MEDIJSKO PRAĆENJA RADA OPĆINSKOG VIJEĆA, OPĆINSKOG NAČELNIKA I SLUŽBI ZA UPRAVU OPĆINE KALESIJA ZA 2017. GODINU – LOT1

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
Stručna služba općinskog načelnika
Broj: 02-05-2-3364-5/17
Kalesija, 24.05.2017. godine
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku usluga putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi
ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Član 1.
Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se ugovor za nabavku usluga „MEDIJSKO PRAĆENJA RADA OPĆINSKOG VIJEĆA, OPĆINSKOG NAČELNIKA I SLUŽBI ZA UPRAVU OPĆINE KALESIJA ZA 2017. GODINU“ za:
LOT 1 – Usluge praćenja putem radio signala, dodjeljuje ponuđaču FERAL d.o.o. Kalesija, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 21.060,00 KM sa uključenim iznosom PDV-a.
Član 2.
Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.
Član 3.
Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.
Član 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
O b r a z l o ž e nj e
Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-05-2-3364/17, od 03.05.2017. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-2-15-3-9/17, od 03.05.2017. godine na portalu javnih nabavki.
Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-05-2-3364-2/17, od 16.05.2017. godine.
U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.
U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:
LOT 1 – Usluge praćenja putem radio signala,
    • ukupan broj pristiglih ponuda 1;
    • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
  • da su sve ponude prihvatljive;
U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.
U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.
Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.
Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:
Ponuđač FERAL d.o.o. Kalesija dostavio u predmetnom postupku javne nabavke usluga „MEDIJSKO PRAĆENJA RADA OPĆINSKOG VIJEĆA, OPĆINSKOG NAČELNIKA I SLUŽBI ZA UPRAVU OPĆINE KALESIJA ZA 2017. GODINU“ za LOT 1 – Usluge praćenja putem radio signala, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, po cijeni od 21.060,00 KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.
Dostavljeno:
– arhivi,
– svim učesnicima u postupku,
OPĆINSKI NAČELNIK
_______________________
Sead Džafić