Odluka o prihvatanju najpovoljnije ponude-Nabavka štampanog materijala za potrebe Općinske izborne komisije Kalesija

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-05-2-3064-2/16
Datum: 05.09.2016. godine

Na osnovu člana 87. stav (3) i člana 90. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj:39/14), te člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj:90/14), Općinski načelnik, Općine Kalesija, donosi

O D L U K U
o prihvatanju ponude i direktnom sporazumu

Član 1.
Prihvata se ponuda ponuđača OR „SIMS GRAFIKA“ Kalesija, 05.09.2016. godine za nabavku roba „Nabavka štampanog materijala za potrebe Općinske izborne komisije Kalesija“ po ukupnoj cijeni od 1.763,00 KM (hiljadasedamstotinašezdesettri KM) bez PDV-a, odnosno 2.062,71 KM (dvijehiljadešezdesetdvije i 71/100 KM) sa uključenim iznosom PDV-a, navedenoj u dostavljenoj ponudi i zaključuje se direktan sporazum sa ovim ponuđačem.

Član 2.
Direktan sporazum za nabavku usluga iz člana 1. ove odluke zaključuje se ugovorom u pisanoj formi u skladu sa članom 7. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj: 90/14).

Član 3.
O prihvatanju ponude ponuđač će biti blagovremeno obaviješten.

Obrazloženje
Zbog potrebe za nabavkom roba „Nabavka štampanog materijala za potrebe Općinske izborne komisije Kalesija“ pokrenut je postupak nabavke Odlukom o pokretanju postupka nabavke broj: 02-05-2-3064/16, od 01.09.2016. godine. Postupak je proveden putem direktnog sporazuma. Ugovorni organ je postupio u skladu sa članom 5. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj: 90/14) te zatražio ponudu od jednog privrednog subjekata. Nakon zaprimanja ponude i utvrđivanja da je ponuđena cijena u skladu sa stvarnim tržišnim cijenama roba koje su predmet nabavke ugovorni organ izvršio prihvatanje ponude i zaključio direktan sporazum sa ponuđačem iz člana 1. dispozitiva ove Odluke.

OPĆINSKI NAČELNIK

________________________
Nedžad Džafić, prof.