Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Građevinski radovi na čitaonici u MZ Brda

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-05-2-4214-2/16
Datum: 16.12.2016. godine

Na osnovu člana 87. stav (3) i člana 90. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj:39/14), te člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj:90/14), Općinski načelnik, Općine Kalesija, donosi

O D L U K U
o prihvatanju ponude i direktnom sporazumu

Član 1.
Prihvata se ponuda ponuđača O.R „GO FINIŠ“ Kalesija broj: 07/16, od 14.12.2016. godine za nabavku radova „Građevinski radovi na čitaonici u MZ Brda“ po ukupnoj cijeni od 5.985,25 KM (pethiljadadevetstotinaosamdesetpet i 25/100 KM) sa uključenim iznosom PDV-a, navedenoj u dostavljenoj ponudi i zaključuje se direktan sporazum sa ovim ponuđačem.

Član 2.
Direktan sporazum za nabavku radova iz člana 1. ove odluke zaključuje se ugovorom u pisanoj formi u skladu sa članom 7. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj: 90/14).
Član 3.
O prihvatanju ponude ponuđač će biti blagovremeno obaviješten.

Obrazloženje
Zbog potrebe za nabavkom radova „Građevinski radovi na čitaonici u MZ Brda“ pokrenut je postupak nabavke Odlukom o pokretanju postupka nabavke broj: 02-05-2-4214/16, od 08.12.2016. godine. Postupak je proveden putem direktnog sporazuma. Ugovorni organ je postupio u skladu sa članom 5. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj: 90/14) te zatražio ponudu od jednog privrednog subjekta. Nakon zaprimanja ponude ugovorni organ je izvršio prihvatanje ponude i zaključio direktan sporazum sa ponuđačem iz člana 1. dispozitiva ove Odluke.

Dostavljeno:

1. O.R „GO FINIŠ“ Kalesija
2. Služba za poljoprivredu, budžet i inspekcijske poslove
3. a/a.
OPĆINSKI NAČELNIK

________________________
Sead Džafić