Odluka o poništenju postupka-Vodovod Seljublje

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
Stručna služba općinskog načelnika
Broj: 02-05-2-2404-2/16
Kalesija, 03.08.2016. godine

Na osnovu člana 69. stav 3., člana 70. stav 4. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku radova putem otvorenog postupka, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU
o poništenju postupka javne nabavke

Član 1.
Poništava se postupak javne nabavke radova na rekonstrukciji i dogradnji vodovoda u MZ Seljublje, općina Kalesija.

Član 3.
Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba).

Član 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-05-2-2404/16, od 19.07.2016. godine. Postupak nabavke je objavljen na portalu javnih nabavki, obavještenje o nabavci broj: 52-7-3-33-3-18/16, od 21.07.2016. godine.

Sredstva za finansiranje predmetnog postupka odobrava Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK . Obzirom da ugovorni organ nije dobio saglasnost Ministarsva za raspisivanje javne nabavke, odlučio je poništiti predmetni postupak javne nabavke.

Ponovni postupak će se objaviti po dobivanju saglasnosti Ministarstva.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.

PO OVLAŠTENJU
OPĆINSKOG NAČELNIKA

__________________________
Ismet Mešić, dipl.ing.maš.