Odluka o prihvatanju najpovoljnije ponude-Izrada konkursne dokumentacije i projektnog zadatka za provođenje konsultanskih usluga za Studiju izvodljivosti za sistem prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda općine Kalesija

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-05-2-2899-2/16
Datum: 31.08.2016. godine

Na osnovu člana 87. stav (3) i člana 90. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj:39/14), te člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj:90/14), Općinski načelnik, Općine Kalesija, donosi

O D L U K U
o prihvatanju ponude i direktnom sporazumu

Član 1.
Prihvata se ponuda ponuđača „Una consulting“ doo Bihać, 29.08.2016. godine za nabavku usluga „Izrada konkursne dokumentacije i projektnog zadatka za provođenje konsultanskih usluga za Studiju izvodljivosti za sistem prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda općine Kalesija“ po ukupnoj cijeni od 6.961,50 KM sa uključenim iznosom PDV-a, navedenoj u dostavljenoj ponudi i zaključuje se direktan sporazum sa ovim ponuđačem.

Član 2.
Direktan sporazum za nabavku usluga iz člana 1. ove odluke zaključuje se ugovorom u pisanoj formi u skladu sa članom 7. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj: 90/14).

Član 3.
O prihvatanju ponude ponuđač će biti blagovremeno obaviješten.

Obrazloženje
Zbog potrebe za nabavkom usluga „Izrada konkursne dokumentacije i projektnog zadatka za provođenje konsultanskih usluga za Studiju izvodljivosti za sistem prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda općine Kalesija“ pokrenut je postupak nabavke Odlukom o pokretanju postupka nabavke broj: 02-05-2-2899/16, od 22.08.2016. godine. Postupak je proveden putem direktnog sporazuma. Ugovorni organ je postupio u skladu sa članom 5. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj: 90/14) te zatražio ponudu od jednog privrednog subjekata. Nakon zaprimanja ponude i utvrđivanja da je ponuđena cijena u skladu sa stvarnim tržišnim cijenama usluge koje su predmet nabavke ugovorni organ izvršio prihvatanje ponude i zaključio direktan sporazum sa ponuđačem iz člana 1. dispozitiva ove Odluke.

OPĆINSKI NAČELNIK
____________________________
Nedžad Džafić,prof