Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Izrada Investiciono-tehničke i okolinske dokumentacije za sanaciju postojeće deponije komunalnog otpada Općine Kalesija i izgradnju pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja (I Faza))

Datum: 16.01.2017. 21:29

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
Stručna služba općinskog načelnika
Broj: 02-05-2-5335-4/15
Kalesija, 02.02.2016. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku usluga putem konkurentskog zahtjeva, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se ugovor za nabavku usluga „Izrada Investiciono-tehničke i okolinske dokumentacije za sanaciju postojeće deponije komunalnog otpada Općine Kalesija i izgradnju pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja (I Faza))” dodjeljuje ponuđaču „SENDO“ d.o.o. Sarajevo koji je dostavio ponudu sa cijenom od 18.603,00 KM sa PDV-om.

Član 2.

Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-05-2-5335/15 od 15.12.2015. godine. Postupak nabavke je proveden konkurentskim zahtjevom za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-7-2-38-3-20/15 na Portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-05-2-5335-1/15, od 20.01.2016. godine.

U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.
U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

– da je ukupan broj pristiglih ponuda 7;
– da je blagovremeno zaprimljeno 7 ponuda;
– da nije bilo neblagovremenih ponuda;
– da je 6 prihvatljivih ponuda;
– da je 1 ponuda neprihvatljiva;

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.
U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.
Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.
Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je ponuđač „SENDO“ d.o.o. Sarajevo dostavio ponudu sa najnižom cijenom, a obzirom da je nanjiža cijena bio kriterij za izbor najpovoljnije ponude, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

OPĆINSKI NAČELNIK
____________________________
Nedžad Džafić, prof.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map