Odluka o prihvatanju najpovoljnije ponude-Asfaltiranje lokalnih i nekategorisanih puteva u općini Kalesija

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
Stručna služba općinskog načelnika
Broj: 02-05-2-1795-5/16
Kalesija, 27.06.2016. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku radova putem otvorenog postupka, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.
Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se ugovor za nabavku radova „Asfaltiranje lokalnih i nekategorisanih puteva u općini Kalesija”, za:

LOT1. Put Sarači-Lipovice, kroz Sarače, Mz Sarači-Lipovice;
LOT2. Put u naselju Dolina MZ Tojšići;
LOT5. Plato ispred ambulante i Doma kulture Vukovije Gornje, MZ Vukovije Gornje;

dodjeljuje ponuđaču „TB INŽENJERING“ d.o.o. Breza koji je dostavio ponudu sa cijenom od:

LOT1. Put Sarači-Lipovice, kroz Sarače, Mz Sarači-Lipovice – 58.679,48 KM
LOT2. Put u naselju Dolina MZ Tojšići – 19.575,27 KM
LOT5. Plato ispred ambulante i Doma kulture Vukovije Gornje, MZ Vukovije Gornje – 6.288,52 KM

za:
LOT3. Put prema Grabovcu i Kundakovićima, MZ Kikači;
dodjeljuje ponuđač „IZGRADNJA“ d.o.o. Teočak koji je dostavio ponudu sa cijenom od

LOT3. Put prema Grabovcu i Kundakovićima, MZ Kikači – 10.493,73 KM

za:
LOT4. Put Makalići-Dragutinovići, MZ Gojčin;
dodjeljuje ponuđač „ DŽALE ISKOP“ d.o.o. Kalesija koji je dostavio ponudu sa cijenom od

LOT4. Put Makalići-Dragutinovići, MZ Gojčin – 56.311,52 KM

Član 2.
Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.
Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-05-2-1795/16, od 25.05.2016. godine. Postupak nabavke je proveden otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-3-17-3-4/16, 30.05.2016. godine na portalu javnih nabavki.
Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-05-2-1795-1/16, od 12.06.2016. godine.

U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.
U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

– da je ukupan broj pristiglih ponuda 3;
– da je blagovremeno zaprimljeno 3 ponude;
– da nije bilo neblagovremenih ponuda;
– da su za LOT 1 – 2 prihvatljive ponude;
– da su za LOT 2, LOT 3, LOT 4, LOT 5 – 3 prihvatljive ponude:

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.
U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.
Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.
Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je ponuđač:

Ponuđač „TB INŽENJERING“ d.o.o. Breza dostavio je u predmetnom postupku javne nabavke radova „Asfaltiranje lokalnih i nekategorisanih puteva u općini Kalesija“, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, za LOT 1 – Put Sarači-Lipovice, kroz Sarače, Mz Sarači-Lipovice po cijeni od 58.679,48 KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

Ponuđač „TB INŽENJERING“ d.o.o. Breza dostavio je u predmetnom postupku javne nabavke radova „Asfaltiranje lokalnih i nekategorisanih puteva u općini Kalesija“, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, za LOT 2 – Put u naselju Dolina MZ Tojšići po cijeni od 19.575,27 KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

Ponuđač „IZGRADNJA“ d.o.o. Teočak dostavio je u predmetnom postupku javne nabavke radova „Asfaltiranje lokalnih i nekategorisanih puteva u općini Kalesija“, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, za LOT 3 – Put prema Grabovcu i Kundakovićima, MZ Kikači po cijeni od 10.493,73 KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

Ponuđač „DŽALE ISKOP“ d.o.o. Kalesija dostavio je u predmetnom postupku javne nabavke radova „Asfaltiranje lokalnih i nekategorisanih puteva u općini Kalesija“, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, za LOT 4 – Put Makalići-Dragutinovići, MZ Gojčin po cijeni od 56.311,52 KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

Ponuđač „TB INŽENJERING“ d.o.o. Breza dostavio je u predmetnom postupku javne nabavke radova „Asfaltiranje lokalnih i nekategorisanih puteva u općini Kalesija“, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, za LOT 5 – Plato ispred ambulante i Doma kulture Vukovije Gornje, MZ Vukovije Gornje po cijeni od 6.288,52 KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda

POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

PO OVLAŠTENJU
OPĆINSKOG NAČELNIKA

____________________________
Ismet Mešić, dipl.ing.maš.