Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Zahtjev za osnovno osiguranje po Zakonu o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica

Datum: 20.01.2017. 10:49

Uz zahtjev koji možete downloadati sa linka na kraju ovog teksta, potrebno je priložiti sljedeće dokumente :

1.Uvjerenje/ potvrda o pripadnosti u OSARBIH

2.Izvod iz MKR-ih ne stariji od 6 mjeseci

3.Ovjerena fotokopija CIPS lične karte i prijave mjesta
prebivališta

4.Izvod iz MKV-ih ne stariji od 6 mjeseci

5.Potvrda nadležne Službe za zapošljavanje

6.Potvrda nadležne Poreske uprave

7.Potvrda nadležne službe PIO / MIO, a za podnosioce
zahtjeva koji su do aprila 1992. godine bili u radnom
odnosu na području koje sada obuhvata Republiku Srpsku
potrebno je pribaviti dokaz od Zavoda PIO RS

8.Potvrda nadležnog organa socijalne zaštite

9.Potvrda nadležne Službe BIZ-a

10.Potvrda nadležnog organa za katastar (prema mjestu
sadašnjeg i prijeratnog prebivališta stranke)

11.Potvrda nadležnog zemljišno knjižnog ureda (prema mjestu
sadašnjeg i prijeratnog prebivališta stranke), ukoliko za
određeno područje ne postoji zemljišne knjige o tome
pribaviti potvrdu nadležnog Suda

12.Ovjerena izjava stranke o tome da li su on i njegov
bračni ili vanbračni partner korisnici inostrane penzije
ili druge naknade od druge države

13.Izjava stranke i dva svjedoka da podnosilac zahtjeva nije
u radnom odnosu, da nema redovnih mjesečnih primanja i da
stalno živi na području BiH

14.Potvrda banke sa brojem tekućeg računa

NAPOMENA: Dokumenta iz tačke 3 do 13 neophodno je pribaviti i za bračnog / vanbračnog partnera podnosioca zahtjeva
Zahtjevi se predaju na protokolu u centru za pružanje usluga građanima a sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon broj 035 631 262 lokal 209 kod referenta za evidenciju, obračun i isplatu prava boračko-invaldiske zaštite

Hasreta Halilčević

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map