Zahtjev za upis u MKV- vjenčanje

Ukoliko su budući bračni partneri državljani BiH, za sklapanje braka potrebni su sljedeći dokumenti:

1. BUDUĆI BRAČNI PARTNERI
– Izvod iz Matične knjige rođenih
– Uvjerenje o državljanstvu
– Uvjerenje o bračnom stanju
– Obavještenje o prebivalištu (CIPS PBA3 Obrazac)
– Ovjerena fotokopija lične katrte ili putne isprave

2. SVJEDOCI NA VJENČANJU
– Obavještenje o prebivalištu (CIPS PBA3 Obrazac)
– Ovjerena fotokopija lične karte ili putne isprave

3. UPLATA PROPISANE TAKSE

Ukoliko je jedan od budućih bračnih partnera strani državljanin, za sklapanje braka potrebni su sljedeći dokumenti:

Strani državljanin:

Svi dokumenti moraju biti izdati u skladu sa Bečkom ili Haškom konvencijom, odnosno na internacionlnim obrascima ili nacionalni obraci nadovjereni sa aposttile pečatom u državi izdavanja.
1. Izvod iz MKR – internacionalni obrazac (država rođenja lica)
2. Uvjerenje o državljanstvu
3. Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju
4. Prijava prebivališta ili Uvjerenje o prebivalištu
5. Ovjerena fotokopija identfikacionog dokumenata (Lična karta ili pasoš) – za identifikaciju
6. Prijava boravka u BiH
7. Uvjerenje/Potvrda da će se priznati brak između bračnih partnera zaključen u BiH tzv. Nulla ostea-dozvola strane države da lice može zaključiti brak sa državljaninom BiH u BiH i da će tako zaključeni brak biti priznat od strane iste.
Svi dokumenti moraju biti u originalu i prevedeni od strane ovlaštenog sudskog tumača u FBiH (izuzetak: kopija LK ili pasoša, te kopija prijave boravka u BiH za koje se traži samo ovjera kod nadležnog organa u BiH).

Dokumetacija za BP državljnina BiH:
1. Izvod iz MKR
2. Uvjerenje o državljanstvu
3. Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju
4. Prijava prebivališta PBA3
5.Ovjerena fotokopija identfikacionog dokumenata (Lična karta ili pasoš) – za identifikaciju

Svjedoci:
1. Prijava prebivališta PBA3
2. Ovjerena fotokopija identfikacionog dokumenata (Lična karta ili pasoš) – za identifikaciju

Ovlašteni prevodilac ili tumač: U slučaju da jedno od navedenih lica ne poznaje niti ijedan službeni jezik u Bosni i Hercegovini

Vjenčanje se zakazuje kod HAMZIĆ JUSO – Stručni savjetnik za građanska stanja – matičar u matičnom uredu Kalesija, Tel: 035/367-736 i Avdić Admir – Stručni saradnik za građanska stanja-matičar u Matičnom uredu Tojšići, tel: 035/635-458