Odluka o prihvatanju najpovoljnije ponude-Nabavka materijala za čišćenje

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-05-2-1422-4/16
Datum: 04.05.2016. godine

Na osnovu člana 87. stav (3) i člana 90. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj:39/14), te člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj:90/14), Općinski načelnik, Općine Kalesija, donosi

O D L U K U
o prihvatanju ponude i direktnom sporazumu

Član 1.
Prihvata se ponuda ponuđača T. R. Knjižara Imamović Kalesija broj: 03-86-2016 od 27.04.2016. godine za nabavku roba „Materijal za čišćenje“ po ukupnoj cijeni od 2.550,81 KM sa uključenim iznosom PDV-a, navedenoj u dostavljenoj ponudi i zaključuje se direktan sporazum sa ovim ponuđačem.

Član 2.
Direktan sporazum za nabavku usluga iz člana 1. ove odluke zaključuje se ugovorom u pisanoj formi u skladu sa članom 7. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj: 90/14).

Član 3.
O prihvatanju ponude ponuđač će biti blagovremeno obaviješten.

Obrazloženje
Zbog potrebe za nabavkom roba „Materijal za čišćenje“ pokrenut je postupak nabavke Odlukom o pokretanju postupka nabavke broj: 02-05-2-1422/16, od 20.04.2016. godine. Postupak je proveden putem direktnog sporazuma. Ugovorni organ je postupio u skladu sa članom 5. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj: 90/14) te zatražio ponudu od više privrednih subjekata. Nakon zaprimanja ponuda utvrđeno je da je ponuđač T. R. Knjižara Imamović Kalesija dostavio najpovoljniju ponudu za robe koje su predmet nabavke, te je ugovorni organ izvršio prihvatanje ponude i zaključio direktan sporazum sa ponuđačem iz člana 1. dispozitiva ove Odluke.

Dostavljeno:

1. T. R. Knjižara Imamović Kalesija
2. a/a.

PO OVLAŠTENJU
OPĆINSKOG NAČELNIKA
____________________________
Ismet Mešić, dipl.ing.maš