Općinsko vijeće

Nadležnosti općinskog vijeća

Općinsko vijeće u okviru svojih nadležnosti:

 • priprema i dvotrećinskom većinom glasova usvaja Statut Općine,
 • usvaja budžet i izvještaj o izvršenju budžeta Općine,
 • utvrđuje općinsku politiku u okviru nadležnosti općine i prati njeno ostvarivanje,
 • donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe, te provedbene planove, uključujući zoniranje,
 • donosi propise o porezima, taksama, naknadama i doprinosima općine u skladu sa zakonom,
 • donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom Općine,
 • donosi odluke o zaduživanju,
 • donosi programe uređenja građevinskog zemljišta,
 • donosi plan korištenja javnih površina,
 • donosi odluke o osnivanju i ukidanju mjesnih zajednica,
 • donosi odluke o organizaciji mjesne samouprave i nazivima ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta,
 • donosi odluke o udruživanju općina u savez i druge oblike organiziranja,
 • donosi odluke o proglašenju praznika Općine,
 • donosi Odluku o grbu i zastavi,
 • donosi Odluke o priznanjima i nagradama Općine,
 • bira i razrješava predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća,
 • osniva radna tijela Vijeća, utvrđuje njihov broj, naziv i nadležnosti, sastav, broj članova i način rada i razrješava njihove članove u skladu sa Zakonom,
 • daje autentično tumačenje propisa i akata Općinskog vijeća,
 • donosi odluke o raspisivanju referenduma,
 • donosi Odluku o javnom redu i miru i Odluku o određivanju radnog vremena u određenim djelatnostima,
 • analizira stanje javnog reda i mira, sigurnost ljudi i imovine,
 • razmatra i usvaja Program rada Općinskog vijeća,
 • razmatra godišnje izvještaje o provođenju politike Općine i aktivnostima načelnika/ce,
 • razmatra i usvaja godišnji Program rada Načelnika i prati njegovu realizaciju,
 • pokreće i razmatra inicijativu za pokretanje postupka opoziva Općinskog načelnika/ce i donosi odluke o pokretanju postupka opoziva Općinskog načelnika/ce,
 • osniva preduzeća i ustanove za obavljanje poslova od interesa za Općinu,
 • odlučuje o prestanku javnih ustanova i drugih pravnih lica u skladu sa zakonom,
 • donosi poslovnik o svom radu,
 • obrazuje komisiju koja u drugom stepenu rješava po žalbama protiv prvostepenih rješenja Općinskog načelnika/ce donesenih na osnovu ovog Statuta i propisa Općinskog vijeća tamo gdje ne postoji drugostepeni organ,
 • donosi Odluku o osnivanju Općinskog pravobranilaštva,
 • imenuje i razrješava Općinskog pravobranioca i njegovog zamjenika,
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

Članovi Općinskog vijeća odgovaraju za ustavnost i zakonitost akata koje Općinsko vijeće donosi u okviru svojih nadležnosti.

Općinsko vijeće 2020 – 2024

Pogledajte cjelokupan saziv