IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU KRUŽNIH TOKOVA U HIDANIMA I KALESIJI GORNJOJ

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

Stručna služba općinskog načelnika

Broj: 02-05-2-4625-5/17

Kalesija, 04.08.2017. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku usluga putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se ugovor za nabavku usluga „IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU KRUŽNIH TOKOVA U HIDANIMA I KALESIJI GORNJOJ“ za:

 

LOT 1 – Izrada studije za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za kružni tok u Hidanima i Kalesiji Gornjoj, dodjeljuje ponuđaču „Inpros“ d.o.o. Mostar, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 2.340,00 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

Član 2.

Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-05-2-4625/17, od 19.07.2017. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-2-34-3-30/17; Objavljeno dana: 19.07.2017. godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-05-2-4625-1/17, od 19.07.2017. godine.

U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

LOT 1 – Izrada idejnih projekata,

    • ukupan broj pristiglih ponuda 2;
    • da nije bilo neblagovremenih ponuda;

 

  • da su sve ponude prihvatljive;

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

Ponuđač „Inpros“ d.o.o. Mostar dostavio u predmetnom postupku javne nabavke usluga „IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU KRUŽNIH TOKOVA U HIDANIMA I KALESIJI GORNJOJ“ za LOT 1 – Izrada studije za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za kružni tok u Hidanima i Kalesiji Gornjoj, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, po cijeni od 2.340,00 KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda..

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Dostavljeno:

– arhivi,

– svim učesnicima u postupku,

 

OPĆINSKI NAČELNIK

_______________________

Sead Džafić

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

Stručna služba općinskog načelnika

Broj: 02-05-2-4625-6/17

Kalesija, 04.08.2017. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku usluga putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se ugovor za nabavku usluga „IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU KRUŽNIH TOKOVA U HIDANIMA I KALESIJI GORNJOJ“ za:

LOT 2 – Izrada elaborata o geološkim i geomehaničkim ispitivanjima terena za kružni tok u Hidanima i Kalesiji Gornjoj, dodjeljuje ponuđaču „Design&QC“ d.o.o. Sarajevo, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 4.680,00 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

Član 2.

Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-05-2-4625/17, od 19.07.2017. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-2-34-3-30/17; Objavljeno dana: 19.07.2017. godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-05-2-4625-1/17, od 19.07.2017. godine.

U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

LOT 2 – Izrada elaborata o geološkim i geomehaničkim ispitivanjima terena za kružni tok u Hidanima i Kalesiji Gornjoj,

    • ukupan broj pristiglih ponuda 1;
    • da nije bilo neblagovremenih ponuda;

 

  • da su sve ponude prihvatljive;

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

Ponuđač „Design&QC“ d.o.o. Sarajevo dostavio u predmetnom postupku javne nabavke usluga „IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU KRUŽNIH TOKOVA U HIDANIMA I KALESIJI GORNJOJ“ za LOT 2 – Izrada elaborata o geološkim i geomehaničkim ispitivanjima terena za kružni tok u Hidanima i Kalesiji Gornjoj, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, po cijeni od 4.680,00 KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda..

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Dostavljeno:

– arhivi,

– svim učesnicima u postupku,

 

OPĆINSKI NAČELNIK

_______________________

Sead Džafić