Odluka o prihvatanju najpovoljnije ponude-Izrade investiciono-tehničke dokumentacije – Pješačka staza sa odvodnjom površinske vode sa kolovoza i pješačke staze, kroz naseljena mjesta Petrovice Gornje i Rainci Gornji, općina Kalesija

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-05-2-1419-3/16
Datum: 04.05.2016. godine

Na osnovu člana 87. stav (3) i člana 90. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj:39/14), te člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj:90/14), Općinski načelnik, Općine Kalesija, donosi

O D L U K U
o prihvatanju ponude i direktnom sporazumu

Član 1.
Prihvata se ponuda ponuđača ZAVOD ZA SAOBRAĆAJ GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SARAJEVU broj: 351/16 od 25.04.2016. godine za nabavku usluga „Izrade investiciono-tehničke dokumentacije – Pješačka staza sa odvodnjom površinske vode sa kolovoza i pješačke staze, kroz naseljena mjesta Petrovice Gornje i Rainci Gornji, općina Kalesija“ po ukupnoj cijeni od 6.435,00 KM sa uključenim iznosom PDV-a, navedenoj u dostavljenoj ponudi i zaključuje se direktan sporazum sa ovim ponuđačem.

Član 2.
Direktan sporazum za nabavku usluga iz člana 1. ove odluke zaključuje se ugovorom u pisanoj formi u skladu sa članom 7. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj: 90/14).

Član 3.
O prihvatanju ponude ponuđač će biti blagovremeno obaviješten.

Obrazloženje
Zbog potrebe za nabavkom usluga „Izrade investiciono-tehničke dokumentacije – Pješačka staza sa odvodnjom površinske vode sa kolovoza i pješačke staze, kroz naseljena mjesta Petrovice Gornje i Rainci Gornji, općina Kalesija“ pokrenut je postupak nabavke Odlukom o pokretanju postupka nabavke broj: 02-05-2-1419/16, od 20.04.2016. godine. Postupak je proveden putem direktnog sporazuma. Ugovorni organ je postupio u skladu sa članom 5. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj: 90/14) te zatražio ponudu od više privrednih subjekata. Nakon zaprimanja ponuda i poređenja cijena utvrđeno je da je ponuđač „ZAVOD ZA SAOBRAĆAJ GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SARAJEVU“ dostavio najpovoljniju ponudu za usluge koje su predmet nabavke, te je ugovorni organ izvršio prihvatanje ponude i zaključio direktan sporazum sa ponuđačem iz člana 1. dispozitiva ove Odluke.

Dostavljeno:

1. ZAVOD ZA SAOBRAĆAJ GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SARAJEVU
2. a/a.
PO OVLAŠTENJU
OPĆINSKOG NAČELNIKA
____________________________
Ismet Mešić, dipl.ing.maš