IZRADA PROJEKATA I ELABORATA

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-1-05-2-6129-6/17
Datum, 20.11.2017. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku usluga putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

 

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.
Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se ugovor za nabavku usluga „IZRADA PROJEKATA I ELABORATA“ dodjeljuje ponuđaču Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu:

za LOT 1- Izrada projekta uređenja i čišćenja općinskog poljoprivrednog zemljišta (k.o. Gojčin) od 4.563,00KM

za LOT 2 – Izrada elaborata saobraćajnog rješenja za Kalesiju Centar-urbana zona od 3.966,30KM

za LOT 3 – Izrada glavnog projekta kružnog toka Simin han-Međaš-granica entiteta M112 (M4 stara oznaka) sa regionalnom cestom Kalesija Sapna i novoplaniranom lokalnom cestom Kalesija pogon-Sprečko polje-Drvenice-Osmaci od 4.329,00KM

za LOT 4 – Izrada glavnog projekta kružnog toka na spoju lokalne ceste Tojšići-Hidani i regionalne ceste Tojšići-Kikači-Požarnica sa magistralnom cestom Simin han-Međaš-granica eniteta M112 (M4 stara oznaka) od 3.861,00KM

Član 2.
Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.
Član 3.
Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.
Član 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-05-2-6129/17, od 25.10.2017. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-2-49-3-48/17; Objavljeno dana: 25.10.2017. godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-1-05-2-6129-1/17, od 25.10.2017. godine.
U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

LOT 1 – Izrada idejnih projekata,
• ukupan broj pristiglih ponuda 3;
• da nije bilo neblagovremenih ponuda;
• da su dvije ponude prihvatljive;
• da je jedna ponuda neprihvatljiva;

LOT 2 – Izrada idejnih projekata,
• ukupan broj pristiglih ponuda 2;
• da nije bilo neblagovremenih ponuda;
• da su dvije ponude prihvatljive;
• da nije bilo neprihvatljivih ponuda;

LOT 3 – Izrada idejnih projekata,
• ukupan broj pristiglih ponuda 3;
• da nije bilo neblagovremenih ponuda;
• da su dvije ponude prihvatljive;
• da nije bilo neprihvatljivih ponuda;

LOT 4 – Izrada idejnih projekata,
• ukupan broj pristiglih ponuda 3;
• da nije bilo neblagovremenih ponuda;
• da su dvije ponude prihvatljive;
• da nije bilo neprihvatljivih ponuda;

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.
Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

Ponuđač Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka dostavio u predmetnom postupku javne nabavke usluga „IZRADA PROJEKATA I ELABORATA“ prihvatljivu ponudu, za sve LOT-ove, u skladu sa tenderskom dokumentacijom, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Dostavljeno:
– arhivi,
– svim učesnicima u postupku,

OPĆINSKI NAČELNIK

_______________________
Sead Džafić