  • Nikakvi drugi radovi nisu dozvoljeni.

Usmeno javno nadmetanje provodi Komisija, a isto će se održati 04.10.2021. godine sa početkom u 08,30 sati u prostorijama Općine Kalesija.

Za sve dodatne informacije, zainteresovani kandidati mogu se obratiti na telefon 035/367-709 svaki radni dan u periodu od 08,00 do 16,30 sati.

Javni oglas će se objaviti u jednom dnevnom listu koji se distribuira na području cijele FBiH, Web stranici Općine Kalesija i oglasnoj ploči Općine Kalesija.