Izrada glavnog projekta POTISNOG CJEVOVODA, CRPILIŠTE «KRUŠIK» – REZERVOAR «DŽAFIĆI»

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-05-2-2182-2/16
Datum: 04.07.2016. godine

Na osnovu člana 87. stav (3) i člana 90. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj:39/14), te člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj:90/14), Općinski načelnik, Općine Kalesija, donosi

O D L U K U
o prihvatanju ponude i direktnom sporazumu

Član 1.
Prihvata se ponuda ponuđača „PGP HIDROINŽINJERING“ d.o.o. Tuzla broj: 01-2/07/16, od 01.07.2016. godine za nabavku usluga izrade glavnog projekta POTISNOG CJEVOVODA, CRPILIŠTE «KRUŠIK» – REZERVOAR «DŽAFIĆI», OPĆINA KALESIJA, po ukupnoj cijeni od 6.880,00 KM, sa uključenim iznosom PDV-a, navedenoj u dostavljenoj ponudi i zaključuje se direktan sporazum sa ovim ponuđačem.

Član 2.
Direktan sporazum za nabavku usluga iz člana 1. ove odluke zaključuje se ugovorom u pisanoj formi u skladu sa članom 7. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj: 90/14).
Član 3.
O prihvatanju ponude ponuđač će biti blagovremeno obaviješten.

Obrazloženje
Zbog potrebe za nabavkom usluga – projekta „SNABDIJEVANJE PITKOM VODOM NASELJA HRASNO DONJE“, OPĆINA KALESIJA, organa uprave općina Kalesija pokrenuo je postupak nabavke Odlukom o pokretanju postupka nabavke broj: 02-05-2-2182/16, od 27.06.2016. godine. Postupak je proveden putem direktnog sporazuma. Ugovorni organ je postupio u skladu sa članom 5. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj: 90/14) te zatražio ponudu od jednog privrednog subjekta. Nakon zaprimanja ponude i utvrđivanja da je ponuđena cijena u skladu sa stvarnim tržišnim cijenama za usluge koje su predmet nabavke ugovorni organ je izvršio prihvatanje ponude i zaključio direktan sporazum sa ponuđačem iz člana 1. dispozitiva ove Odluke.

Dostavljeno:

1. „PGP HIDROINŽINJERING“ d.o.o. Tuzla
2. Služba za poljoprivredu, budžet i inspekcijske poslove
3. a/a.
PO OVLAŠTENJU
OPĆINSKOG NAČELNIKA

__________________________
Ismet Mešić, dipl.ing.maš.