Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Odluka o poništenju Oglasa za podnošenje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava na ime pomoći u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih kategorija stanovništva na području općine Kalesija

Datum: 9.12.2019. 11:45

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

           Tuzlanski kanton

       OPĆINA KALESIJA

    OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-05-2-1696-4/19

Datum:04.12.2019. godine

            Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (“Službene novine FBiH” br. 49/06 i 51/09), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik Općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13)  i Odluke o budžetu Općine Kalesija za 2019. godinu (“Službeni glasnik Općine Kalesija” br.1/19) Općinski načelnik, dana 04.12.2019. godine, d o n o s i

O D L U K U

o poništenju Oglasa

za podnošenje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava na ime pomoći u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih kategorija stanovništva na području općine Kalesija

Član 1.

            Poništava se Oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava na ime pomoći u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih kategorija stanovništva na području općine Kalesija, objavljen na web portalu Općine Kalesija i oglasnoj ploči Općine Kalesija dana 15.07.2019. godine.

Član 2.

            Odluku objaviti na web portalu Općine Kalesija i oglasnoj ploči Općine Kalesija.

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić dipl.ecc.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map