Odluka o prihvatanju najpovoljnije ponude-Izgradnja kanalizacione mreže u Novim naseljima

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
Stručna služba općinskog načelnika
Broj: 02-05-2-2310-5/16
Kalesija, 16.08.2016. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku radova putem otvorenog postupka, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.
Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se ugovor za javnu nabavku radova na izgradnji kanalizacione mreže u Novim naseljima u MZ Zates i MZ Memići općina Kalesija“ dodjeljuje ponuđaču „IZGRADNJA“ d.o.o. Teočak koji je dostavio ponudu sa cijenom od 171.790,74KM

Član 2.
Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.
Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-05-2-2310/16, od 12.07.2016. godine. Postupak nabavke je proveden otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-3-29-3-14/16, 15.07.2016. godine na portalu javnih nabavki.
Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-05-2-2310-2/16, od 15.08.2016. godine.

U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.
U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

– da je ukupan broj pristiglih ponuda 5;
– da je blagovremeno zaprimljeno ponude;
– da nije bilo neblagovremenih ponuda;
– da su dvijeponude prihvatljive;
– da su tri ponude neprihvatljive;

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.
U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.
Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.
Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je ponuđač:

„IZGRADNJA“ d.o.o. Teočak dostavio je u predmetnom postupku javne nabavke radova na izgradnji kanalizacione mreže u Novim naseljima u MZ Zates i MZ Memići općina Kalesija, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom po cijeni od 171.790,74KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

PO OVLAŠTENJU
OPĆINSKOG NAČELNIKA

____________________________
Ismet Mešić, dipl.ing.maš.