Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

REVIZIJA GLAVNIH PROJEKATA

Datum: 29.06.2017. 13:23

 

 

 

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                                     

Stručna služba općinskog načelnika                                                   

Broj: 02-05-2-4018-5/17

Kalesija, 22.06.2017. godine

 

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku usluga putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

 

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se ugovor za nabavku usluga „REVIZIJA GLAVNIH PROJEKATA“ dodjeljuje ponuđaču JP za prostorno planiranje i uređenje gada „Zenica“ d.o.o. Zenica, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 2.599,74 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

 

Član 2.

Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-05-2-4018/17, od 01.06.2017. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-2-22-3-15/17, od 01.06.2017. godine na portalu javnih nabavki.

 

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-05-2-4018-1/17, od 01.06.2017. godine.

U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

 

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

 

    • ukupan  broj pristiglih ponuda 6;
    • da nije bilo neblagovremenih ponuda;

 

  • da su tri ponude prihvatljive;
  • da su tri ponude neprihvatljive;

 

 

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

 

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

 

Ponuđač JP za prostorno planiranje i uređenje gada „Zenica“ d.o.o. Zenica dostavio u predmetnom postupku javne nabavke usluga „REVIZIJA GLAVNIH PROJEKATA“ prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, koja nakon provedene e-aukcije iznosi 2.599,74 KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

 

 

Dostavljeno:

–          arhivi,

–          svim učesnicima u postupku,

 

OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                                                                 _______________________

                                                                                                                                                                                           Sead Džafić

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map