Općinsko pravobranilaštvo

Unutrašnja organizacija Općinskog pravobranilaštva utvrdjuje se na način da se obezbjedi:

– efikasno ostvarivanje svih radnih zadataka Pravobranilaštva,
– racionalno korištenje stručnih znanja i sposobnosti kadrova Pravobranilaštva,
– ostvarivanje koordinacije rada i saradnje Pravobranilaštva sa drugim službama i općinskim organima,
– ostvarivanje efikasnosti rukovodjenja i odgovornosti u radu Pravobranilaštva.

Općinsko pravobranilaštvo vršit će poslove:

– pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Općine, njenih organa, drugih državnih organa i fondova koje imaju svojstvo pravne osobe, mjesnih zajednica, a finansiraju se iz budžeta Općine i u odnosu na njih Općina vrši osnivačka prava,
– zaštite imovine i imovinskih interesa javnih preduzeća i drugih pravnih osoba, koje, po zakonu osniva Općina, ako je to aktom o osnivanju predvidjeno,
– pružanja stručne pomoći u rješavanju pitanja imovinsko-pravne prirode, i daje mišljenja u vezi sa zaključivanjem ugovora imovinsko-pravne prirode,
– zastupanja društveno pravnih lica i drugih organa u svim sudskim postupcima i upravnom postupku u skladu sa zakonom.

Pravobranilaštvo prati i proučava društvene odnose i pojave od interesa za ostvarivanje svojih funkcija i daje Općinskom vijeću Kalesija i drugim nadležnim organima i službama prijedloge za sprečavanje društveno štetnih pojava i za učvršćivanje zakonitosti.

Sredstva za rad Pravobranilaštva obezbjedjuju se u Budžetu općine Kalesija

Općinski pravobranilac predstavlja Općinsko pravobranilaštvo, rukovodi njegovim radom i vrši druga prava i dužnosti utvrdjene Zakonom, drugim propisima i općin aktima.

Pravobranilac ima zamjenika i pomoćnike.

Sistematizaciju poslova i zadataka Pravobranilaštva, utvrdjuje Pravilikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Općinski pravobranilac, uz saaglasnost Općinskog načelnika.

Zamjenik i pomoćnik Pravobranioca vrše poslove iz djelokruga Pravobranilaštva koje im odredi Općinski pravobranilac.

U zastupanju pred sudovima i drugim organima zamjenik ima ovlašteja koja mu odredi Pravobranilac.

Za Općinskog pravobranioca i njegove zamjenike može biti imenovan državljanin Bosne i Hercegovine, koji je diplomirani pravnik i ima položen pravosudni ispit i iskustvo o radu na imovinsko pravnim poslovima u Pravobranilaštvu, pravosudnim organima i drugim državnim organima, preduzećima – društvima i drugim pravnim subjektima, u trajanju najmanje dvije godine i koji posjeduje moralne osobine za obavljanje službe Pravobranioca.