USMENO JAVNO NADMETANJE za dodjelu u zakup lokacije za postavljanje kioska

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-05-2-4438/17.

Datum: 04.07.2017. godine

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl. novine FBiH” br. 49/06), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07 i 7/08), člana 42 Odluke o komunalnom redu (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 7/01) i Programa utvrđivanja lokacija za zauzimanje javnih površina (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 3/16), Općinski načelnik Kalesija, o b j a v lj u j e

USMENO JAVNO NADMETANJE

za dodjelu u zakup lokacije za postavljanje kioska

PREDMET JAVNOG NADMETANJA:

1. Jedna lokacija za postavljanje kioska površine 13 m2 u centru Kalesije ul. Patriotske lige bb ispred Policijske uprave na zemljištu označenom sa k.č.br. 299/1 Kalesija Grad “kuća i zgrada” površine 419 m2 upisana u PL 61/14 KO Kalesija Grad.

PERIOD ZAKUPA: 2 godine.

CIJENA: Početna cijena zakupa javne površine iznosi 10,00 KM/m2 mjesečno.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM NADMETANJU: Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja prije početka usmenog javnog nadmetanja uplate kaparu u iznosu od 10% početne cijene zakupa zemljišta za mjesec dana.

USLOVI I NAČIN DODJELE: Javna površina se dodjeljuje u zakup fizičkim i pravnim licima pod slijedećim urbanističko-tehničkim uslovima:

Karakter objekta je privremeni.

Spratnost: prizemna.

Tip objekta: kiosk industrijske proizvodnje.

Namjena: trgovinsko-uslužna.

Vanjsko uređenje popločanjem mjesta za postavljanje kante za otpatke od željeznog pletiva 4/4 cm.

Nikakvi drugi radovi nisu dozvoljeni.

Usmeno javno nadmetanje provodi Komisija, a isto će se održati 20.07.2017. godine sa početkom u 14,00 sati u sali za sjednice Općinskog vijeća Kalesija.

Za sve dodatne informacije, zainteresovani kandidati mogu se obratiti na telefon 035/367-700 svaki radni dan u periodu od 07,30 do 17,00 sati.

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić