2.Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2017. godinu

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-05-7-2/17
Datum:27.04.2017. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2017. godinu, općinski Načelnik, donosi

 

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Plana nabavki općine Kalesija za 2017. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2017. godinu se mijenja tako što se u dijelu USLUGE ubacuje nova pozicija broj 19 koja glasi „Energetski pregled (audit) zgrade JU Centar za socijalni rad Kalesija“.

Procijenjena vrijednost nabavke bez uračunatog poreza na dodanu vrijednost je 1.500,00 KM.

Zaključivanje ugovora o nabavci radova će se provesti putem direktnog sporazuma, sredstva za predmetnu nabavku su obezbijeđena u Bužetu za 2017. godinu, ekonomski kod 613915 – Izadaci za izradu projektne i prostorno-planske dokumentacije, period realizacije ugovora april-maj.

 

II

Ova odluka će se objaviti na web stranici ugvornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabvaki.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

________________________
Sead Džafić