Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Izrada Glavnog projekta sanacije trupa puta i dijela uticajnog klizišta u MZ Jajići, općina Kalesija

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-05-2-4208-2/16
Datum: 19.12.2016. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 87. stav (3) i člana 90. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj:39/14), te člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj:90/14), Općinski načelnik, Općine Kalesija, donosi

O D L U K U
o prihvatanju ponude i direktnom sporazumu

Član 1.
Prihvata se ponuda ponuđača „ING BIRO“ d.o.o. Tuzla, broj: 177-XII/16, od 15.12.2016. godine za nabavku usluga „Izrada Glavnog projekta sanacije trupa puta i dijela uticajnog klizišta u MZ Jajići, općina Kalesija“ po ukupnoj cijeni od 5.500,00 KM bez PDV-a, odnosno 6.435,00 KM (šesthiljadačetristotinetridesetpet i 00/100 KM) sa uključenim iznosom PDV-a, navedenoj u dostavljenoj ponudi i zaključuje se direktan sporazum sa ovim ponuđačem.

Član 2.
Direktan sporazum za nabavku usluga iz člana 1. ove odluke zaključuje se ugovorom u pisanoj formi u skladu sa članom 7. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj: 90/14).
Član 3.
O prihvatanju ponude ponuđač će biti blagovremeno obaviješten.

Član 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje
Zbog potrebe za nabavkom usluga „Izrada Glavnog projekta sanacije trupa puta i dijela uticajnog klizišta u MZ Jajići, općina Kalesija“ pokrenut je postupak nabavke Odlukom o pokretanju postupka nabavke broj: 02-05-2-4208/16, od 07.12.2016. godine. Postupak je proveden putem direktnog sporazuma.
Procijenjena vrijednost nabavke je 5.500,00 KM bez PDV-a. Ugovorni organ je postupio u skladu sa članom 5. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj: 90/14) te zatražio ponudu od tri privredna subjekta i to:

1. „ING BIRO“ d.o.o. Tuzla, 5.500,00 KM,
2. „ATRIUS PROJEKT“ d.o.o. Živinice, 5.750,00 KM,
3. „“RADIONICA“ d.o.o. Tuzla, 5.900,00 KM,

Ugovorni organ Općina Kalesija je na osnovu člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma prihvatila prijedlog ponude i zaključio direktan sporazum sa ponuđačem „ING BIRO“ d.o.o. Tuzla. po ponuđenoj cijeni.

Dostavljeno:

1. „ING BIRO“ d.o.o. Tuzla
2. Služba za poljoprivredu, budžet i inspekcijske poslove
3. a/a.
OPĆINSKI NAČELNIK

________________________
Sead Džafić