Odluka o prihvatanju najpovoljnije ponude-Izrada investiciono-tehničke dokumentacije za kanalizaciju u Zatesu i Memićima Nova naselja

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-05-2-2063-2/16
Datum: 27.06.2016. godine

Na osnovu člana 87. stav (3) i člana 90. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj:39/14), te člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj:90/14), Općinski načelnik, Općine Kalesija, donosi

O D L U K U
o prihvatanju ponude i direktnom sporazumu

Član 1.
Prihvata se ponuda ponuđača „CUBUS“ d.o.o. Lukavac broj: 08-PO-06/16, od 23.06.2016. godine za nabavku usluga INVESTICIONO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE –
1. Izrada glavnog projekta fekalne kanalizacione mreže u naselju Zates (700m) sa prečistačem otpadnih voda (septička jama).
2. Izrada glavnog projekta fekalne kanalizacione mreže u naselju Memići (400m) sa prečistačem otpadnih voda (septička jama).
po ukupnoj cijeni od 6.435,00 KM, sa uključenim iznosom PDV-a, navedenoj u dostavljenoj ponudi i zaključuje se direktan sporazum sa ovim ponuđačem.

Član 2.
Direktan sporazum za nabavku usluga iz člana 1. ove odluke zaključuje se ugovorom u pisanoj formi u skladu sa članom 7. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj: 90/14).
Član 3.
O prihvatanju ponude ponuđač će biti blagovremeno obaviješten.

Obrazloženje
Zbog potrebe za nabavkom usluga „INVESTICIONO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE, organ uprave općina Kalesija pokrenuo je postupak nabavke Odlukom o pokretanju postupka nabavke broj: 02-05-2-2063/16, od 15.06.2016. godine. Postupak je proveden putem direktnog sporazuma. Ugovorni organ je postupio u skladu sa članom 5. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj: 90/14) te zatražio ponudu od jednog privrednog subjekta. Nakon zaprimanja ponude i utvrđivanja da je ponuđena cijena u skladu sa stvarnim tržišnim cijenama za usluge koje su predmet nabavke ugovorni organ je izvršio prihvatanje ponude i zaključio direktan sporazum sa ponuđačem iz člana 1. dispozitiva ove Odluke.

PO OVLAŠTENJU
OPĆINSKOG NAČELNIKA
__________________________
Ismet Mešić, dipl.ing.maš.