Odluka o prihvatanju najpovoljnije ponude-nabavka i isporuka kanti za kućni otpad

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
Stručna služba općinskog načelnika
Broj: 02-05-2-2566-5/16
Kalesija, 16.08.2016. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 8. stav (2) tačka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH“, broj 103/14) te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke broj:02-05-2-2566-3/16, od 16.08.2016. godine, a po provedenom postupku javne nabavke potrošnog kancelarijskog materijala, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.
Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke broj: 02-05-2-2566-3/16, od 16.08.2016. godine, te se ugovor/okvirni sporazum za nabavku roba „Poboljšanje sistema upravljanja otpadom na području općine Kalesija-nabavka i isporuka kanti za kućni otpad“ dodjeljuje ponuđaču FARO d.o.o. Zenica koji je dostavio ponudu sa cijenom od 35.579,70KM sa PDV-om.

Član 2.
Izаbrаni pоnuđаč је dužаn dа u rоku оd 7 (sedam) dаnа оd dаnа dоstаvlјаnjа оvе Оdlukе dоstаvi оriginаlе ili оvјеrеnе kоpiје dоkumеntаciје iz člаnа 45. Zаkоnа о јаvnim nаbаvkаmа. Ukоlikо izаbrаni pоnuđаč nе dоstаvi trаžеnu dоkumеntаciјi u оdrеđеnоm rоku, ili је dоstаvi nа nеprоpisаn i nеpоtpun nаčin, ugоvоr zа јаvnu nаbаvku dоdјеlićе su drugоrаngirаnоm pоnuđаču u sklаdu sа člаnоm 72. stаv (3) Zаkоnа о јаvnim nаbаvkаmа.

Član 3.
Prijedlog Ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču nаkоn istеkа rоkа оd 10 dаnа, rаčunајući оd dаnа kаdа su svi pоnuđаči оbаviјеštеni о izbоru nајpоvоlјniје pоnudе.

Član 4.
Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-05-2-2566/16 od 29.07.2016. godine. Postupak javne nabavke proveden je putem konkurentskog zahtjeva za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-7-1-42-3-24/16, na portalu javnih nabavki dana 29.07.2016. godine.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-05-2-2566-2/16, od 16.08.2016. godine

U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku po Izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisije za javne nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, pregled i ocjenu pristiglih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno slijedeće:

• da je ukupan broj pristiglih ponuda 3 (tri);
• da je blagovremeno zaprimljeno 3 (tri) ponude;
• da nije bilo neblagovremenih ponuda;
• da su ponude svih ponuđača, kvalifikovane i prihvatljive, dostavljeni su svi traženi dokazi propisani tenderskom dokumentacijom, na propisan način.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.
U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.
Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je ponuđač FARO d.o.o. Zenica dosatvio ponudu sa najnižom cijenom, a obzirom da je nanjiža cijena bio kriterij za izbor najpovoljnije ponude, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

PO OVLAŠTENJU
OPĆINSKOG NAČELNIKA

________________________
Ismet Mešić, dipl.ing.maš.