Služba za komunalne poslove i civilnu zaštitu

Poslovi Službe za komunalne poslove i civilnu zaštitu vrše se u okviru dva odsjeka i to:

  1. Odsjek za civilnu zaštitu i
  2. Odsjek za protivpožarnu zaštitu – TVJ
  3. Odsjek za komunalne poslove

Odsjek za civilnu zaštitu

Odsjek za civilnu zaštitu organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje na području općine;
izrađuje procjenu ugroženosti za područje općine;
priprema program zaštite i spašavnja od prirodinih i drugih nesreća u općini;
predlaže plan zaštite i spašavanja od prirodinih i drugih nesreća u općini;prikupljanje podataka o svim vrstama pojava i opasnosti koje mogu dovesti do prirodne ili druge nesreće, kao i podataka o posljedicama koje su nastale pojavom prirodne ili druge nesreće po ljude i materijalna dobra na ugroženom području, obradu tih podatka i njihove distribucije nadležnim organima vlasti i pravnim licima, prenošenje naredbi Štaba civilne zaštite u vrijeme funkcioniranja tog štaba formiran je Operativni centar civilne zaštite (121) (pozivi sa područja Općine besplatni) ili 035/631-162 koji je sastavni dio Službe CZ. prati stanje priprema za zaštitu spašavanje i predlaže mjere za unapređenje organizovanja i osposobljavanja civilne zaštite;
organizuje, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite; organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja, predlaže program samostalnih vježbi;
izrađuje elaborat za izvođenje vježbi civilne zaštirte u općini;
popuna ljudstvom štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite, određivanje povjerenika civilne zaštite i osiguravanje njihovog opremanja materijalno- tehničkim sredstvima, izvođenje i praćenje realizacije njihove obuke;pripremanje propisa u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti općine;
organizovanje, vođenje propisane evidencije i vršenje drugih poslova zaštite i spašavanja, u skladu sa zakonom i drugim
propisima i općim aktima.

Odsjek za protivpožarnu zaštitu

Vrši poslove zaštite od požara i to: pripremanje i provođenje preventivnih mjeraa u svim sredinama, objektima, mjestima i prostorima gdje postoji mogućnost nastanka požara; organizovanje i pripremanje snaga za gašenje požara; organizovanje osmatranja i uzbunjivanja o pojavama požara; gašenje i lokaliziranje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara iz objekata i područja ugroženih požarom; izrada planova zaštite od požara; izrada plana obuke i fizičke pripremljenosti vatrogasaca i vršenje obuke; priprema izvještaja, informacija i drugih materijala o stanju zaštite od požara; servisiranje vatrogasnih aparata i opreme za treća lica i vršenje i drugih poslova zaštite od požara u skladu sa zakonom i drugim propisima.Odsjek za protivpožarnu zaštitu će, u organizacionom smislu djelovati kao Teritorijalna vatrogasna jedinica, dok se ne donese poseban zakon koji će regulisati tu oblast.

Odsjek za komunalne poslove

Odsjek za komunalne poslove izvršava zakone, odnosno vrši stručne i druge upravne poslove koji se odnose na Zakon o komunalnoj djelatnosti, pružanje usluga od interesa za pravna i fizička lica, finansiranje građenja i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine a naročito snadbijevanje pitkom vodom, odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda, snadbijevanje toplotnom energijom, obavljanje javnog prijevoza putnika, održavnje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih parking prostora i javnih garaža, održavanje grobalja, obavljanje pogrebnih poslova, tržnice i pijace, održavanje javne rasvjete, dekorisanje, obavljanje dimnjačarskih poslova i dr.