Iskop eksploatacionog bunara BK4

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-05-2-5922-5/17
Kalesija, 24.10.2017. godine

 

Na osnovu člana 69. stav 3. i člana 70. stav 1, 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), u postupku za nabavku radova „Iskop eksploatacionog bunara BK4“ putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik donosi

ODLUKU
o poništenju postupka javne nabavke

Član 1.

Poništava se postupak za nabavku radova „Iskop eksploatacionog bunara BK4“, iz razloga neusklađenosti i nepreciznosti predmjera radova i tenderske dokumentacije sa projektom za iskop eksploatacionog bunara BK4 na izvorištu Krušik.

Član 2.

Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba).

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-05-2-5922/17, od 10.10.2017. godine. Postupak nabavke je objavljen putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-3-44-3-43/17, od 10.10.2017. godine i ispravka obavještenja o nabavci broj: 52-1-3-44-8-47/17 od 23.10.2017. godine na portalu javnih nabavki.

Kriterij za dodjelu Ugovora je najniža cijena ponude.

Ugovorni organ je u skladu sa Upustvom o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacioni sistem “e-nabavke“ (“Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14 i 53/15) tendersku dokumentaciju objavio na portalu javnih nabavki.

Jedan ponuđač je postavio pitanje koje se odnosi na najasnoće i napreciznost u definisanju materijala koji se ugrađuju, a koji doprinosi konačnoj cijeni ponude.

Ugovorni organ je izvršio izmjenu i dopunu tenderske dokumentacije broj: 02-1-05-2-5922-3/17 od 20.10.2017. godine i objavio je na portalu javnih nabavki dana 23.10.2017. godine.

Međutim, dodatnim pregledom tenderske dokumentacije uočene su još neke dodatne neusklađenosti i nepreciznosti u samom opisu i predmjeru radova tako da je ugovorni organ bio prinuđen da poništi postupak javne nabavke.

Nakon što se izvrši dodatno usaglašavanje i ispravljanje tenderske dokumentacije i predmjera radova ugovorni organ će ponovo objaviti javnu nabavku za „Iskop eksploatacionog bunara BK4“.

U skladu sa navedenim odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana objavljivanja ove odluke.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić