Odluka o prihvatanju najpovoljnije ponude-Izrada fasade

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-05-2-2717-4/16
Kalesija, 17.08.2016. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” br. 90/14), Općinski načelnik, donosi

ODLUKU
o prihvatanju ponude i direktnom sporazumu

Član 1.

Prihvata se ponuda ponuđača Molerski servis „Molefax“ Tuzla broj: 42/16 od 16.08.2016. godine za izvođenje radova – „Sanacija fasade na zgradi Zvorničanka u MZ Kalesija Centar“, po ukupnoj cijeni od 2.495,20 KM (dvijehiljadečetiristotinedevedesetpet i 20/100 KM) bez PDV, jer ponuđač nije u sistemu PDV-a.

Član 2.

Direktan sporazum za nabavku radova iz člana 1. ove Odluke zaključuje se ugovorom u pisanoj formi u skladu sa članom 7. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Sl. Glasnik BiH” br. 90/14).
Član 3.

O prihvatanju ponude ponuđač će biti blagovremeno obaviješten.

Obrazloženje

Zbog potrebe za izvođenjem radova – „Sanacija fasade na zgradi Zvorničanka u MZ Kalesija Centar”, pokrenut je postupak nabavke Odlukom o pokretanju postupka nabavke broj: 02-05-2-2717/16, od 11.08.2016. godine. Postupak je proveden putem direktnog sporazuma. Ugovorni organ je postupio u skladu sa članom 5. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj: 90/14) te zatražio ponudu od privrednog subjekta Molerski servis “Molefax” Tuzla, koji je dostavio ponudu u ostavljenom roku. Nakon zaprimanja ponude i utvrđivanja da je ponuđena cijena u skladu sa stvarnim tržišnim cijenama za radove koji su predmet nabavke, ugovorni organ je izvršio prihvatanje ponude i zaključio direktan sporazum sa ponuđačem iz člana 1. dispozitiva ove Odluke.

Dostavljeno:
1. OR “Molefax” Tuzla
2. Služba za polj.budzet i ins.posl.
3. a/a
PO OVLAŠTENJU
OPĆINSKOG NAČELNIKA
Ismet Mešić