Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Podaci u svrhu kreiranja INFO PULTA za mala i srednja preduzeća

Datum: 6.11.2017. 11:54

 

Podaci o osobi koja popunjava Upitnik

         

Grad/Općina

Kalesija

Ime i prezime

Nijaz Hamidović

Funkcija

Stručni savjetnik za ekonomski razvoj

Kontakt podaci: broj telefona i e-mail adresa

035 367 708 opcina@kalesija.ba

             

I Opće informacije o općini

Broj poljoprivrednih gazdinstava

859

Prirodna bogatstva

 

Dominantne privredne grane

Drvoprerada; Metaloprerada; Poljoprivredno-prehrambena proizvodnja

II Informacije o izdavanju dozvola/saglasnosti

  • Preuzimanje zahtjeva za podnošenje urbanističke dozvole u prostorijama općine Kalesija

Urbanistička dozvola

 

 

 

   

R.br.

Korak

Opis koraka

1

Administrativna taksa

Potrebno je uplatiti administrativnu taksu na račun Općine Kalesija, uplata se može izvršiti u Centru za pružanje usluge građanima (Šlater sala općine) ili u bilo kojoj komercijalnoj banci ili pošti.

2

Posjedovni list

Zahtjev se podnosi  na šalter  u Centru za pružanje usluga građanima (Šalter sala općine).Dokument izdaje Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove.

3

Kopija katastarskog plana

Zahtjev se podnosi  na šalter  u Centru za pružanje usluga građanima (Šalter sala općine).Dokument izdaje Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove.

4

Idejni projekat

Obezbjeđuje podnosilac zahtjeva, dokument mora biti  izrađen od strane pravnog lice registrovanog za projektovanje

5

Potrebne saglasnosti u zavisnosti od lokacije i namjene

 

-Prethodna vodna saglasnost

Nadležna služba općine pokreće postupak prema Ministarstvu poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede TK

-Okolinska dozvola

Nadležna služba općine pokreće postupak prema Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice TK-a

-Saglasnost za gradnju u zaštitnom pojasu   magistralne ceste/regionalne ceste i izgradnja priključka na iste

Nadležna služba općine pokreće postupak prema JP Ceste Federacije BiH Sarajevo/JP Direkcija cesta Tuzla

-Poljoprivredna saglasnost

Nadležna služba općine pokreće postupak prema Ministarstvu poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede TK

-Elaborat o geomehaničkom ispitivanju

Pribavlja podnosilac zahtjeva, elaborat mora biti izrađen od strane pravno lice registrovanog za obavljanje djelatnosti geomehaničkog ispitivanja

-Prethodna elektroenergetska saglasnost

Pribavlja podnosilac zahtjeva od strane JP Elektroprivreda BiH, Elektrodistribucija Tuzla

-Saglasnost za priključak na vodovod i kanalizaciju

Pribavlja podnosilac zahtjeva od strane nadležnog JP Vodovod i kanalizacija ili upravitelja mjesnih vodovoda

-Saglasnost JP Željeznice FBiH

Nadležna služba općine pokreće postupak prema JP Željeznice BiH Sarajevo

               

 

Građevinska dozvola

 

 

 

   

R.br.

Korak

Opis koraka

1

Administrativna taksa

Potrebno je uplatiti administrativnu taksu na račun Općine Kalesija, uplata se može izvršiti u Centru za pružanje usluge građanima (Šlater sala općine) ili u bilo kojoj komercijalnoj banci ili pošti.

2

Urbanistička saglasnost/lokacijska informacija-pravosnažna

Prilaže se originalan dokumenat prethodno pribavljenu od strane nadležne službe općine.

3

Posjedovni list sa identifikacijom starog premjera

Zahtjev za izdavanje se  podnosi  na šalter  u Centru za pružanje usluga građanima (Šalter sala općine).Dokument izdaje Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove.

4

Zemljišno knjižni izvadak

 Dokument izdaje Općinski sud Kalesija-Zemljišno knjižni ured, uz zahtjev se prilaže PL i identifikacija starog premjera.

5

Glavni projekat

Obezbjeđuje podnosilac zahtjeva, projekat  mora biti  izrađen od strane pravnog lice registrovanog za projektovanje

6…

Revizija projektne dokumentacije

Obezbjeđuje podnosilac zahtjeva, Glavni projekat  mora biti  ovjeren od strane pravnog lice registrovanog za reviziju projekta.

7

Vodna saglasnost

Dostavlja podnosilac zahtjeva prethodno pribaljenu od strane Ministarstva poljoprivrede , šumarstva i vodoprivrede TK-a / Agencije za vodno područje rijeke Save

8

Sanitarna saglasnost na lokaciju

Dokument izdaje Općinska inspekcija. Zahtjev podnosi stranka u postupku.

9

Sanitarna saglasnost na projekat

Dokument izdaje Općinska inspekcija. Zahtjev podnosi stranka u postupku.

10

Dokaz o uplati naknade za izgradnju skloništa

Potrebno je uplatiti administrativnu taksu na račun Općine Kalesija, uplata se može izvršiti u Centru za pružanje usluge građanima (Šlater sala općine) ili u bilo kojoj komercijalnoj banci ili pošti.

11

Dokaz o uplati naknade za rentu(pogodnost lokacije) građevinskog zemljišta

Potrebno je uplatiti administrativnu taksu na račun Općine Kalesija, uplata se može izvršiti u Centru za pružanje usluge građanima (Šlater sala općine) ili u bilo kojoj komercijalnoj banci ili pošti.

12

Kopije ranije pribavljenih saglasnosti

Sve kopije moraju biti ovjerene od strane notara ili općine (Šalter sala općine).

               

 

Upotrebna dozvola

 

 

 

   

R.br.

Korak

Opis koraka

1

Administrativna taksa

Potrebno je uplatiti administrativnu taksu na račun Općine Kalesija, uplata se može izvršiti u Centru za pružanje usluge građanima (Šlater sala općine) ili u bilo kojoj komercijalnoj banci ili pošti.

2

Ovjerena kopija odobrenja za građenje

Sve kopije moraju biti ovjerene od strane notara ili općine (Šalter sala općine).

3

Ovjerena kopija urbanističke saglasnosti/lokacijske informacije

Sve kopije moraju biti ovjerene od strane notara ili općine (Šalter sala općine).

4

Geodetski snimak građevine i parcele izrađen na katastarskoj podlozi u analognom i digitalnom obliku

Obezbjeđuje podnosilac zahtjeva, dokumentacija mora biti  izrađena i ovjerena  od strane registrovanog  pravnog lica.

5

Pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima

Obezbjeđuje podnosilac zahtjeva, izjava  mora biti  izrađena i ovjerena  od strane registrovanog  pravnog lica za građenje.

6…

Pisanu izjavu nadzora nad građenjem

Obezbjeđuje podnosilac zahtjeva, izjava  mora biti  izrađena i ovjerena  od strane registrovanog  pravnog lica za građenje.

7

Vodna dozvola

Dostavlja podnosilac zahtjeva prethodno pribaljenu od strane Ministarstva poljoprivrede , šumarstva i vodoprivrede TK-a / Agencije za vodno područje rijeke Save

8

Dokaz o uplati naknade za rad Komisije za tehnički pregled

Potrebno je uplatiti administrativnu taksu na račun Općine Kalesija, uplata se može izvršiti u Centru za pružanje usluge građanima (Šlater sala općine) ili u bilo kojoj komercijalnoj banci ili pošti.

9

Ovjerene kopije saglasnosti i dozvola propisanih Zakonom

Sve kopije moraju biti ovjerene od strane notara ili općine (Šalter sala općine).

10

Elaborati,Atesti,Stručni nalazi i mišljenja propisana posebnim Zakonom

Sve kopije moraju biti ovjerene od strane notara ili općine (Šalter sala općine).

               

 

  • U narednim tabelama date su informacije o troškovima koje stranka treba podnijeti radi izdavanja urbanističke, građevinske i upotrebne dozvole.

Urbanistička dozvola

 

 

 

   

R.br.

Vrsta troška

Iznos troška

1

Administrativna taksa

-poslovni objekat do 30 m2……………….65,00 KM

– poslovni objekat do 30–100 m2……..105,00 KM

–  poslovni objekat preko100 m2………155,00 KM

2

Posjedovni list

8,00 KM

3

Kopija katastarskog plana

11,00 KM

4

Izrada Idejnog projekat

Cijena zavisi od veličine korisne površine objekta , arhitektonskih zahtjeva i tržišnih uslova. Ugovorena  cijena investitora i projektanta.

5

Prethodna vodna saglasnost

Naknadu propisuje  nadležni organa za izdavanje saglasnosti .

6

Okolinska dozvola

Naknadu propisuje  nadležni organa za izdavanje saglasnosti .

7

Saglasnost za gradnju u zaštitnom pojasu   magistralne ceste/regionalne ceste i izgradnja priključka na iste

Naknadu propisuje  nadležni organa za izdavanje saglasnosti .

8

Poljoprivredna saglasnost

Naknadu propisuje  nadležni organa za izdavanje saglasnosti .

9

Elaborat o geomehaničkom ispitivanju

Cijena zavisi od lokacijskih  zahtjeva i tržišnih uslova.

10

Prethodna elektroenergetska saglasnost

Naknadu propisuje  nadležni organa za izdavanje saglasnosti .

11

Saglasnost za priključak na vodovod i kanalizaciju

Naknadu propisuje  nadležni organa za izdavanje saglasnosti .

12

Saglasnost JP Željeznice FBiH

Naknadu propisuje  nadležni organa za izdavanje saglasnosti .

               

 

Građevinska dozvola

 

 

   

R.br.

Vrsta troška

Iznos troška

1

Administrativna taksa

Iznos takse je 0,5 promila od  predračunske vrijednosti objekta ali ne može biti veća od 55,00 KM

2

Uređenje građevinskog zemljišta

-naknada za urbano područje iznosi 15,00 KM/m2 korisne površine objekta

 (Npr. Za objekat 500 m2 korisne površine, naknada se obračunava na sljedeći način: 15,00 KM/m2 x 500 m2= 7.500,00 KM)

– naknada za ostala građevinska zemljišta iznosi 2% od iznosa naknade za urbano područje, preračunavanje se vrši ovisno od stepena opremljenosti građevinskog zemljišta

3

Renta (pogodnost lokacije) građevinskog zemljišta

-Naknada za rentu se obračunava na sljedeći način:

korisna pov. objekta x prosječna konačna građevinska cijena m2 korisne stambene površine x procenat (%) za zonu građevinskog zemljišta

(Npr. III zona: 500 m2 x 750,00 KM/m2 x 4% = 15.000,00 KM)

(iznos  % po zonama: I zona-6% ;  II zona-5% ; III zona-4% ;  IV zona-3% ;  V zona-2% ; VI zona-1% )

4

Naknada za izgradnju skloništa

Naknada iznosi 1 % od predračunske vrijednosti objekta

5

Posjedovni list sa identifikacijom starog premjera

13,00 KM

6

Zemljišno knjižni izvadak

10,00 KM

7

Glavni projekat

Cijena zavisi od veličine korisne površine objekta , arhitektonskih zahtjeva i tržišnih uslova. Ugovorena  cijena investitora i projektanta.

8

Revizija projektne dokumentacije

Cijena zavisi od veličine korisne površine objekta , arhitektonskih zahtjeva i tržišnih uslova. Ugovorena  cijena investitora i revidenta.

9

Vodna saglasnost

Naknadu propisuje  nadležni organa za izdavanje saglasnosti .

10

Sanitarna saglasnost na lokaciju

25,00 KM

11

Sanitarna saglasnost na projekat

25,00 KM

             

 

Upotrebna dozvola

 

 

 

   

R.br.

Vrsta troška

Iznos troška

1

Administrativna taksa

Iznos takse je 0,5 promila od  predračunske vrijednosti objekta.

2

Naknada za rad Komisije za tehnički prijem objekta

 -za stambene 0,1% od predračunske vrijednosti objekta

-za stambeno-poslovne i poslovne 0,2% od predračunske vrijednosti objekta, stim da se za poslovne vrši preračunavanje naknade

( minimalna predračunska vrijednost za stambeni dio 600 KM/m2, a za poslovni 800 KM/m2.)

               

 

Prikaz troškova izdavanja dozvola za investitora iz proizvodnog sektora, na primjeru parcele u Preduzetničkoj zoni  površine 5.000 m² sa objektom površine 1.000 m2

Troškovi naknada, taksi i saglasnosti do izdavanja

lokacijskih uslova za građenje proizvodnog objekta

 

 

 

   

R.br.

Vrsta troška

Iznos troška

1

Administrativna taksa za urbanističku saglasnost

155,00 KM

               

 

Troškovi naknada, taksi i saglasnosti do izdavanja građevinske dozvole

 

 

 

   

R.br.

Vrsta troška

         Iznos troška

1

 

Administrativna taksa za građevinsku dozvolu

55,00 KM

2

Uređenje građevinskog zemljišta

VI zona: 15,00 KM/ m2 x 1000 m2 = 15.000 KM

3

Renta (pogodnost lokacije) građevinskog zemljišta

VI zona:1000 m2 x 750,00 KM/m2 x1%=7.500 KM

               

 

Troškovi do izdavanje upotrebne dozvole

 

 

 

   

R.br.

Vrsta troška

Iznos troška

1

Administrativna taksa na upotrebnu dozvolu

0,5 promila  od vrijednosti objekta

2

Komisija za tehnički pregled

0,1 % od predračunske vrijednosti objekta, minimum 150 KM

               

 

  • U narednoj tabeli dat je puni naziv zahtjeva/dokumenta koji je vezan za proces izdavanja određene dozvole koju poduzetnici koji posluju na području općine Kalesija

 

R.br.

Naziv zahtjeva/dokumenta

Web link / Priložiti formu ukoliko je definiran obrazac

1

Zahtjev za izdavanje urbanističke dozvole

Web site Općine Kalesija : www.kalesija.ba

2

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole

Web site Općine Kalesija : www.kalesija.ba

 

Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole

Web site Općine Kalesija : www.kalesija.ba

 

  • U narednim tabelama prikazani su opišiti korci koje stranka treba da poduzme ukoliko želi da izvrši promjenu namjene zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko na prostoru općine Kalesija

Promjena namjene zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko

 

 

 

   

R.br.

Korak

Opis koraka

1

Preuzimanje zahtjeva

Zahtjev dostupan je na infopultu šalter sale općine

2

Kompletiranje zahtjeva sa drugim dokumentima (posjedovni list,kopija katastarskog plana,zemljišno knjižni izvadak)

-Posjedovni list i kopija katastarskog plana se vade u šalter sali općine

-zemljišno knjižni izvadak izdaje Općinski sud  Kalesija-zemljišno knjižni ured

3

Stručnog mišljenje Komisije za izdavanje urbanističke saglasnosti

Mišljenje izdaje nadležna Komisija- postupak vodi stručni suradnik  za urbanizam

4

Obezbjeđenje zapisnika poljoprivrednog inspektora

Općinska služba kontaktira pisanim putem kantonalnog poljoprivrednog inspektora koji sačinjava zapisnik

               

 

Troškovi promjene namjene zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko

 

 

 

   

R.br.

Vrsta troška

Iznos troška

1

Trošak pretvorbe poljoprivrednog u građevinsko zemljište

Formira se kao umnožak Površine koja je predmet pretvorbe  i jedinične cijene(zavisi od kulture,klase zemljišta)

2

Naknada za rad  Komisiji za procjenu

50,00KM

3

Administrativna taksa

25,00KM

               

 

Dokumenti vezani za promjenu namjene zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko

 

 

 

   

R.br.

Naziv zahtjeva/dokumenta

Web link / Priložiti formu ukoliko je definiran obrazac

1

Zahtjev za izdavanje poljoprivredne saglasnosti

Web site Općine Kalesija : www.kalesija.ba

2

   
               

 

  • U narednim tabelama prestavljeni su opišiti koraci koje stranka treba da poduzme ukoliko želi da izvrši promjenu namjene objekta iz stambenog u poslovni na prostoru općine Kalesija

Promjena namjene objekta iz stambenog u poslovni

 

 

 

   

R.br.

Korak

Opis koraka

1

Administrativna taksa

Potrebno je uplatiti administrativnu taksu na račun Općine Kalesija, uplata se može izvršiti u Centru za pružanje usluge građanima (Šlater sala općine) ili u bilo kojoj komercijalnoj banci ili pošti.

2

Posjedovni list sa identifikacijom starog premjera

Zahtjev za izdavanje se  podnosi  na šalter  u Centru za pružanje usluga građanima (Šalter sala općine).Dokument izdaje Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove.

3

Urbanističko- građevinska dokumentacija za postojeći objekat

Obezbjeđuje investitor.

4

Projekat promjene namjene objekta

Obezbjeđuje investitor. Projekat izrađen od ovlaštenih pravnih lica za projektovanje.

5

Revizija projektne dokumentacije

Obezbjeđuje investitor. Projekat ovjeren od strane  od ovlaštenih pravnih lica za reviziju dokumentacije.

6

Vodni akti

Obezbjeđuje investitor od nadležnih organa za izdavanje vodnih akata.

7

Okolinska dozvola

Obezbjeđuje investitor od nadležnog organa za izdavanje okolinske dozvole.

8

Dokaz o uplati naknade za izgradnju skloništa

Potrebno je uplatiti administrativnu taksu, uplata se može izvršiti u Centru za pružanje usluge građanima (Šlater sala općine) ili u bilo kojoj komercijalnoj banci ili pošti.

               

 

Troškovi promjene namjene objekta iz stambenog u poslovni

 

 

 

   

R.br.

Vrsta troška

Iznos troška

1

Administrativna taksa

25,00 KM

2

Posjedovni list sa identifikacijom starog premjera

13,00 KM

3

Projekat promjene namjene objekta

Cijena zavisi od veličine korisne površine objekta , arhitektonskih zahtjeva i tržišnih uslova. Ugovorena  cijena investitora i projektanta.

4

Revizija projektne dokumentacije

Cijena zavisi od veličine korisne površine objekta , arhitektonskih zahtjeva i tržišnih uslova. Ugovorena  cijena investitora i revidenta.

6

Vodni akti

Naknadu propisuje  nadležni organa za izdavanje saglasnosti .

7

Okolinska dozvola

Naknadu propisuje  nadležni organa za izdavanje saglasnosti .

8

Dokaz o uplati naknade za izgradnju skloništa

1 % od predračunske vrijednosti poslovnog objekta

               

 

Dokumenti vezani za promjenu namjene objekta iz stambenog u poslovni

 

 

 

   

R.br.

Naziv zahtjeva/dokumenta

Web link / Priložiti formu ukoliko je definiran obrazac

1

Zahtjev za promjenu namjene objekta iz stambenog u poslovni

Web site Općine Kalesija : www.kalesija.ba

2

   
               

III Informacije o registraciji obrta i srodnih djelatnosti

3.1.      U narednoj tabeli navedeni su detaljni opišiti koraci u procesu registracije obrta i srodnih djelatnosti na području vaše općine Kalesija

Registracija obrta i srodnih djelatnosti

 

 

 

   

R.br.

Korak

Opis koraka

1

 Lična karta

Kopirati ličnu kartu i ovjeriti na šalteru 2 u šalter sali općine Kalesija/notarska kancelarija

2

Cips  prebivalište

Cips odjeljenje MUP -a  Kalesija

3

Državljanstvo

Matični ured po mjesto rođenja

4

Stručna sprema

Školska institucija

5

Uvjerenje o nekažnjavanju

Općinski sud za prekršaje

6

Poslovna sposobnost

Centar za socijalni rad po mjestu boravka

 

7

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

Općinski sud za prekršaje/ kantonalni sud Tuzla

 

8

Dokaz o nezaposlenosti

Zavod za zapošljavanje Kalesija

9

Dokaz o poslovnom prostoru

Katastar općine Kalesija/ gruntovnica općinskog suda Kalesija

10

taksa

Potrebno je uplatiti administrativnu taksu na račun Općine Kalesija, uplata se može izvršiti u Centru za pružanje usluge građanima (Šlater sala općine) ili u bilo kojoj komercijalnoj banci ili poš

11

izjava

Popunjena se ovjerava na šalteru 2 šalter sala općine Kalesija

     
               

U narednoj tabeli navedeni su nazivi dokumenata koje je neophodno podnijeti za registraciju obrta i srodnih djelatnosti.

R.br.

Naziv dokumenta

Dokument izdaje/
posjeduje

Forma dokumenta (ovjerena/neovjerena kopija/original)

Komentar

1.

Kopija lične karte

lično

Ovjerena

 

2.

Kopija prijave prebivališta CIPS

MUP PU Kalesija

Ovjerena

 

3.

Uvejrenje o  državljanstvu)  

(mjesto rođenja) Matičar

Da ili orginal

 

4

Ljekarsko uvjerenje

Ljekarska institucija

Orginal

 

5

Dokaz o školskoj spremi, stručnoj osposobljenosti ili majstorskom ispitu za planiran obrt

Nadležna školska ustanova

Orginal  ili ovjerena kopija

 

6

Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti

Centar za socijalni rad Kalesija

Orginal

 

7

Dokaz da nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti

Općinski sud Kalesija

Orginal

 

8

Uvjerenje o ne vođenju krivičnog postupka

Općinski-Kantonalni sud

Orginal

 

9

Dokaz da nije u radnom odnosu ili

obavljane dopunske djelatnosti

Biro za zapošljavannje ili potvrda o radnom odnosu

Orginal

 

10

Dokaz o posjedovanju poslovnog prostora, ili ugovor o zakupu, ako se radi poljoprivrednom obrtu  Dokaz o vlasništvu ili posjedovanju zemlje

 

Orginal

 

11

Izjava

 

Ovjerena

 

12

Administrativna taksa

 

Orginal uplatnica

 

13

     

 

3.2.      U narednoj tabeli navedeni detaljni opišiti koraci u procesu izmjene postojećeg obrta i srodnih djelatnosti na područjuopćine Kalesija

Izmjena poslovanja obrta i srodnih djelatnosti

 

 

 

   

R.br.

Korak

Opis koraka

1

Rješenje o radu

Original ili ovjerena fotokopija

2

izjava

Popunjena se ovjerava na šalteru 2 šalter sala općine Kalesija

3

Taksa

25 KM Potrebno je uplatiti administrativnu taksu na račun Općine Kalesija, uplata se može izvršiti u Centru za pružanje usluge građanima (Šlater sala općine) ili u bilo kojoj komercijalnoj banci ili pošti

4

   

5

   

   
               

U narednoj tabeli slijede nazivi dokumenata koje je neophodno podnijeti za izmjenu poslovanja obrta i srodnih djelatnosti.

R.br.

Naziv dokumenta

Dokument izdaje/
posjeduje

Forma dokumenta (ovjerena/neovjerena kopija/original)

Komentar

1.

Rješenje o radu

Općina/ stranka u postupku

original

 

2.

taksa

Stranka u postupku

Potrebno je uplatiti administrativnu taksu na račun Općine Kalesija, uplata se može izvršiti u šalter sali općine Kalesija ili u nekoj od banaka u Kalesiji

 

3.

izjava

 

opunjena se ovjerava na šalteru 2 šalter sala općine Kalesija

 

3.3.      U narednoj tabeli navedeni su  detaljni opišiti koraci u procesu prekida poslovanja obrta i srodnih djelatnosti na području općine Kalesija

Prekid poslovanja obrta i srodnih djelatnosti

 

 

 

   

R.br.

Korak

Opis koraka

1

Rješenje o radu

Original rješenje dobiveveno od službe za poljoprivredu budžet i inspekcijske poslove

2

taksa

Potrebno je uplatiti administrativnu taksu na račun Općine Kalesija, uplata se može izvršiti u Centru za pružanje usluge građanima (Šlater sala općine) ili u bilo kojoj komercijalnoj banci ili poš

3

   

4

   

5

   

   
               

U narednoj tabeli slijede nazivi dokumenata koje je neophodno podnijeti za prekid poslovanja obrta i srodnih djelatnosti.

R.br.

Naziv dokumenta

Dokument izdaje/
posjeduje

Forma dokumenta (ovjerena/neovjerena kopija/original)

Komentar

1.

Rješenje

Općina Kalesija/Podnosilac zahtjeva

original

 

2.

taksa

Potrebno je uplatiti administrativnu taksu na račun Općine Kalesija, uplata se može izvršiti u Centru za pružanje usluge građanima (Šlater sala općine) ili u bilo kojoj komercijalnoj banci ili poš

original

 

3.

     

 

3.4.      U narednim tabelama predstavljene su vrste taksi/naknada koje je potrebno uplatiti za različite namjene i pripadajuće iznose, te podatke o načinu plaćanja taksi.

R.br.

Vrsta/namjena takse/naknade (registracija samostalne djelatnosti, izdavanje odobrenja za rad za stambene prostore, minimalna tehnička opremljenost i sl.)

Visina takse/naknade KM

1.

                        Taksa za registraciju samostalne djelatnosti, izdavanje odobrenja za rad

100

2.

                        Taksa za minimalno tehničke uslove za rad ugostiteljske  djelatnosti

150

3.

   

 

Takse se plaćaju na račun broj:

 

Općine Kalesija

Svrha uplate:

 

Odobrtenje za rad

Primalac: 

 

Općina Kalesija

Vrsta prihoda:

 

Poziv na broj:

 

3.5.      U nastavku slijede informacije o načinu predaje prikupljene dokumentacije za registraciju/izmjenu/prekid poslovanja, rokovima i kontakt podatke zaduženih službi koje mogu pružiti više informacija.

Gdje predati zahtjev sa pratećom dokumentacijom i potvrdama o uplaćenim taksama

                            Šalter sala općine Kalesija

Rok za rješavanje urednog predmeta

(broj dana)

15 dana

Rok za pregledanje zahtjeva i izdavanje poziva/saopćenja za dopunu dokumentacije

(broj dana)

7 dana

Rok za dostavljanje rješenja

(broj dana)

7 dana

Rok za početak rada obrtnika

(broj dana)

30 dana

 

Naziv službe koja može pružiti dodatne informacije

Služba za privredu i

Kontakt podaci službe: adresa, broj telefona, e-mail adresa, web portal

ul. Ptriotske lige br.15.

035 367-729

Molimo da uz popunjeni obrazac, u elektronskoj formi dostavite i sve raspoložive zahtjeve, dokumente i obrasce vezane za proces registracije/izmjene/prekid poslovanja obrta i srodnih djelatnosti, kako bi se isti učinili dostupnim za preuzimanje na info pultu.

IV Informacije o okviru za investiranje

  • U narednoj tabeli date su neophodne informacije o troškovima komunalnih i telekomunikacijskih usluga na području općine Kalesija.

Troškovi komunalnih i telekomunikacijskih usluga u općini Kalesija

Vrsta usluge

Cijena

 

 

Električna energija

VT -0,28 KM/kWh –  za pravna lica

MT-0,14 KM/kWh –  za pravna lica

 

 

Voda

 

za pravna lica 2,3 KM/m3

 

 

Kanalizacija

 

za pravna lica 1,05 KM/m3

 

 

Otpad

20 KM-pražnjenje kontejnera 1,1 m3

50 Km -pražnjenje kontejnera 5 m3

 

 

 

Grijanje

5,60 KM/m2-pravna lica

 

 

Fiksna telefonija

 1 KM BH Telekom

 

 

 

Internet

1 KM  BH Telekom

 

 

 

V Informacije o poslovnim zonama

5.1.      U narednoj tabeli date su neophodne informacije o poslovnim zonama na području općine Kalesija.

 

I.

Naziv zone

 

Poslovna zona Kalesija Gornja

 

Vrsta zone

(zelena ili smeđa)

 

Zelena

 

Namjena

 

Poduzetničko-zanatska

 

Vlasništvo

(općinsko, privatno, mješovito…)

 

općinsko

 

Površina zone

 

15,0  h

 

Broj i površina objekata

 

8 objekata

 

Planska dokumentacija

(navesti kojom planskom dokumentacijom se raspolaže)

 

Plan parcelacije

 

Infrastruktura

(navesti postojeću infrastrukturu)

-obezbijeđeno vodosnabdijevanje

-obezbijeđeno napajanje električnom energijom

– izgrađen dio fekalne kanalizacije

– izgrađen dio poduzetničke putne infrastrukture

 

Olakšice za korisnike zone

 

 

Kontakt

Općina Kalesija

Služba za privredu i budžet

Abdulah Gutić, pomoćnik načelnika

tel. 035 /367-725

 

 

Fotografija zone

(fotografiju je moguće dostaviti i kao zaseban JPEG dokument ili je učitati ovdje)

 

 

 

II.

Naziv zone

Industrijska zona Kalesija

 

 

Vrsta zone

(zelena ili smeđa)

 

Zelena

 

Namjena

Mješovita (Poduzetničko-znatska i  industrijska )

 

 

Vlasništvo

(općinsko, privatno, mješovito…)

 

općinsko

 

Površina zone

 

Broj i površina objekata

 

22

 

Planska dokumentacija

(navesti kojom planskom dokumentacijom se raspolaže)

 

Plan parcelacije

 

Infrastruktura

(navesti postojeću infrastrukturu)

 

-obezbijeđeno vodosnabdijevanje

-obezbijeđeno napajanje električnom energijom

– izgrađena fekalna kanalizacija

– izgrađena  poduzetnička putna infrastruktura

 

Olakšice za korisnike zone

 

 

Kontakt

Općina Kalesija

Služba za privredu i budžet

Abdulah Gutić, pomoćnik načelnika

tel. 035 / 367-725

 

Fotografija zone

(fotografiju je moguće dostaviti i kao zaseban JPEG dokument ili je učitati ovdje)

 

VI Informacije o lokacijama za prodaju/zakup

6.1.      U narednoj tabeli imate neophodne informacije o poslovnim lokacijama na području općine Kalesija.

Napomena: Pod lokacijama se misli na sve one koje nisu dio postojeće poslovne zone, ali su, također, raspoložive za poslovne svrhe, te su pod nadležnošću  Općine.

 

Vrsta

(zemljište/objekat)

Vlasništvo (općinsko, privatno, mješovito…)

Površina zemljišta/objekta

Adresa lokacije

Raspoloživa infrastruktura

Kontakt podaci

           
           
           
           

 

VII Informacije o investicionim projektima

7.1.      Kroz tabelarni prikaz dat u nastavku osigurate su neophodne informacije o investicionim projektima zasnovanim na potencijalima općine Kalesija, a koji bi mogli privući pažnju investitora.

Naziv projekta

 

Unaprjeđenje infrastrukturnih uslova razvoja Poslovne zone Kalesija Gornja

 

Nosilac projekta

(navesti nivo vlasti/institucije/ustanove koji su kreatori i realizatori projekta)

Općina Kalesija

Opis lokacije projekta

(navesti adresu, poslovnu zonu, raspoloživu infrastrukturu i sl.)

 

 Poslovna zona Kalesija Gornja se nalazi u neposrednoj blizini željezničke pruge Tuzla-Zvornik, na mjestu ukrštanja  magistralne ceste M-4 Tuzla-Zvornik i regionalne ceste Kalesija-Sapna. Površina zone iznosi 15 ha, od čega je 12,5 ha dodijeljeno na korištenje radi izgradnje poslovnih i proizvodnih objekata. Značajan broj objekata je u fazi izgradnje, čija se izgradnja ne odvija željenom dinamikom, nizak stepen uređenosti  poduzetničke infrastrukture doprinosi ovakvom stanju unutar zone.  Imajući u vidu geografski položaj poslovne zone i značaj komunikacija pored kojih se nalazi, između ostalog projektom se postiže pozitivan efekat na način što će za prolaznike odavati dobar primjer partnerskog pristupa lokalne zajednice i ministrastva po pitanju razvoja poduzetništva.

 

 

 

 

I Informacije o ključnim privrednim subjektima

 

 

 

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map