Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Asfaltiranje pristupnog puta stadionu FK „Mladost“ Kikači

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-05-2-3328-2/16
Datum: 27.09.2016. godine

Na osnovu člana 87. stav (3) i člana 90. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), te člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj: 90/14), Općinski načelnik, donosi

O D L U K U
o prihvatanju ponude i direktnom sporazumu

Član 1.
Prihvata se ponuda ponuđača „IZGRADNJA“ D.O.O. TEOČAK broj: 264-1-02/20116, od 27.09.2016. godine za izvođenje radova – Asfaltiranje pristupnog puta stadionu FK „Mladost“ Kikači, po ukupnoj cijeni od 7.017,54 (sedamhiljadasedamnaest i 54/100 KM) sa uključenim iznosom PDV-a, navedenoj u dostavljenoj ponudi i zaključuje se direktan sporazum sa ovim ponuđačem.

Član 2.
Direktan sporazum za nabavku radova iz člana 1. ove odluke zaključuje se ugovorom u pisanoj formi u skladu sa članom 7. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj: 90/14).
Član 3.
O prihvatanju ponude ponuđač će biti blagovremeno obaviješten.

Obrazloženje
Zbog potrebe za izvođenjem radova – Asfaltiranje pristupnog puta stadionu FK „Mladost“ Kikači, pokrenut je postupak nabavke Odlukom o pokretanju postupka nabavke broj: 02-05-2-3328/16, od 26.09.2016. godine. Postupak je proveden putem direktnog sporazuma. Ugovorni organ je postupio u skladu sa članom 5. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj: 90/14) te zatražio ponudu od jednog privrednog subjekta. Nakon zaprimanja ponude i utvrđivanja da je ponuđena cijena u skladu sa stvarnim tržišnim cijenama za radove koji su predmet nabavke ugovorni organ je izvršio prihvatanje ponude i zaključio direktan sporazum sa ponuđačem iz člana 1. dispozitiva ove Odluke.

Dostavljeno:

1. „IZGRADNJA“ D.O.O. TEOČAK
2. Služba za poljoprivredu, budžet i inspekcijske poslove
3. a/a.

OPĆINSKI NAČELNIK

__________________________
Nedžad Džafić,prof.