Odluka o prihvatanju najpovoljnije ponude-Nabavka potrošnog kancelarijskog materijala

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
Stručna služba općinskog načelnika
Broj: 02-05-2-1412-5/16
Kalesija, 11.05.2016. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 8. stav (2) tačka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH“, broj 103/14) te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke broj:02-05-2-1412-4/16, od 10.05.2016. godine, a po provedenom postupku javne nabavke potrošnog kancelarijskog materijala, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.
Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke broj: broj:02-05-2-1412-4/16, od 10.05.2016. godine, te se ugovor/okvirni sporazum za nabavku roba „Nabavka potrošnog kancelarijskog materijala“ za:
LOT 1- Nabavka tonera, dodjeljuje ponuđaču R&S d.o.o. Sarajevo koji je dostavio ponudu sa cijenom od 4.793,72 KM sa PDV-om.

LOT 2- Nabavka kancelarijskog materijala, dodjeljuje ponuđaču R&S d.o.o. Sarajevo koji je dostavio ponudu sa cijenom od 8.271,82 KM sa PDV-om.

LOT 3 – Nabavka štampanog materijala, dodjeljuje ponuđaču R&S d.o.o. Sarajevo koji je dostavio ponudu sa cijenom od 2.466,04 sa KM PDV-om.

Član 2.
Izаbrаni pоnuđаč је dužаn dа u rоku оd 7 (sedam) dаnа оd dаnа dоstаvlјаnjа оvе Оdlukе dоstаvi оriginаlе ili оvјеrеnе kоpiје dоkumеntаciје iz člаnа 45. Zаkоnа о јаvnim nаbаvkаmа. Ukоlikо izаbrаni pоnuđаč nе dоstаvi trаžеnu dоkumеntаciјi u оdrеđеnоm rоku, ili је dоstаvi nа nеprоpisаn i nеpоtpun nаčin, ugоvоr zа јаvnu nаbаvku dоdјеlićе su drugоrаngirаnоm pоnuđаču u sklаdu sа člаnоm 72. stаv (3) Zаkоnа о јаvnim nаbаvkаmа.

Član 3.
Prijedlog Ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču nаkоn istеkа rоkа оd 10 dаnа, rаčunајući оd dаnа kаdа su svi pоnuđаči оbаviјеštеni о izbоru nајpоvоlјniје pоnudе.

Član 4.
Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-05-2-1412/16 od 19.04.2016. godine. Postupak javne nabavke proveden je putem konkurentskog zahtjeva za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-7-1-10-3-3/16, na portalu javnih nabavki dana 22.04.2016. godine.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-05-2-1412-1/16, od 29.04.2016. godine

U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku po Izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisije za javne nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, pregled i ocjenu pristiglih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno slijedeće:

Ponuda ponuđača Knjižara „Imamović“ Kalesija nije uzeta u razmatranje jer ponuđač nije preuzeo Tendersku dokumentaciju sa Portala „E-nabavke“ na način kako je to definisano članom 55. stav (1) pod d) Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl.Glasnik BiH broj:39/14) i u skladu sa Upustvom o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu “E-nabavke” (Sl.Glasnik BiH broj:90/14 i 53/15).

Za LOT 1 – Nabavka tonera:
• da je ukupan broj pristiglih ponuda 2 (dvije);
• da je blagovremeno zaprimljeno 2 (dvije) ponude;
• da nije bilo neblagovremenih ponuda;
• da su ponude ponuđača R&S d.o.o. Sarajevo i DEFTER d.o.o. Sarajevo, kvalifikovane i prihvatljive, dostavljeni su svi traženi dokazi propisani tenderskom dokumentacijom, na propisan način.

Za LOT 2 – Nabavka kancelarijskog materijala:
• da je ukupan broj pristiglih ponuda 1 (jedna);
• da je blagovremeno zaprimljeno 1 (jedna) ponuda;
• da nije bilo neblagovremenih ponuda;
• da je ponuda ponuđača R&S d.o.o. Sarajevo, kvalifikovana i prihvatljiva, dostavljeni su svi traženi dokazi propisani tenderskom dokumentacijom, na propisan način.

Za LOT 3 – Nabavka štampanog materijala:
• da je ukupan broj pristiglih ponuda 2 (dvije);
• da je blagovremeno zaprimljeno 2 (dvije) ponude;
• da nije bilo neblagovremenih ponuda;
• da je ponuda ponuđača R&S d.o.o. Sarajevo, kvalifikovana i prihvatljiva, dostavljeni su svi traženi dokazi propisani tenderskom dokumentacijom, na propisan način
• da se ponuda ponuđača O.R. Štamparija Džafić Tuzla, odbacuje na osnovu člana 68. stav (1) Zakona o javnim nabavkama (Sl.Glasnik BiH broj:39/14) iz razloga jer navedeni ponuđač nije dostavio tražene dokaze o ispunjavanju uslova tehničke i profesionalne sposobnosi iz člana 49. Zakona o javnim nabavkama.

Ponuđač O.R. Štamparija Džafić Tuzla, nije dostavio:
• spisak izvršenih ugovora u posljednjih pet godina, ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registriran, odnosno počeo sa radom prije manje od pet godina, sa ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrde o uspiješno isporučenim robama za jedan ugovor koju su izdali primaoci (druga ugovorna strana).

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.
U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.
Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je ponuđač R&S d.o.o. Sarajevo dosatvio ponudu sa najnižom cijenom za slijedeće lotove:
• LOT 1- Nabavka tonera,
• LOT 2- Nabavka kancelarijskog materijala,
• LOT 3 – Nabavka štampanog materijala,
a obzirom da je nanjiža cijena bio kriterij za izbor najpovoljnije ponude, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Žalba se izjavlјuje Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugоvornog organa u pisanoj formi direktno, ili preporučenom poštanskom pošilјkom na adresu:
Općina Kalesija, Patriotske lige 15, 75260 Kalesija.

Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

Dostaviti:
• R&S d.o.o. Sarajevo,
• DEFTER d.o.o. Sarajevo,
• O.R. Štamparija Džafić Tuzla.

OPĆINSKI NAČELNIK

________________________
Nedžad Džafić, prof.