Izgradnja montažne nadstrešnice sa osmatračnicom

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-1-05-2-6318-5/17
Datum: 20.11.2017. godine

 

Na osnovu člana članu 69. stav 2. alineja e), člana 70. stav 1, 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku roba putem konkurentskog zahtjeva, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU
o poništenju postupka javne nabavke

Član 1.
Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se poništava postupak javne nabavke radova „Izgradnja montažne nadstrešnice sa osmatračnicom“.

Član 2.
Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.
Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-05-2-6318/17, od 08.11.2017. godine. Postupak nabavke je proveden konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-7-3-54-3-52/17, od 08.11.2017. godine na portalu javnih nabavki.
Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-1-05-2-6318-1/17, od 08.11.2017. godine.

U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.
U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

– da je ukupan broj pristiglih ponuda 3;
– da je blagovremeno zaprimljeno 3 ponude;
– da nije bilo neblagovremenih ponuda;
– da su sve ponude prihvatljive;

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.
U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.
Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:
ponuda ponuđača „Dinamico“ d.o.o. Kalesija ocijenjena kao prihvatljiva i sa najnižom cijenom, i obzirom da je ta cijena znatno veća od procijenjene vrijednosti tj. za oko 27% ugovorni organ poništava postupak javne nabavke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.

OPĆINSKI NAČELNIK

______________________
Sead Džafić