9.Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2017. godinu

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-05-7-10/17

Datum: 17.08.2017. godine

 

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2017. godinu, općinski Načelnik, donosi

O D L U K U

o izmjeni i dopuni Plana nabavki općine Kalesija za 2017. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2017. godinu se mijenja na sljedeći način:

 

  1. Dodaje se nova stavka 22 Izrada elaborata sanitarne zaštite izvorišta „Krušik“, općina Kalesija, Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 6.000,00KM, vrsta postupka je direktni postupak, period pokretanja avgust i zaključenja ugovora je avgust mjesec, finansiranje iz budžeta općine 613915. CPV 71241000-9.
  2. Dodaje se nova stavka 13 Nabavka oznaka za taxi stajališta, Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 1.200,00KM, vrsta postupka je direktni postupak, period pokretanja septembar i zaključenja ugovora je septembar mjesec, finansiranje iz budžeta općine 613329. CPV 34992200-9.
  3. Dodaje se nova stavka 25 Uređenje dječijeg parka i pješačke staze Spreča, Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 5.900,00KM, vrsta postupka je direktni postupak, period pokretanja septembar i zaključenja ugovora je septembar mjesec, finansiranje iz budžeta općine 613329. CPV 45236210-5.
  4. Dodaje se nova stavka 14 Nabavka uređaja za kontrolu radnog vremena, Procijenja vrojednost nabavke bez PDV-a je 3.000,00KM. vrsta postupka je direktni postupak, period pokretanja oktobar i zaključenja ugovora je oktobar mjesec, finansiranje iz budžeta općine 821311. CPV 35125200-8.
  5. Dodaje se nova stavka 26 Elektroinstalaterski radovi na zgradi vodovoda, Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 2.100,00KM, vrsta postupka je direktni postupak, period pokretanja oktobar i zaključenja ugovora je oktobar mjesec, finansiranje iz budžeta općine 821211. CPV 45310000-3.
  6. Dodaje se nova stavka 27 Iskop eksploatacionog bunara BK4, Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 52.120,00KM, vrsta postupka je otvoreni postupak, period pokretanja oktobar i zaključenja ugovora je oktobar mjesec, finansiranje iz budžeta općine 821211. CPV 45245000-6.
  7. Briše se stavka 18. u dijelu usluge.
  8. Dodaje se nova stavka 15 Nabavka polovnog vozila, Procijenja vrojednost nabavke bez PDV-a je 6.000,00KM. vrsta postupka je direktni postupak, period pokretanja oktobar i zaključenja ugovora je oktobar mjesec, finansiranje iz budžeta općine 821311. CPV 34115300-9.

II

Ova odluka će se objaviti na web stranici ugvornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabavki.

 

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

________________________

Sead Džafić