8.Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2017. godinu

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-05-7-9/17
Datum: 11.08.2017. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2017. godinu, općinski Načelnik, donosi

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Plana nabavki općine Kalesija za 2017. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2017. godinu se mijenja na sljedeći način:

    1. U okviru stavke 9 Asfaltiranje loklanih puteva dodaje se nova stavka 9.1 Asfaltiranje lokalnih puteva (MZ Prnjavor, Miljanovci, Sarači-Lipovice), Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 58.250,00KM, vrsta postupka je otvoreni postupak, period pokretanja avgust i zaključenja ugovora je septembar mjesec, finansiranje iz budžeta općine 615117-Asfaltiranje lokalnih puteva, CPV 45233220-7.
    2. Dodaje se nova stavka 24 Unapređenje uslova razvoja Proizvodno-poslovne zone Kalesija Grad, Kalesijsko polje i Ćeteništa (Izgradnja saobraćajnica i odvodnja otpadnih voda), Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 124.573,00KM, vrsta postupka je otvoreni postupak, period pokretanja avgust i zaključenja ugovora je septembar mjesec, finansiranje na osnovu zaključenog Ugovora između Općine Kalesija i Federalnog minisrstva razvoja, poduzetništva i obrta broj: 02-05-1489 od 30.06.2017. godine i iz budžeta općine 615117-Učešće u finansiranju projekata međun.i domać.organizac., CPV 45233000-9.

II

Ova odluka će se objaviti na web stranici ugvornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabavki.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK
________________________
Sead Džafić