IZRADA GLAVNIH PROJKATA

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

Stručna služba općinskog načelnika

Broj: 02-05-2-4344-6/17

Kalesija, 07.08.2017. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku usluga putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se ugovor za nabavku usluga „IZRADA GLAVNIH PROJKATA“ za:

LOT 1 – Izrada glavnog projekta pješačke staze sa odvodnjom površinske vode sa kolovoza i pješačke staze pored magistralne ceste II reda Međaš-Dubrave-Živinice oznake M-212 dionica Međaš raskršće-pista Masle;

dodjeljuje ponuđaču „AIK-Inženjering“ d.o.o. Banovići, koji je dostavio ponudu sa najnižim cijenom u iznosu od 2.925,00KM sa uključenim iznosom PDV-a.

Član 2.

Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-05-2-4344/17, od 29.06.2017. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-2-30-3-24/17; Objavljeno dana: 04.07.2017. godine i ispravka obavještenja: 52-1-2-30-8-25/17 od 12.07.2017. godinena portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-05-2-4344-1/17, od 29.06.2017. godine.

U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

LOT 1 – Izrada glavnog projekta pješačke staze sa odvodnjom površinske vode sa kolovoza i pješačke staze pored magistralne ceste II reda Međaš-Dubrave-Živinice oznake M-212 dionica Međaš raskršće-pista Masle,

  • ukupan broj pristiglih ponuda 5;
  • da nije bilo neblagovremenih ponuda;

 

 • da su tri ponude prihvatljive;
 • da je jedna ponuda neprihvatljiva;

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

Ponuđač „AIK-Inženjering“ d.o.o. Banovići dostavio u predmetnom postupku javne nabavke usluga „IZRADA GLAVNIH PROJKATA“ za LOT 1 – Izrada glavnog projekta pješačke staze sa odvodnjom površinske vode sa kolovoza i pješačke staze pored magistralne ceste II reda Međaš-Dubrave-Živinice oznake M-212 dionica Međaš raskršće-pista Masle, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, po cijeni od 2.925,00KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda..

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Dostavljeno:

– arhivi,

– svim učesnicima u postupku,

 

OPĆINSKI NAČELNIK

_______________________

Sead Džafić

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

Stručna služba općinskog načelnika

Broj: 02-05-2-4344-7/17

Kalesija, 07.08.2017. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku usluga putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se ugovor za nabavku usluga „IZRADA GLAVNIH PROJKATA“ za:

LOT 2 – Izrada glavnog projekta za izgradnju hladnjače;

dodjeljuje ponuđaču „Atrius Projekt“ d.o.o. Živinice, koji je dostavio ponudu sa najnižim cijenom u iznosu od 8.190,00KM sa uključenim iznosom PDV-a.

Član 2.

Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-05-2-4344/17, od 29.06.2017. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-2-30-3-24/17; Objavljeno dana: 04.07.2017. godine i ispravka obavještenja: 52-1-2-30-8-25/17 od 12.07.2017. godinena portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-05-2-4344-1/17, od 29.06.2017. godine.

U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

LOT 2 – Izrada glavnog projekta za izgradnju hladnjače,

  • ukupan broj pristiglih ponuda 4;
  • da nije bilo neblagovremenih ponuda;

 

 • da su dvije ponude prihvatljive;
 • da su dvije ponuda neprihvatljiva;

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

Ponuđač „Atrius Projekt“ d.o.o. Živinice dostavio u predmetnom postupku javne nabavke usluga „IZRADA GLAVNIH PROJKATA“ za LOT 2 – Izrada glavnog projekta za izgradnju hladnjače, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, po cijeni od 8.190,00KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda..

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Dostavljeno:

– arhivi,

– svim učesnicima u postupku,

 

OPĆINSKI NAČELNIK

_______________________

Sead Džafić

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

Stručna služba općinskog načelnika

Broj: 02-05-2-4344-8/17

Kalesija, 07.08.2017. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku usluga putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se ugovor za nabavku usluga „IZRADA GLAVNIH PROJKATA“ za:

LOT 3 – Izrada elaborata o geotehničkim karakteristikama terena i izrada glavnog projekta sanacije klizišta u naselju Lipovice;

dodjeljuje ponuđaču „Georad“ d.o.o. Tuzla, koji je dostavio ponudu sa najnižim cijenom u iznosu od 9.114,30KM sa uključenim iznosom PDV-a.

Član 2.

Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-05-2-4344/17, od 29.06.2017. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-2-30-3-24/17; Objavljeno dana: 04.07.2017. godine i ispravka obavještenja: 52-1-2-30-8-25/17 od 12.07.2017. godinena portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-05-2-4344-1/17, od 29.06.2017. godine.

U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

LOT 3 – Izrada elaborata o geotehničkim karakteristikama terena i izrada glavnog projekta sanacije klizišta u naselju Lipovice,

  • ukupan broj pristiglih ponuda 4;
  • da nije bilo neblagovremenih ponuda;

 

 • da su tri ponude prihvatljive;
 • da je jedna ponuda neprihvatljiva;

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

 

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

Ponuđač Georad“ d.o.o. Tuzla dostavio u predmetnom postupku javne nabavke usluga „IZRADA GLAVNIH PROJKATA“ za LOT 3 – Izrada elaborata o geotehničkim karakteristikama terena i izrada glavnog projekta sanacije klizišta u naselju Lipovice, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, po cijeni od 9.114,30KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda..

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Dostavljeno:

– arhivi,

– svim učesnicima u postupku,

 

OPĆINSKI NAČELNIK

_______________________

Sead Džafić