Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Asfaltiranje platoa ispred džamije Rainci Donji, naselje Kamenica

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-05-2-4233-2/16
Datum: 16.12.2016. godine

Na osnovu člana 87. stav (3) i člana 90. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj:39/14), te člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj:90/14), Općinski načelnik, Općine Kalesija, donosi

O D L U K U
o prihvatanju ponude i direktnom sporazumu

Član 1.
Prihvata se ponuda ponuđača „BAŠANOVIĆ“ d.o.o. Lukavac, broj: 82/16, od 15.12.2016. godine za nabavku radova „Asfaltiranje platoa ispred džamije Rainci Donji, naselje Kamenica“, općina Kalesija po ukupnoj cijeni od 5.975,19 KM (pethiljadadevetstotinasedamdesetpet i 19/100 KM) sa uključenim iznosom PDV-a, navedenoj u dostavljenoj ponudi i zaključuje se direktan sporazum sa ovim ponuđačem.

Član 2.
Direktan sporazum za nabavku radova iz člana 1. ove odluke zaključuje se ugovorom u pisanoj formi u skladu sa članom 7. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj: 90/14).
Član 3.
O prihvatanju ponude ponuđač će biti blagovremeno obaviješten.

Obrazloženje
Zbog potrebe za nabavkom radova „Asfaltiranje platoa ispred džamije Rainci Donji, naselje Kamenica“, općina Kalesija pokrenut je postupak nabavke Odlukom o pokretanju postupka nabavke broj: 02-05-2-4233/16, od 08.12.2016. godine. Postupak je proveden putem direktnog sporazuma. Ugovorni organ je postupio u skladu sa članom 5. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj: 90/14) te zatražio ponudu od jednog privrednog subjekta. Nakon zaprimanja ponude i utvrđivanja da je ponuđena cijena u skladu sa odlukom o pokretanju postupka javne nabavke radova, ugovorni organ je zaključio direktan sporazum sa ponuđačem iz člana 1. dispozitiva ove Odluke.

Dostavljeno:

1. „BAŠANOVIĆ“ d.o.o. Lukavac
2. Služba za poljoprivredu, budžet i inspekcijske poslove
3. a/a.
OPĆINSKI NAČELNIK

________________________
Sead Džafić