Odluka o prihvatanju najpovoljnije ponude-IZRADA INVESTICIONO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE – SVLAČIONICA I TRIBINE STADIONA „ADA“ TOJŠIĆI

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-05-2-2064/16
Datum: 21.06.2016. godine

Na osnovu člana 87. stav (3) i člana 90. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj:39/14), te člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj:90/14), Općinski načelnik, Općine Kalesija, donosi

O D L U K U
o prihvatanju ponude i direktnom sporazumu

Član 1.
Prihvata se ponuda ponuđača „ATRIUS PROJEKT“ d.o.o. Živinice broj: III-24-04/16, od 17.06.2016. godine za nabavku usluga „INVESTICIONO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE – SVLAČIONICA I TRIBINE STADIONA „ADA“ TOJŠIĆI“ po ukupnoj cijeni od 4.680,00 KM, sa uključenim iznosom PDV-a, navedenoj u dostavljenoj ponudi i zaključuje se direktan sporazum sa ovim ponuđačem.

Član 2.
Direktan sporazum za nabavku usluga iz člana 1. ove odluke zaključuje se ugovorom u pisanoj formi u skladu sa članom 7. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj: 90/14).
Član 3.
O prihvatanju ponude ponuđač će biti blagovremeno obaviješten.

Obrazloženje
Zbog potrebe za nabavkom usluga „INVESTICIONO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE – SVLAČIONICA I TRIBINE STADIONA „ADA“ TOJŠIĆI“, organa uprave općina Kalesija pokrenuo je postupak nabavke Odlukom o pokretanju postupka nabavke broj: 02-05-2-2064/16, od 15.06.2016. godine. Postupak je proveden putem direktnog sporazuma. Ugovorni organ je postupio u skladu sa članom 5. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj: 90/14) te zatražio ponudu od jednog privrednog subjekta. Nakon zaprimanja ponude i utvrđivanja da je ponuđena cijena u skladu sa stvarnim tržišnim cijenama za usluge koje su predmet nabavke ugovorni organ je izvršio prihvatanje ponude i zaključio direktan sporazum sa ponuđačem iz člana 1. dispozitiva ove Odluke.

Dostavljeno:

1. „ATRIUS PROJEKT“ d.o.o. Živinice
2. Služba za poljoprivredu, budžet i inspekcijske poslove
3. a/a.
PO OVLAŠTENJU
OPĆINSKOG NAČELNIKA

__________________________
Ismet Mešić, dipl.ing.maš.