USMENO JAVNO NADMETANJE za dodjelu u zakup lokacija za postavljanje kioska

       Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

           Tuzlanski kanton

        OPĆINA KALESIJA

     OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-05-2-3988/19.

Datum: 25.09.2019. godine

            Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl. novine FBiH” br. 49/06 i 51/09), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13),  člana 42. Odluke o komunalnom redu (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 7/01) i Programa utvrđivanja lokacija za zauzimanje javnih površina (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 3/16 i 8/18),  Općinski  načelnik  Kalesija, o b j a v lj u j e

USMENO JAVNO NADMETANJE

za dodjelu u zakup lokacija za postavljanje kioska

            PREDMET JAVNOG NADMETANJA:

            Lokacije za postavljanje  kioska u gradu Kalesija i to:

  1. 2 lokacije u površini od po 9 m2 u centru Kalesije u ulici Patriotske lige ispod autobuskog stajališta prema Tuzli iza Robne kuće ”Bingo” na zemljištu označenom sa k.č.br. 279/1 zv. “Zemljište uz privrednu zgradu” u površini od 7309 m2 upisana u PL br. 61 KO Kalesija Grad po novom premjeru, a po zemljišnim knjigama označena sa k.č.br. 279/1 KO Kalesija Grad.

            PERIOD ZAKUPA: 5 godina.

            CIJENA: Početna cijena zakupa javne površine iznosi 10,00 KM/m2 mjesečno.

            PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM NADMETANJU: Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja prije početka usmenog javnog nadmetanja uplate kaparu u iznosu od 10% početne cijene zakupa zemljišta za mjesec dana.

            USLOVI I NAČIN DODJELE: Javna površina se dodjeljuje u zakup fizičkim i pravnim licima pod slijedećim urbanističko-tehničkim uslovima:

  • Karakter objekta je privremeni.
  • Spratnost: prizemna.
  • Tip objekta: kiosk industrijske proizvodnje.
  • Namjena: trgovinsko-uslužna.
  • Vanjsko uređenje popločanjem mjesta za postavljanje kante za otpatke od željeznog pletiva 4/4 cm.
  • Nikakvi drugi radovi nisu dozvoljeni.

            Usmeno javno nadmetanje provodi Komisija, a isto će se održati 23.10.2019. godine sa početkom u 14,00 sati u sali za sjednice Općinskog vijeća Kalesija.

            Ovaj oglas je objavljen na oglasnoj ploči Općine Kalesija i web stranici općine Kalesija www.kalesija.ba .

             Za sve dodatne informacije, zainteresovani kandidati mogu se obratiti na telefon 035/367-709 svaki radni dan u periodu od 08,00 do 16,30 sati.

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić, dipl.ecc.