IZRADA REGULACIONIH PLANOVA

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
Stručna služba općinskog načelnika
Broj: 02-05-2-3711-6/17
Kalesija, 15.06.2017. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku usluga putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

 

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.
Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se ugovor za nabavku usluga IZRADA REGULACIONIH PLANOVA“ za:

LOT 1 – Izrada Regulacionog plana Proizvodno-poslovne zone Krušik I i Krušik II, dodjeljuje ponuđaču IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 11.407,50 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

LOT 3 – Izrada izmjena i dopuna dijela Regulacionog plana Južna zona Kalesija, dodjeljuje ponuđaču IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 13.747,50 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

Član 2.
Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.
Član 3.
Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.
Član 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-05-2-3711/17, od 16.05.2017. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-2-19-3-12/17, od 16.05.2017. godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-05-2-3711-1/17, od 16.05.2017. godine.
U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

LOT 1 – Izrada Regulacionog plana Proizvodno-poslovne zone Krušik I i Krušik II,
• ukupan broj pristiglih ponuda 4;
• da nije bilo neblagovremenih ponuda;
• da su tri ponude prihvatljive;
• da je jedna ponuda neprihvatljiva zbog toga što ponuđač nije opravdao svoju neprirodno nisku cijenu;

LOT 3 – Izrada izmjena i dopuna dijela Regulacionog plana Južna zona Kalesija,
• ukupan broj pristiglih ponuda 4;
• da nije bilo neblagovremenih ponuda;
• da su tri ponude prihvatljive;
• da je jedna ponuda neprihvatljiva zbog toga što ponuđač nije opravdao svoju neprirodno nisku cijenu;

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.
Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

Ponuđač IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo dostavio u predmetnom postupku javne nabavke usluga „IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE“ za LOT 1 – Izrada Regulacionog plana Proizvodno-poslovne zone Krušik I i Krušik II, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, po cijeni od 11.407,50 KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda..

Ponuđač IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo dostavio u predmetnom postupku javne nabavke usluga „IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE“ za LOT 3 – Izrada izmjena i dopuna dijela Regulacionog plana Južna zona Kalesija, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, po cijeni od 13.747,50 KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Dostavljeno:
– arhivi,
– svim učesnicima u postupku,

OPĆINSKI NAČELNIK

_______________________
Sead Džafić

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
Stručna služba općinskog načelnika
Broj: 02-05-2-3711-7/17
Kalesija, 15.06.2017. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku usluga putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

 

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.
Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se ugovor za nabavku usluga IZRADA REGULACIONIH PLANOVA“ za:

LOT 2 – Izrada Regulacionog plana Proizvodno poslovne zone Kalesija grad, Kalesijsko polje i Ćeteništa dodjeljuje ponuđaču PROJEKT AD Banja Luka, koji je dostavio ponudu sa najnižim cijenom u iznosu od 18.720,00 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

Član 2.
Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.
Član 3.
Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.
Član 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-05-2-3711/17, od 16.05.2017. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-2-19-3-12/17, od 16.05.2017. godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-05-2-3711-1/17, od 16.05.2017. godine.
U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

LOT 2 – Izrada Regulacionog plana Proizvodno poslovne zone Kalesija grad, Kalesijsko polje i Ćeteništa,
• ukupan broj pristiglih ponuda 4;
• da nije bilo neblagovremenih ponuda;
• da su tri ponude prihvatljive;
• da je jedna ponuda neprihvatljiva zbog toga što ponuđač nije opravdao svoju neprirodno nisku cijenu;

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.
Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

Ponuđač PROJEKT AD Banja Luka dostavio u predmetnom postupku javne nabavke usluga „IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE“ za LOT 2 – Izrada Regulacionog plana Proizvodno poslovne zone Kalesija grad, Kalesijsko polje i Ćeteništa, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, po cijeni od 18.720,00 KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda..

POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Dostavljeno:
– arhivi,
– svim učesnicima u postupku,

OPĆINSKI NAČELNIK

_______________________
Sead Džafić

 

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
Stručna služba općinskog načelnika
Broj: 02-05-2-3711-8/17
Kalesija, 15.06.2017. godine

 

Na osnovu člana 69. stav 3., člana 70. stav 1, 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku usluga putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

 

ODLUKU
o poništenju postupka javne nabavke

Član 1.
Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se poništava postupak za nabavku usluga „IZRADA REGULACIONIH PLANOVA“ za:

LOT 4 – Izrada izmjena i dopuna dijela Regulacionog plana Sjeverna zona Kalesija.

Član 2.
Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.
Član 3.
Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.
Član 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-05-2-3711/17, od 16.05.2017. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-2-19-3-12/17, od 16.05.2017. godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-05-2-3711-1/17, od 16.05.2017. godine.
U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

LOT 4 – Izrada izmjena i dopuna dijela Regulacionog plana Sjeverna zona Kalesija,
• ukupan broj pristiglih ponuda 4;
• da nije bilo neblagovremenih ponuda;
• da su tri ponude prihvatljive;
• da je jedna ponuda neprihvatljiva zbog toga što ponuđač nije opravdao svoju neprirodno nisku cijenu;

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.
Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

Dana 02.06.2017. godine Komisija je uputila Zahtjev za pojašnjenje neprirodno niske cijene ponuđaču Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka. Ponuđač nije opravdao svoju neprirodno nisku cijenu u zadanom roku.

Obzirom da su sljedeća dva ponuđača na rang listi (SARAJ INŽENJERING d.o.o. Sarajevo i PROJEKT AD Banja Luka) ponudila identične cijene, to se postupak javne nabavke poništava za LOT 4.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Dostavljeno:
– arhivi,
– svim učesnicima u postupku,

OPĆINSKI NAČELNIK

_______________________
Sead Džafić