Odluka o prihvatanju najpovoljnije ponude-Elektroinstalaterski radovi na Sportskom poligonu Tojšići

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-05-2-2687-4/16
Datum: 15.08.2016. godine

Na osnovu člana 87. stav (3) i člana 90. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), te člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj: 90/14), Općinski načelnik, donosi

O D L U K U
o prihvatanju ponude i direktnom sporazumu

Član 1.

Prihvata se ponuda ponuđača „EP-RESET“ d.o.o. Kalesija broj: 13-08/16, od 13.08.2016. godine za izvođenje radova – „Elektroinstalaterski radovi na Sportskom poligonu Tojšići“, po ukupnoj cijeni od 2.328,30 KM (dvijehiljadetristotinedvadesetosam i 30/100 KM) bez PDV-a, odnosno 2.328,30 KM (dvijehiljadetristotinedvadesetosam i 30/100 KM) jer ponuđač nije u sistemu PDV-ea, navedenoj u dostavljenoj ponudi i zaključuje se direktan sporazum sa ovim ponuđačem.
Član 2.

Direktan sporazum za nabavku usluga iz člana 1. ove odluke zaključuje se ugovorom u pisanoj formi u skladu sa članom 7. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj: 90/14).
Član 3.

O prihvatanju ponude ponuđač će biti blagovremeno obaviješten.

Obrazloženje

Zbog potrebe za izvođenjem radova – „Elektroinstalaterski radovi na Sportskom poligonu Tojšići“, pokrenut je postupak nabavke Odlukom o pokretanju postupka nabavke broj: 02-05-2-2687/16, od 10.08.2016. godine. Postupak je proveden putem direktnog sporazuma. Ugovorni organ je postupio u skladu sa članom 5. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj: 90/14) te zatražio ponudu od privrednog subjekta „EP-RESET“ d.o.o. Kalesija koji je dostavio ponudu u ostavljenom roku. Nakon zaprimanja ponude i utvrđivanja da je ponuđena cijena u skladu sa stvarnim tržišnim cijenama za radove koji su predmet nabavke, ugovorni organ je izvršio prihvatanje ponude i zaključio direktan sporazum sa ponuđačem iz člana 1. dispozitiva ove Odluke.

Dostavljeno:

1. „EP-RESET“ d.o.o. Kalesija
2. Služba za polj, budžet i insp poslove
3. a/a.
PO OVLAŠTENJU
OPĆINSKOG NAČELNIKA
__________________________
Ismet Mešić