Izrada projektne dokumentacije

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
Stručna služba općinskog načelnika
Broj: 02-05-2-1543-5/17
Kalesija, 16.03.2017. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku usluga putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.
Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se ugovor za nabavku usluga IZRADA PROJEKTNE DOKUMENATCIJE“ za:

LOT 1 – Izrada idejnih projekata, dodjeljuje ponuđaču SARAJ INŽENJERING d.o.o. Sarajevo, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 8.622,90 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

LOT 2 – Izrada studija za izgradnju dodjeljuje ponuđaču SPREČA d.d. Tuzla, koji je dostavio ponudu sa najnižim cijenom u iznosu od 1.737,45 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

LOT 3 – Izrada glavnih projekata, dodjeljuje ponuđaču TRASA d.o.o. Sarajevo, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 9.360,00 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

LOT 4 – Revizija glavnog projekta dodjeljuje ponuđaču IBIS d.o.o. Zavidovići, koji je dostavio ponudu sa najnižim cijenom u iznosu od 1.404,00 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

Član 2.
Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.
Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-05-2-1543/17, od 15.02.2017. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-2-4-3-3/17, od 17.02.2017. godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-05-2-1543-2/17, od 22.02.2017. godine.
U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

LOT 1 – Izrada idejnih projekata,
• ukupan broj pristiglih ponuda 7;
• da nije bilo neblagovremenih ponuda;
• da su sve ponude prihvatljive;

LOT 2 – Izrada studija za izgradnju,
• ukupan broj pristiglih ponuda 8;
• da nije bilo neblagovremenih ponuda;
• da su sve ponude prihvatljive;

LOT 3 – Izrada glavnih projekata,
• ukupan broj pristiglih ponuda 7;
• da nije bilo neblagovremenih ponuda;
• da su sve ponude prihvatljive;

LOT 4 – Revizija glavnog projekta,
• ukupan broj pristiglih ponuda 10;
• da nije bilo neblagovremenih ponuda;
• da su sve ponude prihvatljive;

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.
Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

Ponuđač SARAJ INŽENJERING d.o.o. Sarajevo dostavio u predmetnom postupku javne nabavke usluga „IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE“ za LOT 1 – Izrada idejnih projekata, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, po cijeni od 8.622,90 KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda..

Ponuđač SPREČA d.d. Tuzla dostavio u predmetnom postupku javne nabavke usluga „IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE“ za LOT 2 – Izrada studija za izgradnju, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, po cijeni od 1.737,45 KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda..

Ponuđač TRASA d.o.o. Sarajevo dostavio u predmetnom postupku javne nabavke usluga „IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE“ za LOT 3 – Izrada glavnih projekata, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, po cijeni od 9.360,00 KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

Ponuđač IBIS d.o.o. Zavidovići dostavio je, u predmetnom postupku javne nabavke usluga „IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE“ za LOT 4 – Revizija glavnog projekta, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, po cijeni od 1.404,00 KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Dostavljeno:
– arhivi,
– svim učesnicima u postupku,

 

OPĆINSKI NAČELNIK

_______________________
Sead Džafić