IZRADA IZMJENA I DOPUNA DIJELA REGULACIONOG PLANA SJEVERNA ZONA KALESIJA

IZRADA IZMJENA I DOPUNA DIJELA REGULACIONOG PLANA SJEVERNA ZONA KALESIJA

2 Tenderska dokumentacija sa projektnim zadatkom