Odluka o prihvatanju najpovoljnije ponude-Izrada i montaža ograde na mostovima

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-05-2-2898-2/16
Datum: 29.08.2016. godine

Na osnovu člana 87. stav (3) i člana 90. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), te člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj: 90/14), Općinski načelnik, donosi

O D L U K U
o prihvatanju ponude i direktnom sporazumu

Član 1.
Prihvata se ponuda ponuđača OR „FEMS METAL“ Kalesija broj: 24-0/16-1, od 24.08.2016. godine za izvođenje radova – „Izrada i montaža ograde na mostovima“, po ukupnoj cijeni od 4.882,50KM (četirihiljadeosamstotinaosamdesetdva i 50/100 KM) sa uključenim iznosom PDV-a (ponuđač nije u sistemu PDV-a), navedenoj u dostavljenoj ponudi i zaključuje se direktan sporazum sa ovim ponuđačem.

Član 2.
Direktan sporazum za nabavku usluga iz člana 1. ove odluke zaključuje se ugovorom u pisanoj formi u skladu sa članom 7. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj: 90/14).
Član 3.
O prihvatanju ponude ponuđač će biti blagovremeno obaviješten.

Obrazloženje
Zbog potrebe za izvođenjem radova – „Izrada i montaža ograde na mostovima“, pokrenut je postupak nabavke Odlukom o pokretanju postupka nabavke broj: 02-05-2-2898/16, od 22.08.2016. godine. Postupak je proveden putem direktnog sporazuma. Ugovorni organ je postupio u skladu sa članom 5. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj: 90/14) te zatražio ponudu od jednog privrednog subjekta. Nakon zaprimanja ponude i utvrđivanja da je ponuđena cijena u skladu sa stvarnim tržišnim cijenama za radove koji su predmet nabavke ugovorni organ je izvršio prihvatanje ponude i zaključio direktan sporazum sa ponuđačem iz člana 1. dispozitiva ove Odluke.

.
OPĆINSKI NAČELNIK

__________________________
Nedžad Džafić, prof.