Odluka o prihvatanju najpovoljnije ponude-Nabavka građevinskog materijala za potrebe čitaonice MZ Brda i svlačionice u Gornjim Raincima

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
Stručna služba općinskog načelnika
Broj: 02-05-2-2814-6/16
Kalesija, 06.09.2016. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku roba putem konkurentskog zahtjeva, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.
Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se ugovor za nabavku roba „Nabavka građevinskog materijala za potrebe čitaonice MZ Brda i svlačionice u Gornjim Raincima“ dodjeljuje ponuđaču PGM COMPANY D.O.O. KALSIJA koji je dostavio ponudu sa cijenom od 22.848,61 KM sa uračunatim iznosom PDV-a.

Član 2.
Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.
Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-05-2-2814/16, od 17.08.2016. godine. Postupak nabavke je proveden konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-7-3-49-3-30/16, 18.08.2016. godine na portalu javnih nabavki.
Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-05-2-2814-2/16, od 31.08.2016. godine.

U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.
U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

– da je ukupan broj pristiglih ponuda 2;
– da je blagovremeno zaprimljeno 2 ponude;
– da nije bilo neblagovremenih ponuda;
– da su sve ponude prihvatljive;

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.
U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.
Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.
Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

Ponuđač PGM COMPANY D.O.O. KALSIJA dostavio u predmetnom postupku javne nabavke roba „Nabavka građevinskog materijala za potrebe čitaonice MZ Brda i svlačionice u Gornjim Raincima“, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, po cijeni od 22.848,61 KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.

OPĆINSKI NAČELNIK
__________________________
Nedžad Džafić, prof.